Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGŁASZANCH PROPOZYCJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

I. Zasady ogólne

 1. Wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN czasopismo „Studia Prawnicze” ukazuje się jako półrocznik w wersji papierowej. Artykuły, które na bieżąco przeszły recenzje publikowane są w modelu online first na platformie repetytoryjno-wydawniczej czasopisma.
 2. Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne materiały w języku polskim i angielskim, które nie były publikowane gdzie indziej. Uznaje się, że manuskrypty wyrażają wyłącznie osobiste badania i poglądy autorów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zawarte w nich wypowiedzi i opinie.
 3. Czasopismo „Studia Prawnicze” nie wymaga żadnych opłat ani opłat za opracowanie i/lub publikację artykułu w modelu open access.
 4. Wszystkie artykuły, przesyłane jako propozycje publikacji w „Studiach Prawniczych” podlegają podwójnie ślepej recenzji naukowej.
 5. W celu ograniczenia przypadków niewłaściwego postępowania badawczego i publikacyjnego Redakcja „Studiów Prawniczych” ściśle przestrzega poniższych zasad. Przesyłając artykuł do „Studiów Prawniczych” autor wyraża zgodę na przestrzeganie tych zasad. To samo dotyczy recenzentów, którzy podejmą współprace z redakcją czasopisma.

