Nr 1 (225) (2022)
Artykuły

Transposition of EU climate law and policy into Ukrainian legislation in view of Ukraine's candidacy for EU membership

[Transpozycja prawa i polityki klimatycznej UE do ustawodawstwa ukraińskiego w związku z kandydaturą Ukrainy do członkostwa w UE]

Olha Sushyk
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Opublikowane 2022-11-02

Słowa kluczowe

 • EU climate law,
 • EU climate policy,
 • EU–Ukraine Association Agreement,
 • Ukrainian national climate law,
 • Ukrainian national climate policy,
 • europejskie prawo klimatyczne,
 • europejska polityka klimatyczna,
 • umowa stowarzyszeniowa UE–Ukraina,
 • ukraińskie prawo klimatyczne,
 • ukraińska polityka klimatyczna

Jak cytować

Sushyk, O. (2022). Transposition of EU climate law and policy into Ukrainian legislation in view of Ukraine’s candidacy for EU membership: [Transpozycja prawa i polityki klimatycznej UE do ustawodawstwa ukraińskiego w związku z kandydaturą Ukrainy do członkostwa w UE]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (1 (225), 87–116. https://doi.org/10.37232/sp.2022e

Abstrakt

This article provides a comprehensive overview of European law and Ukrainian national law in the field of combating climate change. In the first part, the EU climate policy and law and some climate cases of the EU countries was examined. The focus was on aims, objectives and backgrounds of EU climate policy as a part of  EU environmental policy. In addition, attention was paid on EU Climate and Energy Package as baseline of EU climate law and policy. The second part of the paper discusses legal issues of  combating of climate change in the light of the Ukrainian national law.  The author argues that EU-Ukraine Association Agreement  has become a major impetus for the transposition of the EU Law and policy  to the Ukrainian legislation in the field of combating climate change law.  The Ukrainian government has formulated numerous strategies, guiding principles, and action plans that integrate the energy and climate sectors in an effort to harmonize the EU and Ukrainian climate policies. However, putting these plans into practice will take more time and effort.

 

W artykule przedstawiono kompleksowy przegląd prawa europejskiego i ukraińskiego prawa krajowego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W pierwszej części przeanalizowano Europejskie prawo klimatyczne oraz niektóre orzecznictwa  sądowe państw UE w tym zakresie. Skupiono się na celach, założeniach i podstawach polityki klimatycznej UE jako części polityki środowiskowej. Ponadto zwrócono uwagę na Pakiet Klimatyczno-Energetyczny UE jako podstawę prawa i polityki klimatycznej UE. W drugiej części artykułu omówiono kwestie prawne przeciwdziałania zmianom klimatu w świetle ukraińskiego prawa krajowego.  Autorka argumentuje, że umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina stała się głównym impulsem do transpozycji prawa i polityki UE do ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie prawa przeciwdziałania zmianom klimatu.  Rząd ukraiński sformułował liczne strategie, zasady, plany działania i ustawy, które integrują sektory energetyczny i klimatyczny, starając się zharmonizować politykę klimatyczną UE i Ukrainy. Jednak wprowadzenie tych planów w życie będzie wymagało więcej czasu i wysiłku.

