Nr 1 (225) (2022)
Artykuły

Usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego podstawowego z uwagi na popełnienie przez niego czynu o znamionach wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w szkoleniu

[Removal of the police officer from vocational basic training course due to committing by him deed displaying the characteristics specified under offence or disciplinary offence if commitment this deed is obvious and makes it impossible for the police officer to remain in vocational basic training course]

Paweł Gacek
Komenda Główna Policji

Opublikowane 2022-11-02

Słowa kluczowe

 • Policja,
 • policjant,
 • słuchacz,
 • stosunek służbowy,
 • szkolenie zawodowe podstawowe,
 • rozkaz o wyłączeniu policjanta ze stanu słuchaczy,
 • Police,
 • police officer,
 • student,
 • service relationship,
 • vocational basic training course,
 • order to exclude a police officer from the group of students

Jak cytować

Gacek, P. (2022). Usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego podstawowego z uwagi na popełnienie przez niego czynu o znamionach wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w szkoleniu: [Removal of the police officer from vocational basic training course due to committing by him deed displaying the characteristics specified under offence or disciplinary offence if commitment this deed is obvious and makes it impossible for the police officer to remain in vocational basic training course]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (1 (225), 171–198. https://doi.org/10.37232/sp.2022c

Abstrakt

Artykuł został w całości poświęcony problematyce usunięcia policjanta ze szkolenia zawodowego podstawowego na podstawie § 43 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Skoncentrowano uwagę na przesłance warunkującej zastosowanie tej instytucji oraz omówiono poszczególne jej elementy. Wskazano również na konieczność rozwiązania stosunku służbowego z policjantem usuniętym ze szkolenia zawodowego podstawowego. Usunięcie funkcjonariusza ze szkolenia zawodowego podstawowego uniemożliwia ponowne skierowanie go na to szkolenie. Z kolei dalsze zatrudnienie policjanta, który nie posiada kwalifikacji zawodowych podstawowych, a zatem niezdolnego do efektywnego pełnienia służby, w sposób oczywisty narusza ważny interes służby i determinuje zwolnienie go na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji.

 

This paper is entirely devoted to the issue of removal the police officer from vocational basic training course based on the paragraph 43 (3) (1) Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 19 June 2007 on the detailed conditions of vocational training and professional development in the Police. Attention was focused on premises which determine the application of this legal institution and discussed of its elements individually. There were also indicated the necessity to resolve service relationship with the police officer who was removed from vocational basic training course. Removal the police officer from vocational basic training course prevents re-referral his or her on this training course. On the other hand, the further employment the police officer who does not have vocational basic qualifications, and therefore is unable to perform the service effectively, obviously violates the important service interest and determines to dismiss him or her based on Art. 41 (2) (5) Act on the Police.