II. Przesyłanie propozycji artykułów

 1. Redakcja przyjmuje propozycje artykułów w trybie ciągłym.
 2. Zgłoszenia propozycji artykułów naukowych można składać jedynie poprzez dedykowaną platformę repetytoryjno-wydawniczą „Studiów Prawniczych” na http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/about/submissions po zalogowaniu do systemu.
 3. Za pośrednictwem tej platformy prowadzona będzie również wszelka korespondencja z autorem/-ami, w tym przesyłane będą wiadomości o recenzjach i poprawieniu tekstu artykułu według wytycznych recenzentów.
 4. W przypadku propozycji artykułów wieloautorskich, korespondencja za pośrednictwem platformy będzie prowadzona z głównym autorem (który przesłał zgłoszenie, składając obligatoryjne oświadczenia i uzupełnił metadane na platformie repozytoryjno-wydawniczej czasopisma). W zgłoszeniu należy podać dane wszystkich współautorów publikacji.
 5. W zgłoszeniu należy podać dane autorów, w tym także: stopień lub tytuł naukowy, afiliację, numer ORCID, a także dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail.
 6. Autorzy nieposiadający stopnia lub tytułu naukowego bądź tytułu zawodowego (nie wykonujący zawodów prawniczych) proszeni są o przedstawienie rekomendacji opiekuna naukowego.
 7. Artykuł naukowy musi być przygotowany w postaci dokumentu edytowalnego w formacie .doc, .xdoc lub .rtf, a tabele, wykresy, wykresy itp. (jeśli dotyczy) muszą zostać przygotowane jako dokument w arkuszu kalkulacyjnym, jako osobne dokumenty załączone do pliku Word.
 8. Teksty niepoprawne językowo, zawierające błędy gramatyczne i ortograficzne nie będą akceptowane.
 9. Zgłaszane propozycje artykułów powinny mieć od 24 000 do 80 000 znaków, łącznie ze spacjami i przypisami. Wszystkie zgłoszenia powinny posiadać poprawnie uzupełnione metadane, wymagane podczas zgłoszenia (słowa kluczowe, wariant tytułu w języku angielskim, streszczenia w j. polskim i j. angielskim, bibliografię załącznikową).
 10. Redakcja ocenia nadsyłane manuskrypty na bieżąco. Redakcja rozpatrzy prośby o przyspieszoną recenzję w wyjątkowych przypadkach (np. w oczekiwaniu na publikację w innym czasopiśmie). Proces oceny tekstu zajmuje około 45 dni, choć w niektórych przypadkach może trwać dłużej, w zależności od dostępności recenzentów.
 11. Przy przesyłaniu zgłoszenia autorzy obligatoryjnie składają oświadczenia:
  a) o oryginalności tekstu oraz o tym, że nie został on zgłoszony lub przyjęty do publikacji w innym czasopiśmie;
  b) o konflikcie interesów oraz informacje o źródłach finansowania badań przedstawionych we wniosku. Konflikt interesów oznacza, że autor (lub jego pracodawca lub sponsor) ma bezpośredni lub pośredni interes finansowy, prawny lub zawodowy w stosunku do przedmiotu publikacji. Sytuacje te mogą obejmować w szczególności: otrzymywanie jakichkolwiek honorariów lub innego rodzaju wynagrodzenia, członkostwo lub zatrudnienie w charakterze pracownika, eksperta lub konsultanta, otrzymywanie stypendiów lub innego wsparcia finansowego ze strony autorów, w tym źródeł finansowania badań.
 12. Zgłaszając propozycję artykułu, autor/autorzy zgadzają się na jego publikację w modelu Open Access, udzielając Instytutowi Nauk Prawnych PAN jako wydawcy czasopisma nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji CC-BY 4.0 PL. Treść licencji dostępna jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl Licencja umożliwia bez ograniczeń odnośnie celu (także komercyjnego) na wszystkich polach eksploatacji:
  a) dzielenie się treścią artykułu ‑ może być on kopiowany, rozpowszechniany w dowolnym medium i formacie;
  b) adaptacje ‑ tworzenie utworów zależnych.
 13. Zgłaszający propozycje zobowiązani są do przesłania za pośrednictwem systemu repozytoryjno-wydawniczego zanonimizowanego pliku, tj. pliku bez danych osobowych (imię i nazwisko) lub innych danych pozwalających na identyfikację autora/ów, np. odniesienia do ich publikacji, instytucji, w której oparto artykuł, nazwę projektu badawczego itp.
 14. Do tekstu należy dołączyć:
  a) streszczenie w języku polskim i angielskim (o objętości nie więcej niż 800 znaków ze spacjami),
  b) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
  c) bibliografię załącznikową obejmującą wyłącznie publikacje cytowane w treści artykułu. Bibliografia powinna być ułożona wg. wzoru:
  Akty normatywne (chronologicznie wg daty uchwalenia),
  Orzecznictwo:
  - Sądy międzynarodowe (chronologicznie wg daty wydania orzeczenia, sposób zapisywania informacji o orzeczeniu podany niżej),
  - Sądy krajowe (chronologicznie wg daty wydania, sposób zapisywania informacji o orzeczeniu podany niżej),
  Dokumenty urzędowe (chronologicznie wg daty wydania),
  Publikacje (chronologicznie wg nazwisk autorów w kolejności alfabetycznej, zaczynając od nazwiska; jeśli w bibliografii pojawi się więcej prac tego samego autora, wówczas szeregujemy je alfabetycznie tytułami.
  Netografia
 15. Wszystkie recenzowane manuskrypty traktowane są jako materiały poufne. Do czasu publikacji tekstu w modelu online first członkowie Kolegium Redakcyjnego i recenzenci nie mogą wykorzystywać materiałów ujawnionych w zgłoszeniu do własnych badań.
 16. Przesyłając propozycję artykułu autor/-rzy zobowiązują się współpracy z redakcją Studiów Prawniczych oraz pośrednio – recenzentami. W szczególności autor powinien uczestniczyć w procesie recenzowania w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia do publikacji, m.in. wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów lub wyjaśnienie, dlaczego sugerowane przez recenzentów zmiany w całości lub w części mogą być nie do zaakceptowania przez autora.
 17. Autorzy mają obowiązek zgłaszania Redakcji wszelkich istotnych błędów w swoich zgłoszeniach, wykrytych w trakcie recenzji lub po publikacji. Jeżeli po publikacji zostaną znalezione istotne błędy, autorzy zgadzają się wycofać artykuł lub opublikować sprostowanie/wyjaśnienie. Szczegółowa procedura wycofywania i poprawiania znajduje się w sekcji V poniżej.