Bibliografia

 1. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, OJ L 161, 29.05.2014, p. 3-2137.
 2. Bogojevic S., Climate Change Law and Policy in the European Union, [in:] K. Gray, R. Tarasofsky, C. Carlarne, The Oxford Handbook of International Climate Change Law, Oxford University Press, Oxford 2016.
 3. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions – Winning the Battle Against Global Climate Change {SEC(2005) 180}, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:52005DC0035 [accessed: 3.09.2022].
 4. Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality, COM(2021) 550 final, Brussels, 14.07.2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/chapeau_communication.pdf [accessed: 25.06.2022].
 5. A Community strategy to limit carbon dioxide emissions and improve energy efficiency, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/P_92_29 [accessed: 25.06.2022].
 6. Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020, OJ L 140, 5.06.2009, p. 136-148.
 7. Decision No. 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, OJ L 140, 5.06.2009, p. 136-148.
 8. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources,OJ L 328, 21.12.2018, p. 82-209.
 9. Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency, OJ L 328, 21.12.2018, p. 210-230.
 10. Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814, OJ L 76, 19.03.2018, p. 3-27.
 11. Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, OJ L 275, 25.10.2003, p. 32-46.
 12. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, OJ L 140, 5.06.2009, p. 16-62.
 13. Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community, OJ L 140, 5.06.2009, p. 63-87.
 14. Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions and amending Council Directive 1999/32/EC as regards the specification of fuel used by inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC, OJ L 140, 5.06.2009, p. 88-113.
 15. Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No. 1013/2006, OJ L 140, 5.06.2009, p. 114-135.
 16. Emerson M., Movchan V. (eds), Deepening EU-Ukrainian Relations: Updating and Upgrading in the Shadow of Covid-19, Rowman & Littlefield Publishers, Center for European Policy Studies, Brussels 2021.
 17. Getman A., Danilyan O., Dzeban O., Kalynovskyi Y., Crespo J., International Legal Environmental Protection: Historical Aspect, ‘Revista Notas Históricas y Geográficas’ 2021, no 27, p. 389-413.
 18. Golovko L., Yara O., Uliutina O., Tereshchenko A., Kudin A., Formation of Ukraine’s Climate Policy in the Context of European Integration, ‘European Journal of Sustainable Development’ 2021, vol. 10, no 4, p. 138-146, https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n4p138.
 19. Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union, Brussels 8.03.2000, COM(2000)87 final, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0087&from=EN [accessed: 25.06.2022].
 20. Judgment Court of Appeal (civil division) on Appeal From the Queen’s Bench Division Divisional Court Lord Justice Hickinbottom and Mr Justice Holgate of 27 February 2020, C1/2019/1053, C1/2019/1056 and C1/2019/1145, ‘Court of Appeal of England and Wales Decisions (Civil Division)’ 2020, item 214.
 21. Judgment of Supreme Court of the Kingdom of the Netherlands of 20 December 2019, 19/00135, ECLI:NL:HR:2019:2007.
 22. Judgment of the CJEU of 16 December 2008, C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine and Others, ECLI:EU:C:2008:728.
 23. Judgment of the CJEU, C-366/10 of 21 December 2011, Air Transport Association of America and Others, ECLI:EU:C:2011:864.
 24. Judgment of the CJEU, C-4/16 of 2 March 2017, J.D. v. Chairman of the Polish Energy Regulatory Office, ECLI:EU:C:2017:153.
 25. Kabinet Ministriv Ukrayiny postanovavid 7 serpnya 2013 r. No. 702 kyyivpro zatverdzhennya tekhnichnykh rehlament [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of August 7, 2013 on approval of technical regulations on energy labelling], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2013-%D0%BF#Text [accessed: 25.06.2022].
 26. Kabinet Ministriv Ukrayiny rozporyadzhennya vid 18 serpnya 2017 r. No. 605-r. skhvalennya Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2035 r. "Bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist' [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of August 18, 2017 on approval of Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 ‘Security, energy efficiency, competitiveness’], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text [accessed: 25.06.2022].
 27. Kabinet Ministriv Ukrayiny rozporyadzhennya vid 20 zhovtnya 2021 r. No. 1363-RKYYIVPRO skhvalennya Stratehiyi ekolohichnoyi bezpeky ta adaptatsiyi do zminy klimatu na period do 2030 r, [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of October 20, 2021 on approval of Environmental safety and adaptation to climate change strategy until 2030], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text [accessed: 25.06.2022].
