POLITYKA WYDAWNICZA

Polityka Wydawnicza

Instytutu Nauk Prawnycych Polskiej Akademii Nauk

 

§ 1

W ramach działalności statutowej Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (dalej: INP PAN) prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając afiliowany dorobek pracowników naukowych i doktorantów prowadzących badania w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów i grantów.

§ 2

1. Niniejsza Polityka obowiązuje pracowników Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także inne osoby, z którymi INP PAN zawarł umowę przewidującą jej zastosowanie.

2. Autorowi afiliującemu dorobek naukowy w INP PAN przysługuje ochrona jego autorskich praw osobistych.

§ 3

1. Realizując założenia instytucjonalnej polityki otwartości, INP PAN zachęca pracowników naukowych, doktorantów i osoby współpracujące przy realizacji projektów naukowych do zamieszczenia publikacji w otwartym dostępie, tj. udzielenia wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0 lub późniejszej (CC-BY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach wersja 3.0 lub późniejszej (CC-BY-SA).

2. Publikacje będące efektem badań naukowych finansowanych ze środków publicznych są obligatoryjnie publikowane w modelu Open Access.

 

Monografie i prace zbiorowe

§ 4

Monografie wydawane z imprintem INPPAN zawierają oryginalne wyniki badań naukowych w zakresie istotnych zagadnień nauk prawnych i pokrewnych, godne upowszechnienia zarówno wśród krajowych ośrodków badawczych, jak i w międzynarodowym środowisku naukowym.

§ 5

1. INP PAN korzysta z pierwszeństwa publikacji utworów pracowników naukowych powstałych w wyniku wykonywania przez nich obowiązków w ramach stosunku pracy (art. 12-14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz prac doktorskich i habilitacji bronionych w INP PAN.

2. Pierwszeństwo opublikowania utworu pracownika naukowego INP PAN wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia przez autora lub redaktora utworu nie zawarto z autorem umowy o jego wydanie albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.

3. Nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa do opublikowania utworu przez INP PAN jest jednoznaczne z nieprzyznaniem prawa do umieszczenia w nim przez zewnętrznego wydawcę nazwy własnej i logo INP PAN. Użycie logo oraz nazwy w przypadku wydania utworu bez zgody INP PAN może stanowić podstawę wystąpienia z powództwem sądowym.

§ 6

1. INP PAN z chwilą przyjęcia utworu do publikacji nabywa autorskie prawa majątkowe, co potwierdza zamieszczona w wydrukowanej pracy nota copyright wskazująca, że cały nakład stanowi własność INP PAN.

2. W przypadku prac zwartych przeniesienie praw majątkowych na INP PAN odbywa się na podstawie umowy wydawniczej z autorem i jest niezależne od prawa autora do wynagrodzenia.

§ 7

Autor może otrzymać wynagrodzenie, jeżeli przewidywane przychody ze sprzedaży monografii pokryją pełne koszty wydania utworu lub honorarium jest kosztem kwalifikowanym w dotacji celowej/grancie, z których finansowane jest wydanie utworu. Wysokość wynagrodzenia autorskiego oraz tryb wypłaty określa umowa wydawnicza.

§ 8

Monografie publikowane przez doktorantów INP PAN w trakcie trwania studiów III stopnia dotowane z programów MNiSW są afiliowane przy INP PAN, jeżeli autor korzystał z pomocy pracowników administracyjnych INP PAN w obsłudze wniosku o dofinansowanie lub korzystał z rekomendacji i opinii pracowników naukowych INP PAN.

§ 9

Każda publikacja wydawana z imprintem INP PAN otrzymuje odrębny nr ISBN (osobny dla wersji papierowej i elektronicznej), przypisany przez Krajowy Ośrodek ISBN do wydawcy INP PAN.

§ 10

Fakt wydania publikacji bez dofinansowania przez INP PAN lub bez imprintu INP PAN nie zwalnia autora z obowiązku przekazania egzemplarza publikacji do zbiorów Biblioteki INP PAN i jednoczesnego zdeponowania elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu publikacji w repozytorium instytucjonalnym niezwłocznie po opublikowaniu, bez naruszenia praw współautorów i wydawcy do publikacji lub – gdy to jest niemożliwe – zdeponowania wersji autorskiej lub innej wersji dopuszczonej w umowie wydawniczej w repozytorium instytucjonalnym. Obowiązki te wynikają z przyjętej Instytucjonalnej polityki otwartości i Regulaminu Biblioteki INP PAN– § 7 pkt 2 Załącznika nr 2 Polityka gromadzenia materiałów bibliotecznych i baz danych w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

§ 11

Wydawnictwo drukujące publikacje zwarte na zlecenie INP PAN przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji uprawnionym bibliotekom, chyba że inaczej stanowi umowa wydawnicza.

 

Publikacje pokonferencyjne

§ 12

INP PAN rekomenduje wydawanie jedynie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, które spełniają wymagania indeksowania w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym wskazanej przez MNiSW.

 

Publikacja prac doktorskich

§ 13

Prace doktorskie bronione w INP PAN po wyznaczeniu terminu obrony rozprawy będącej podstawą nadania stopnia naukowego są publikowane w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym INP PAN w modelu Open Access.

