1 (225) (2022)

O czasopiśmie

„Studia Prawnicze” (ISSN: 0039-3312; eISSN: 2719-4302) to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy i autorki artykułów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Artykuły  naukowe publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 1 grudnia 2021 r.) z przyznaną liczbą 20 pkt.

##issue.tableOfContents##

Spis treści


Artykuły

Usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego podstawowego z uwagi na popełnienie przez niego czynu o znamionach wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w szkoleniu
[Removal of the police officer from vocational basic training course due to committing by him deed displaying the characteristics specified under offence or disciplinary offence if commitment this deed is obvious and makes it impossible for the police officer to remain in vocational basic training course]
Paweł Gacek
171 - 198
Wyświetl wszystkie wydania