 28. Kabinet Ministriv Ukrayiny rozporyadzhennya vid 6 hrudnya 2017 r. No. 878-r. pro zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo vykonannya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi zminy realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi zminy klimatu na period do 2030 r. [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of December 6, 2017 on approval of Concept of state policy implementation in climate change sphere for the period up to 2030 in Ukraine], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text [accessed: 25.06.2022].
 29. Loo van der G., Van Elsuwege P., The EU–Ukraine Association Agreement after Ukraine’s EU Membership Application: Still Fit for Purpose, Discussion Paper Europe in the World Programme, Brussels 2022, https://www.epc.eu/content/PDF/2022/Ukraine_DP.pdf [accessed: 3.09.2022].
 30. Lozo O., Onishchenko O., The Potential Role of the Artificial Intelligence in Combating Climate Change and Natural Resources Management: Political, Legal and Ethical Challenges, ‘Grassroots Journal of Natural Resources’, 2021, no 4(3), p. 111-131.
 31. Monti A., Romera B., Fifty Shades of Binding: Appraising the Enforcement Toolkit for the EU’s 2030 Renewable Energy Targets, ‘Review of European, Comparative & International Environmental Law’ 2020, no 29, p. 221-231.
 32. Morgera E., Kulovesi K., Munoz M., The EU’s Climate and Energy Package: Environmental Integration and International Dimensions, Europa Working Papers 2010/07, University of Edinburgh, Edinburgh 2010, https://www.pure.ed.ac.uk/ws/files/14596055/The_EU_s_Climate_and_Energy_Package.pdf [accessed: 3.09.2022].
 33. Nakaz No. 113 zareyestrovano v Ministerstviyustytsiyi Ukrayiny 21 kvitnya 2021 r. za No. 498/36120 pro zatverdzhennya typovykh form dokument iv u sferi monitorynhu, zvitnosti ta veryfikatsiyi vykydiv parnykovykh haziv ta vymoh do yikh zapovnennya [Order of the Ministry of Environment of on approval of model documents for monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions and requirements for filling them of Febrary 15, 2021 No. 113, registered with the Ministry of Justice on April 14, 2021 under No 498/36120], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0498-21#Text [accessed: 4.09.2022].
 34. Nakaz No. 370 zareyestrovano v Ministerstviyustytsiyi Ukrayiny 13 chervnya 2021 r. za No. 1060/36682 pro zatverdzhennya Poryadku vedennya Yedynoho reyestru z monitorynhu, zvitnosti ta veryfikatsiyi vykydiv parnykovykh haziv [Order of the Ministry of Environment of on approval of the Procedure for maintaining the Unified Register for Monitoring, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions of June 8, 2021 No. 370, registered with the Ministry of Justice on August 18, 2021 under No. 1060/36682], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1060-21#Text [accessed: 4.10.2022].
 35. Nakaz No. 671 vid 13 zhovtnya 2021 r. pro zatverdzhennya metodychnykh rekomendatsiy z otsinky vykydiv parnykovykh hazi [Order of the Ministry of Environment of October 13, 2021 No. 671 on approval of Guidelines on estimation of the greenhouse gas emissions by the types of installations operation’ of October 13, 2021 No. 671, registered with the Ministry of Justice on November 15, 2021 at No. 789/38497], https://mepr.gov.ua/documents/3548.html [accessed: 4.09.2022].
 36. Nakaz No. 75 zareyestrovano v Ministerstviyustytsiyi Ukrayiny 1 kvitnya 2021 r. za No. 428/36050 pro zatverdzhennya Poryadku derzhavnoyi reyestratsiyi ustanovok u Yedynomu reyestri z monitorynhu, zvitnosti ta veryfikatsiyi vykydiv parnykovykh haziv [Order of the Ministry of Environment of on approval of the procedure of state registration of the installations in the Unified register for monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions of February 3, 2021 No. 75, registered with the Ministry of Justice on April 1, 2021 at No. 428/36050], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-21#Text [accessed: 4.09.2022].
 37. Order of the CJEU General Court (Second Chamber) of 8 May 2020, T-330/18, Armando Carvalho and Others v. European Parliament and Council of the European Union, ECLI:EU:T:2019:324.
 38. Presidency Conclusions of the Brussels European Council (8/9 March 2007), https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf [accessed: 25.06.2022].
 39. Proekt No. 7348 Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo rozvytku sfery vyrobnytstva ridkoho palyva z biomasy ta vprovadzhennya kryteriyiv stalosti ridkoho palyva z biomasy ta biohazu, pryznachenoho dlya vykorystannya v haluzi transportu, 2679-VIII, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987 [accessed: 4.09.2022].
 40. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency (recast), COM(2021)558, CELEX 52021PC0558.
 41. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law), COM/2020/80 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0080 [accessed: 25.06.2022].