Bibliografia

 1. Chałbińska-Jentkiewicz K., Kurek J. (red.), Ustawa o Policji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.
 2. Czebotar Ł., Gądzik Z., Łyżwa A., Michałek A., Świerczewska-Gąsiorowska A., Tokarski M., Ustawa o Policji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 3. Daniluk P., Kodeks wykroczeń. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis.
 4. Gacek P., Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2011, nr 2(23), s. 68-93.
 5. Gacek P., Niewykonanie rozkazu lub polecenia jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2018, nr 4, s. 32-47.
 6. Gacek P., Polecenie prokuratora wydane Policji na podstawie art. 15 § 1 k.p.k. (wybrane zagadnienia), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, nr 4 s. 81-105.
 7. Grześków M., Nawiązanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 8. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 9. Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Stosunek służbowy, System Prawa Administracyjnego, t. 11, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 10. Lew M., Policja, [w:] W. Maciejko, P. Szustakiewicz (red.), Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 11-48.
 11. Maciejko W., Korcz-Maciejko A., Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Gaskor, Wrocław 2010.
 12. Oczywisty [hasło], [w:] Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/oczywisty.html [dostęp: 11.11.2021].
 13. Opaliński B., Szustakiewicz P., Policja. Studium administracyjnoprawne, Elipsa, Warszawa 2013.
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe, Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 857 ze zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, Dz.U. 2007 Nr 126, poz. 877 ze zm.
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, Dz.U. 2021, poz. 647.
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1113 ze zm.
 18. Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.
 19. Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Diffin, Warszawa 2012.
 20. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, t.j. Dz.U. 2021, poz. 281 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2345 ze zm.
 23. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1882.
 24. Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 25. Wyrok NSA z 10 lutego 2021 r., I OSK 1056/11, Legalis 448397.
 26. Wyrok NSA z 13 grudnia 2012 r., I OSK 735/12, Legalis 817456.
 27. Wyrok NSA z 16 stycznia 2020 r., I OSK 3076/18, Legalis 2287521.
 28. Wyrok NSA z 16 stycznia 2020 r., I OSK 3430/18, Legalis 2287525.
 29. Wyrok NSA z 17 lipca 2018 r., I OSK 1371/17, Legalis 1823446.
 30. Wyrok NSA z 2 sierpnia 2016 r., I OSK 488/15, Legalis 1511831.
 31. Wyrok NSA z 24 października 2008 r., I OSK 1626/07, Legalis 207896.
 32. Wyrok NSA z 24 stycznia 2007 r., I OSK 664/06, Legalis 657705.
 33. Wyrok NSA z 27 marca 2019 r., I OSK 3151/18, Legalis 1901818.
 34. Wyrok NSA z 28 listopada 2008 r., I OSK 1800/07, Legalis 182052.
 35. Wyrok NSA z 28 lutego 2019 r., I OSK 950/17, Legalis 1940424.
 36. Wyrok NSA z 28 marca 2017 r., I OSK 624/16, Legalis 1637733.
 37. Wyrok NSA z 28 sierpnia 2008 r., I OSK 1246/07, Legalis 139651.
 38. Wyrok NSA z 29 stycznia 2020 r., I OSK 3524/18, Legalis 2357238.
 39. Wyrok NSA z 29 stycznia 2020 r., I OSK 3707/18, Legalis 2286767.
 40. Wyrok NSA z 7 sierpnia 2018 r., I OSK 2224/16, Legalis 1814484.
 41. Wyrok NSA z 8 stycznia 2016 r., I OSK 2035/14, Legalis 140997.
 42. Wyrok NSA z 9 lipca 2009 r., I OSK 1219/08, Legalis 225503.
 43. Wyrok SN z 1 października 1977 r., I CR 530/77, niepubl.
 44. Wyrok SN z 20 października 2009 r., III KK 247/09, Legalis 288300.
 45. Wyrok SN z 20 października 2009 r., III KK 267/09, Legalis 453411.
 46. Wyrok SN z 20 października 2009 r., III KK 283/09, Legalis 453418.
 47. Wyrok SN z 5 listopada 2009 r., III KK 269/09, Legalis 309940.
 48. Wyrok TK z 10 kwietnia 2002 r., K 26/00, Legalis 53826.
 49. Wyrok TK z 10 maja 2000 r., K 21/99, Legalis 47842.
 50. Wyrok WSA w Krakowie z 23 sierpnia 2012 r., III SA/Kr 1483/11, Legalis 866455.
 51. Wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2017 r., II SA/Wa 201/17, Legalis 1631116.
 52. Wyrok WSA w Warszawie z 26 stycznia 2017 r., II SA/Wa 1457/16, Legalis 1722135.
 53. Wyrok WSA w Warszawie z 7 listopada 2012 r., II SA/Wa 1353/12, Legalis 830125.
 54. Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, t.j. Dz.Urz. KGP 2018, poz. 89 ze zm.
 55. Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”, Dz.Urz. KGP 2004 Nr 1, poz. 3.