Przesyłanie tekstów

Zgłoś artykuł

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGŁASZANCH PROPOZYCJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

I. Zasady ogólne

 1. Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne materiały, które nie były publikowane gdzie indziej. Uznaje się, że manuskrypty wyrażają wyłącznie osobiste badania i poglądy autorów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zawarte w nich wypowiedzi i opinie.
 2. Czasopismo Studia Prawnicze nie wymaga żadnych opłat ani opłat za opracowanie i/lub publikację artykułu.
 3. Przyjmowane są propozycje artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.
 4. Wszystkie artykuły, przesyłane jako propozycje publikacji w Studiach Prawniczych podlegają podwójnie ślepej recenzji naukowej.
 5. W celu ograniczenia przypadków niewłaściwego postępowania badawczego i publikacyjnego Redakcja Studium Prawniczego ściśle przestrzega poniższych zasad. Przesyłając artykuł do Studia Prawniczego autor wyraża zgodę na przestrzeganie tych zasad. To samo dotyczy recenzentów, którzy podejmą współprace z redakcją czasopisma.

II. Przesyłanie propozycji artykułów

 1. Artykuł naukowy musi być przygotowany w postaci dokumentu MS Word, a tabele, wykresy, wykresy itp. (jeśli dotyczy) muszą zostać przygotowane jako dokument MS Excel.
 2. Teksty niepoprawne językowo, zawierające błędy gramatyczne i ortograficzne nie będą akceptowane.
 3. Zgłaszane propozycje artykułów powinny mieć od 20 000 do 80 000 znaków, łącznie ze spacjami i przypisami. Wszystkie zgłoszenia powinny posiadać poprawnie uzupełnione metadane, wymagane podczas zgłoszenia. Redakcja ocenia nadsyłane manuskrypty na bieżąco. Redakcja rozpatrzy prośby o przyspieszoną recenzję w wyjątkowych przypadkach (np. w oczekiwaniu na publikację w innym czasopiśmie). Proces oceny tekstu zajmuje około 45 dni, choć w niektórych przypadkach może trwać dłużej, w zależności od dostępności recenzentów.
 4. Teksty powinny zostać przygotowane zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami redakcyjnymi obowiązującymi w Studium Prawniczym. Ułatwi to i przyspieszy pracę redakcyjną.
 5. Zgłoszenia propozycji artykułów naukowych można składać jedynie poprzez dedykowaną platformę repetytoryjno-wydawniczą Studiów Prawniczych na http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/about/submissions po zalogowaniu do systemu.
 6. Za pośrednictwem tej platformy prowadzona będzie również wszelka korespondencja z autorem/-ami, w tym przesyłane będą wiadomości o recenzjach i poprawieniu tekstu artykułu według wytycznych recenzentów.
 7. W przypadku propozycji artykułów wieloautorskich, korespondencja za pośrednictwem platformy będzie prowadzona z głównym autorem (który przesłał zgłoszenie, składając obligatoryjne oświadczenia i uzupełnił metadane na platformie repozytoryjno-wydawniczej czasopisma). W zgłoszeniu należy podać dane wszystkich współautorów publikacji.
 8. Przy składaniu wniosku autorzy proszeni są o złożenie:
  a) oświadczenia o oryginalności tekstu oraz o tym, że nie został on zgłoszony lub przyjęty do publikacji w innym czasopiśmie;
  b) oświadczenie o konflikcie interesów oraz informacje o źródłach finansowania badań przedstawionych we wniosku. Konflikt interesów oznacza, że autor (lub jego pracodawca lub sponsor) ma bezpośredni lub pośredni interes finansowy, prawny lub zawodowy w stosunku do przedmiotu publikacji. Sytuacje te mogą obejmować w szczególności: otrzymywanie jakichkolwiek honorariów lub innego rodzaju wynagrodzenia, członkostwo lub zatrudnienie w charakterze pracownika, eksperta lub konsultanta, otrzymywanie stypendiów lub innego wsparcia finansowego ze strony autorów, w tym źródeł finansowania badań.
 9. Zgłaszający propozycje zobowiązani są do przesłania za pośrednictwem systemu repozytoryjno-wydawniczego zanonimizowanego pliku , tj. pliku bez danych osobowych (imię i nazwisko) lub innych danych pozwalających na identyfikację autora/ów, np. odniesienia do ich publikacji, instytucji, w której oparto artykuł, nazwę projektu badawczego itp.
 10. Do tekstu należy dołączyć:
  - streszczenie w języku polskim i angielskim,
  - słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
  - bibliografię załącznikową obejmującą wyłącznei publikacje cytowane w treści artykułu, w tym akty prawne, orzecznictwo, publikacje naukowe i netografię.
 11. W zgłoszeniu należy podać dane autorów, w tym także: stopień lub tytuł naukowy, afiliację, numer ORCID, a także dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail.
 12. Autorzy nieposiadający stopnia lub tytułu naukowego bądź tytułu zawodowego (nie wykonujący zawodów prawniczych) proszeni są o przedstawienie rekomendacji opiekuna naukowego.
 13. Wszystkie recenzowane manuskrypty traktowane są jako materiały poufne. Do czasu publikacji tekstu w modelu first online członkowie Rady Redakcyjnej i recenzenci nie mogą wykorzystywać materiałów ujawnionych w zgłoszeniu do własnych badań.
 14. Przesyłając propozycję artykułu autor/-rzy zobowiązują się współpracy z redakcją Studiów Prawniczych oraz pośrednio – recenzentami. W szczególności autor powinien uczestniczyć w procesie recenzowania w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia do publikacji, m.in. . wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów lub wyjaśnienie, dlaczego sugerowane przez regentów zmiany w całości lub w części mogą być nie do zaakceptowania przez autora.
 15. Autorzy mają obowiązek zgłaszania Redakcji wszelkich istotnych błędów w swoich zgłoszeniach, wykrytych w trakcie recenzji lub po publikacji. Jeżeli po publikacji zostaną znalezione istotne błędy, autorzy zgadzają się wycofać artykuł lub opublikować sprostowanie/wyjaśnienie. Szczegółowa procedura wycofywania i poprawiania znajduje się w sekcji V poniżej.
 16. Teksty już opublikowane nie będą przyjmowane.