 42. Regulation (EC) No. 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles, OJ L 140, 5.06.2009, p. 1-15.
 43. Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No. 525/2013 and Decision No. 529/2013/EU, OJ L 156, 19.06.2018, p. 1-25.
 44. Report on implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2021, https://3dcftas.eu/library/documents/report-on-implementation-of-the-association-agreement-betweenukraine-and-the-european-union-in-2021 [accessed: 25.06.2022].
 45. Report on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine (2019/2020(INI)), 17.11.2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.html [accessed: 25.06.2022].
 46. Romanko S., Ekoloho-pravova polityka Ukrainy u sferi zminy klimatu, ‘Pidpryemnytstvo, hospodarstvo i pravo’ 2019, no 9, p. 88-94, http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2022/4/4_2022.pdf [accessed: 4.09.2022].
 47. Strategy of Ukraine for low carbon development of Ukraine for up to 2050 dated as of July 18, 2018: Stratehiya nyz’kovhletsevoho rozvytku Ukrayiny do 2050 roku, Kyyiv 2018, https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf [accessed: 25.06.2022].
 48. UK Carbon Budget Order 2021, UK Statutory Instruments 2021, No. 750.
 49. UK Climate Change Act 2008, UK Public General Acts 2008, c. 27.
 50. Ukrayina podala onovlenyy Natsional’no vyznachenyy vnesok, https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-podala-onovlenyi-natsionalno-vyznachenyivnesok [accessed: 25.06.2022].
 51. United Nations Framework Convention on Climte Change, FCCC/INFORMAL/84, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf [accessed: 3.09.2022].
 52. Updated Nationally Determined Contribution of Ukraine to the Paris Agreement, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Ukraine%20NDC_July%2031.pdf [accessed: 25.06.2022].
 53. Vlasenko Y., Shokha T., Sharaievska T., Evaluating Criteria of Ecological Politics Effectiveness as a Necessary Determinant of Legal Bases of its Realization: Example of Ukrainian Realities, ‘European Journal of Sustainable Development’ 2020, vol. 9, no 1, p. 9-18, https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p9.
 54. Yermolenko V., Gafurova O., Krasnova M., Krasnova Y., Legal Principles of Environmental Accounting as Means of Identifying Sustainable Development Indicators in Ukraine, ‘European Journal of Sustainable Development’ 2020, vol. 9, no 2, p. 263-279, https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p263.
 55. Zakon Ukrayiny pro al’ternatyvni dzherela enerhiyi [Law of Ukraine of February 20, 2003 on alternative energy sources], VVR 2003, no 24, p. 155 with amendments.
 56. Zakon Ukrayiny pro enerhetychnu efektyvnist' budivel' [Law of Ukraine of June 22, 2017 on building energy efficiency], VVR 2017, no 33, p. 359.
 57. Zakon Ukrayiny pro enerhetychnu efektyvnist’ [Law of Ukraine of November 22, 2021 on energy efficiency], VVR 2022, no 2, p. 8.
 58. Zakon Ukrayiny pro enerhozberezhennya [Law of Ukraine of July 1, 1994 on energy saving], VVR 1994, no 30, p. 283 with amendments.
 59. Zakon Ukrayiny pro okhoronu atmosfernoho povitrya [Law of Ukraine of October 16, 1992 on atmospheric air protection], VVR 1992, no 50, p. 678 with amendments.
 60. Zakon Ukrayiny pro okhoronu navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha [Law of Ukraine of June 25, 1991 on environmental protection] VVR 1991, no 41, p. 546 with amendments.
 61. Zakon Ukrayiny pro osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of February 28, 2019 on approval the basic principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030], VVR 2019, no 16, p. 70.
 62. Zakon Ukrayiny pro otsinku vplyvu na dovkillya [Law of Ukraine of May 23, 2017 on environmental impact assessment], VVR 2017, no 29, p. 315 with amendments.
 63. Zakon Ukrayiny pro ratyfikatsiyu Paryz’koyi uhody [Law of Ukraine of July 14, 2016 for ratification of Paris Agreement 2015], VVR 2016, no 35, p. 595.
 64. Zakon Ukrayiny pro rehulyuvannya hospodars'koyi diyal'nosti z ozonoruynivnymy rechovynamy ta ftorovanymy parnykovymy hazamy [Law of Ukraine of December 12, 2019 on the foundations of monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions’], VVR 2020, no 21, p. 145.
 65. Zakon Ukrayiny pro stratehichnu ekolohichnu otsinku [Law of Ukraine of October 12, 2018 on strategic environmental assessment], VVR 2018, no 16, p. 138 with amendments.
 66. Zakon Ukrayiny pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo zabezpechennya konkurentnykh umov vyrobnytstva elektrychnoyi enerhiyi z al'ternatyvnykh dzherel enerhiyi [Law of Ukraine of April 25, 2019 on amending some laws concerning maintaining the competitive conditions for generating electricity from alternative energy sources], VVR 2019, no 23, p. 89.
 67. Zakon Ukrayiny pro vnesennya zmin do statti 8 Zakonu Ukrayiny pro al'ternatyvni vydy palyva [Law of Ukraine of November 1, 2016 on amendments to Art. 8 of the Law on alternative fuels’], VVR 2016, no 51, p. 834.