§ 14

1. Prace doktorskie bronione w INP PAN mogą być afiliowane wyłącznie przy INP PAN, nawet jeżeli w czasie przewodu doktorskiego autor rozprawy był związany z inną jednostką naukową bądź promotor pracy doktorskiej nie jest pracownikiem INP PAN.

2. Przy złożeniu egzemplarzy pracy doktorskiej doktorant składa oświadczenie, że broniona rozprawa może być afiliowana wyłącznie przy INP PAN.

3. Autor może wnioskować do Dyrekcji INP PAN o wydanie obronionej w INP PAN rozprawy doktorskiej.

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji i kryteria oceny wniosków określa osobny regulamin.

5. Niezłożenie wniosku o dofinansowanie wydania rozprawy doktorskiej nie powoduje wygaśnięcia prawa INP PAN do umieszczenia w wydanej pracy imprintu INP PAN i informacji, że publikacja bądź jej większa część powstała w związku z przewodem doktorskim w INP PAN.

 

Czasopisma

§ 15

Instytut Nauk Prawnych jest wydawcą czasopism naukowych:

oraz współwydawcą wraz z Wolters Kluwer Polska:

 

§ 16

Dyrekcja INP PAN na podstawie rekomendacji Rady Naukowej INP PAN może zadecydować o wydawaniu przez INP PAN nowego tytułu czasopisma, zatwierdzając jego komitet redakcyjny i Radę Naukową.

§ 17

1. Dyrekcja INP PAN może zadecydować o dołączeniu INP PAN do grona wydawców istniejącego już tytułu czasopisma, biorąc pod uwagę jego ocenę naukową oraz względy finansowe.

2. Dyrekcja INP PAN może przyznać patronat INP PAN czasopismu naukowemu wydawanemu przez inny podmiot.

3. Stosowane umowy o współpracy wydawniczej gwarantują pracownikom naukowym INP PAN udział w redakcjach czasopism naukowych w charakterze redaktora naczelnego, zastępcy redaktora naczelnego lub sekretarza komitetu redakcyjnego.

§ 18

1. Za pracę redakcji czasopism wydawanych przez INP PAN odpowiadają wyznaczeni pracownicy naukowi INP PAN.

2. Pracownicy administracyjni udzielają niezbędnej pomocy w obsłudze procesu wydawniczego i postwydawniczego, zwłaszcza w indeksowaniu zawartości czasopism w bazach bibliograficznych i abstraktowo-pełnotekstowych.

§ 19

Twórca publikujący w czasopismach naukowych wydawanych przez INP PAN w rekomendowanym redakcjom modelu Open Acces zezwala wydawcy na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie korzystanie z utworu, to jest:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);

c) udzielanie przez INP PAN sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Polska.

§ 20

Dbając o umiędzynarodowienie wydawanych periodyków i publikowanych w nich utworów, INP PAN zaleca włączanie do pracy w Radzie Naukowej czasopisma oraz w charakterze recenzentów osób niezatrudnionych w INP PAN, zwłaszcza z afiliacją zagraniczną.

§ 21

W dbałości o wysoką ocenę czasopisma, zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaleceniami referencyjnych międzynarodowych baz bibliograficznych zobowiązuje się redakcje czasopism wydawanych przez INP PAN do obligatoryjnego stosowania następujących międzynarodowych standardów edytorskich:

a) każdorazowe zamieszczanie na karcie redakcyjnej informacji o wersji referencyjnej czasopisma (papierowa lub elektroniczna);

b) opublikowanie co najmniej raz w roku listy faktycznych recenzentów artykułów naukowych (także tych, które nie zostały opublikowane);lista recenzentów powinna znajdować się również na stronie internetowej czasopisma;

c) zamieszczanie na pierwszej stronie artykułu danych bibliograficznych jednoznacznie identyfikujących artykuł w czasopiśmie; na pierwszej stronie artykułu powinna znaleźć się informacja o tytule czasopisma, roczniku, woluminie, zeszycie, numerach stron, a także objętości w arkuszach wydawniczych oraz o zarejestrowanym identyfikatorze DOI i identyfikatorze ORCID.

d) dbanie o opisowość tytułów artykułów;

e) podanie danych autorów: imię i nazwisko, stopień naukowy, informacje o afiliacji i dane kontaktowe (preferowany e-mail);

f) podawanie informacji o źródle finansowania badań, których wyniki prezentowane są w artykule;

g) zamieszczenie abstraktu w języku artykułu i języku angielskim, wprowadzającego do tematyki artykułu;

h) zamieszczenie streszczenia w języku artykułu i języku angielskim;

i) stosowanie przypisów zawierających dane bibliograficzne według standardów przyjętych w wytycznych edytorskich dla poszczególnych czasopism, przy czym w opisie bibliograficznym zabrania się stosowania akronimu (nawet objaśnionego) jako alternatywy dla pełnego tytułu cytowanego czasopisma; tam, gdzie jest to możliwe, w opisie bibliograficznym cytowanego utworu należy podać identyfikator DOI;

j) transliteracja zgodnie z właściwymi normami ISO danych bibliograficznych publikacji zapisanych inaczej niż znakami alfabetu łacińskiego;

k) informacyjność śródtytułów;

l) zamieszczanie bibliografii załącznikowej zawierającej jedynie publikacje przytaczane w przypisach;

m) zamieszczanie co najmniej pięciu słów kluczowych w j. polskim i angielskim (ewentualnie także w innym języku konferencyjnym właściwym dla języka artykułu)zgodnie z indeksem obowiązującym w PBP PAN.