IV. Wymogi dotyczące etyki publikacji i oświadczenia o nadużyciach

 1. Autorzy nadsyłanych tekstów muszą ujawnić wkład osób trzecich w powstanie publikacji, opisać jego zakres i formę oraz wskazać afiliację współautorów. Autorstwo zgłoszenia powinno być ograniczone do autorów, którzy wnieśli znaczący wkład w badania i przygotowanie artykułu.
 2. Autorzy są zobligowani podać informację o tym, czy otrzymali wsparcie finansowe w procesie tworzenia artykułu.
 3. Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych badawczych i cytowanych publikacji w związku z uwagami przedłożonymi przez recenzentów.
 4. Redakcja pragnie podkreślić, że ghost-writing i/lub guest authorship, plagiat i inne wykroczenia autorskie są uważane za przejawy nieuczciwych praktyk akademickich. W przypadku wykrycia i udowodnienia takich przypadków, Redakcja zgłosi je odpowiednim organom (instytucjom zatrudniającym autora/-ów, organizacjom naukowym lub akademickim, redakcjom itp.)
 5. W przypadku plagiatu, naruszenia norm etycznych lub innego wykroczenia autorskiego manuskrypt będzie podlegał wycofaniu, a dodatkowo w poważnych przypadkach mogą zostać poinformowane odpowiednie władze.
 6. Redakcja dokłada należytej staranności, by wszystkie badania zostały zatwierdzone przez odpowiedni organ (np. komisję ds. etyki badań, instytucjonalną komisję rewizyjną itp.), jeśli jest to wymagane.

V. Korekty i polityka wycofywania

 1. W razie potrzeby Studia Prawnicze mogą publikować poprawki, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny.
 2. Wycofanie manuskryptu jest mechanizmem poprawiania publikacji i ostrzegania czytelników przed publikacjami, które zawierają tak poważnie wady lub błędne dane, uniemożliwiając poleganie na prezentowanych w nich ustaleniach i wnioskach. Nierzetelne dane mogą wynikać z niezawinionego błędu lub niewłaściwego postępowania badawczego. Wycofania są również wykorzystywane do ostrzegania czytelników o przypadkach plagiatu i kilku podobnych lub identycznych publikacji tego samego autora.
 3. Redakcja Studiów Prawniczych może podjąć decyzję o wycofaniu manuskryptu w przypadkach, gdy zgłoszenie:
  a) stanowi plagiat;
  b) jest identyczny lub podobny do zgłoszenia już opublikowanego przez autora;
  c) jest wynikiem badań naruszających normy etyczne;
  d) jest niewiarygodne z powodu niewłaściwego postępowania autora (np. sfabrykowanie danych) lub niezawinionego błędu (np. błąd w obliczeniach) pod warunkiem, że istnieją wyraźne dowody na jedno z tych dwóch.
 4. Procedura wycofywania jest następująca:
  a) Jeśli Redakcja otrzyma wiarygodną informację o możliwym przewinieniu autora zgłoszenia opublikowanego w Studiach Prawniczych, które może służyć jako podstawa wycofywania, podejmuje działania zmierzające do bezstronnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, we współpracy z autorem i innymi zaangażowanymi osobami;
  b) W przypadkach, gdy zarzutów nie można potwierdzić ani im zaprzeczyć, Redakcja poinformuje odpowiednie władze instytucji afiliującej autora o możliwości przewinienia, prosząc o zbadanie sprawy;
  c) Jeżeli władze instytucji afiliującej odmówią wszczęcia odpowiedniego postępowania lub prowadzą je w sposób nierzetelny lub stronniczy lub nie zakończą postępowania w terminie sześciu miesięcy od otrzymania informacji o zarzucanym uchybieniu, Redakcja wyda wyraz zaniepokojenia;
  d) Uzasadnione wyrażenie zaniepokojenia będzie wyraźnie powiązane z oryginalną publikacją w elektronicznych bazach danych i będzie dostępne dla wszystkich czytelników. Jeśli później dostępne będą bardziej rozstrzygające dowody w sprawie, wyrażenie zaniepokojenia można zastąpić zawiadomieniem o wycofaniu (w przypadku potwierdzonej niewiarygodności) lub oświadczeniem uniewinniającym (w przypadkach, gdy złożenie okaże się wiarygodne);
  e) Jeżeli instytucja afilująca autora lub inne właściwe organy rozpatrujące sprawę potwierdzą popełnienie uchybienia w pracy badawczej lub publikacji, Redakcja wyda oświadczenie o wycofaniu. Zawiadomienie zostanie opublikowany zarówno w wersji drukowanej czasopisma w formie erraty lub w tekście kolejnego numeru oraz w wersji elektronicznej na stronie Studiów Prawniczych.
  f) Wycofany artykuł nie zostanie usunięty z drukowanych egzemplarzy czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale jego wycofany status zostanie wskazany w sposób możliwie jak najbardziej czytelny;
  g) Zawiadomienie o wycofaniu artykułu będzie wyraźnie wskazywało wycofane oświadczenie, osobę lub instytucję, która je wycofała, oraz powody i podstawy wycofania. Podejmuje się wszelkie uzasadnione starania, aby informacja była wyraźnie powiązana z oryginalną publikacją w elektronicznych bazach danych i dostępna dla wszystkich czytelników;
  h) Zgłoszenia artykułów mogą być również wycofane przez ich autorów. W takim przypadku Redakcja zostanie poinformowana o przyczynach wycofania. Jeżeli wycofanie jest wynikiem działań niektórych, ale nie wszystkich autorów publikacji, fakty takie zostaną podane w zawiadomieniu o wycofaniu.
 5. W drobnych przypadkach Redakcja może rozważyć wydanie sprostowania zamiast wycofania. Jest to dopuszczalne, gdy tylko niewielka część skądinąd wiarygodnej publikacji okaże się myląca, niepoprawna lub splagiatowana (np. kilka zdań). Poprawki nie będą wydawane w przypadku drobnych błędów, takich jak błędy językowe. Decyzja o tym, czy sprostowanie lub wycofanie będzie najlepiej służyć czytelnikom i innym zainteresowanym osobom należy wyłącznie do Redakcji.
 6. W przypadku o którym mowa powyżej cyfrowa wersja poprawionego manuskryptu zastąpi oryginał, a w kolejnym tomie wersji drukowanej Studia Prawniczego zostanie opublikowane sprostowanie, wyjaśniające wprowadzone zmiany.