§ 22

1. Czasopismo wydawane lub współwydawane przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN jest zobowiązane do posiadania aktualnej strony internetowej (także wersji w j. angielskim), umożliwiającej kontakt autorów z redakcją, a w miarę możliwości –platformy służącej do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online typu Open Journal System (open-source software) lub innej o tej samej funkcjonalności.

2. Sekretarz redakcji jest odpowiedzialny za aktualizację informacji na stronie internetowej czasopisma i zamieszczanie tam danych bibliograficznych artykułów i – w przypadku czasopism wydawanych w modelu OA – także przeszukiwalnych plików poszczególnych artykułów wraz z metadanymi.

§ 23

Na stronie internetowej czasopisma (opcjonalnie także w wersji drukowanej czasopisma) redakcje są zobowiązane opisać szczegółowo obowiązujące):

a) procedury zgłaszania propozycji artykułów naukowych do publikacji wraz z wymaganiami stawianymi publikacjom oraz instrukcją redakcyjną;

b) procedury recenzowania, przy czym INP PAN rekomenduje tzw. podwójną ślepą recenzję;

c) procedury zabezpieczające przed zjawiskiem ghostwritingu;

d) kodeks postępowania etycznego (w j. polskim i angielskim, jeżeli redakcja dopuszcza możliwość publikowania utworów w języku innym niż polski), zawierający informację o procedurach postępowania w razie nieetycznego zachowania autorów lub recenzentów.

§ 24

Czasopismo wydawane lub współwydawane przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN nie może wydawać kolejnych numerów z opóźnieniem przekraczającym kwartał.

§ 25

Sporadyczne wydawanie numerów łączonych czasopisma naukowego wydawanego lub wspówydawanego przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN jest dopuszczalne jedynie w przypadku miesięczników.

§ 26

Archiwa czasopism wydawanych lub współwydawanych przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN są dostępne w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym INP PAN.

§ 27

1. Dbając o prestiż czasopism i włączenie publikowanych w nich artykułów do obiegu naukowego (cytowalność), zobowiązuje się redakcje czasopism do indeksowania zawartości wydawanych periodyków w następujących bazach bibliograficznych i pełnotekstowych:

• CEEOL Central and Eastern European Online Library;

• CEJSH Central and Eastern Europe Online Library;

• ESCI Emerging Sources Citation Index; • POL-index.

2. Dodatkowo czasopisma wydawane w modelu Open Acces powinny być indeksowane w Czytelni Czasopism PAN oraz DOAJ Directory of Open Access Journals.

3. INP PAN poleca również uwzględnienie w strategii indeksowania czasopism następujących baz:

• GoogleScholar;

• Index Copernicus.

4. Dbając o lepszą automatyczną przeszukiwalność, w bazach pełnotekstowych należy zamieszczać pełnoprzeszukiwalne pliki artykułów (a nie całego czasopisma) w formacie natywnym o wielkości nieprzekraczającej 5 MB, nazwane wg schematu: „autor_tytuł_DOI”.

5. Biblioteka Narodowa zapewnia trwałą archiwizację cyfrowej zawartości czasopism naukowych. 

6. Autorzy artykułów przyjętych do publikacji w czasopismach wydawanych przez INP PAN mogą niezwłocznie (tj. bez embarga czasowego) zdeponować wszytskie werjse zgłaszanych tekstów (wersja przesłana jako zgłoszenie - preeprint, zaakceptowany manuskrypt autora, wersja opublikowana) w repozytorium instytucjonalnym e-Biblioteka Prawniczna (www.e-bp.inp.pan.pl) lub innym wybranym repozytorium / bazie wiedzy.

§ 28

INP PAN zobowiązuje kolegia redakcyjne do podjęcia starań o zamieszczenie czasopisma na liście A, zgodnie z oceną MNiSW, przez zindeksowanie w jednej z baz referencyjnych Social Science Citation Index, JournalCitationReports, JSTOR oraz SCOPUS i Web of Science.

§ 29

W terminie do 31 grudnia każdego roku redakcje czasopism przedkładają Dyrekcji sprawozdanie o stanie realizacji polityki wydawniczej oraz osiągniętych efektach. Mierzalne wskaźniki osiągniętych efektów powinny być porównywane z poziomem w roku poprzedzającym złożenie sprawozdania oraz z osiągnięciami przynajmniej jednego konkurencyjnego tytułu czasopisma.

§ 30

Dyrekcja INP PAN w porozumieniu z współwydawcami czasopisma może wprowadzić jednolitą identyfikację wizualną periodyków wydawanych z imprintem INP PAN lub pod jego patronatem.