VII. Dostęp do czasopisma i poszczególnych artykułów

 1. Poszczególne tomy czasopisma można nabyć w wybranych księgarniach, za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy lub zamówić odpłatnie za pośrednictwem systemu Subito (Dokumente aus Bibliotheken eV).
 2. Bieżące i archiwalne numery oraz poszczególne artykuły wydawane w Studiach Prawniczych są dostępne w otwartym dostępie w e-Bibliotece Prawniczej (eBP) – repozytorium INP PAN; na stronie internetowej czasopisma http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/issue/archive oraz w Biobliotece Nauki Polskiej, bazie Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal of Social Nauki i oraz Ebsco – Legal Sources.
 3. Dostęp do zarchiwizowanych treści Studiów Prawniczych zostanie zachowany nawet w przypadku zaprzestania publikacji czasopisma. Wieczystą archiwizację cyfrowej zawartości czasopisma zapewni repozytorium eBP i Biblioteka Narodowa (CBN Polona).
 4. Identyfikatory DOI są rejestrowane przez CrossRef dla wszystkich artykułów (w tym artykułów archiwalnych) w celu zapewnienia trwałej archiwizacji treści.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie wydawniczym

przez Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016 nr 119 s. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, identyfikator ORCID) jest Instytut Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN).
 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, przez e-mail: iod@inp.pan.pl, telefonicznie: 22 826 75 71.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu cyfrowego udostępnienia Pani/Pana publikacji w czasopismach naukowych wydawanych przez INP PAN w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym lub/i na stronie internetowej czasopisma oraz realizacja Pani/Pana autorskich praw osobistych, zwłaszcza wynikających z art. 16 pkt. 2 i art. 17 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) ‑ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz użytkownicy cyfrowego repozytorium instytucjonalnego INP PAN lub/i strony internetowej Wydawcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi cyfrowego udostępnienia publikacji w czasopismach naukowych INP PAN, z uwzględnieniem regulacji określonych w Instrukcji Kancelaryjnej i Rzeczowym Wykazie Akt INP PAN tj. co najmniej przez okres 10 lat, liczący od początku kolejnego roku kalendarzowego po zawarciu umowy na cyfrowe udostępnienie publikacji.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
  1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  2. ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  3. do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  4. do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku INP PAN może dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  5. do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
  6. do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  7. do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody na rejestrację identyfikatora DOI publikacji oraz indeksowanie lub udostępnienie w międzynarodowych bazach pełno tekstowych, bibliograficznych lub bibliometryczncyh.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem ważności umowy o cyfrowe udostępnienie publikacji w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym INP PAN lub/i na stronie internetowej czasopisma naukowego wydawanego przez INP PAN.