III. Proces recenzji

 1. Każde zgłoszenie podlega wstępnej weryfikacji przez Redakcję, która ocenia, czy spełnia ono wymogi redakcyjne i jest zgodne z profilem tematycznym czasopisma naukowego.
 2. Recenzenci są powoływani zgodnie z ich specjalizacją i tematyką nadesłanego artykułu. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Recenzenci nie mogą być związani z instytucją akademicką zatrudniającą autora lub mieć z nim bliskie więzi osobiste.
 3. Recenzenci oceniają tekst w oparciu o zasadę double-blind peer review. Nazwisko autora nie jest znane recenzentom, a nazwisko recenzenta nie jest znane autorowi ani innemu recenzentowi. W przypadku artykułów nadesłanych przez autora zagranicznego przynajmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w innej instytucji zagranicznej niż autor.
 4. Recenzje składane na dedykowanym formularzu za pośrednictwem platformy wydawniczo-repozytoryjnej Studiów Prawniczych. Recenzja powinna jednoznacznie wskazywać, czy zdaniem recenzenta tekst powinien zostać opublikowany. Recenzent musi również wskazać zmiany, jakie należy wprowadzić w tekście przed jego publikacją. Recenzent może dodatkowo wstawiać komentarze i uwagi bezpośrednio do tekstu artykułu.
 5. Redakcja zaakceptuje nadesłany tekst, jeśli obaj recenzenci zarekomendują jego publikację. W przypadku, gdy recenzenci wskażą, że zmiany są konieczne, warunkiem akceptacji artykułu jest ustosunkowanie się autora do sugerowanych zmian, tzn. wprowadzenie ich do tekstu artykułu, albo wyjaśnienie, dlaczego mogą być one nie do zaakceptowania w całości lub częściowo. Redakcja może odesłać poprawiony tekst do pierwotnych recenzentów w celu ich ponownego zaopiniowania.
 6. W przypadku otrzymania jednej negatywnej recenzji Redakcja podejmie decyzję o publikacji tekstu lub przesyła tekst do trzeciego recenzenta. W przypadku, gdy obaj recenzenci wydadzą negatywną opinię o nadesłanej propozycji artykułu, zostanie ona odrzucona.

IV. Szczegółowe wytyczne dla recenzentów

 1. Redakcja prosi o profesjonalną, merytoryczną recenzję tekstu artykułu. Przedmiotem recenzji jest ustalenie, czy nadesłany artykuł spełnia standardy naukowe dla artykułu naukowego tego typu. W szczególności recenzent proszony jest o ocenę:
  a) czy tytuł artykułu jest prawidłowy i odzwierciedla jego treść;
  b) czy i w jakim stopniu artykuł jest oryginalny i nowatorski (zawiera nowe informacje);
  c) czy przedstawione przez autora wnioski są zgodne z danymi zawartymi w artykule; czy jest poprawny z naukowego punktu widzenia (brak błędów merytorycznych);
  d) czy artykuł rzetelnie przedstawia aktualny stan wiedzy i badań w danej dziedzinie z uwzględnieniem odpowiednich cytowań i odniesień do istniejącej literatury;
  e) czy artykuł jest jasny i zwięzły , a także dobrze zorganizowany
 2. Recenzent jest proszony o wykonanie obiektywnej i bezstronnej recenzji zgodnie z powyższymi kryteriami. Recenzent zobowiązany jest wskazać wszelkie fragmenty, w których w ocenie recenzenta autor naruszył normy rzetelności badań naukowych (np. przypadki plagiatu). Recenzja powinna być neutralna i obiektywna, spójna wewnętrznie i kończyć się jednoznaczną konkluzją dotyczącą przydatności tekstu do celów naukowych. Recenzent może również zaproponować poprawki do tekstu, w tym wskazania wszelkich istotnych opublikowanych prac, które nie są cytowane w tekście.
 3. Chociaż proces przeglądu opiera się na zasadzie podwójnej ślepej oceny, recenzenci powinni odrzucić wniosek o przegląd, jeśli są świadomi jakiegokolwiek potencjalnie mogącego wystąpić konfliktu interesów.
 4. Recenzenci powiadamiają Redakcję, jeśli czują się niekompetentni do przeprowadzenia recenzji danego zgłoszenia.
 5. Recenzenci powinni wykonać recenzję w terminie określonym przez Redakcję.
 6. Recenzenci muszą traktować zgłoszenia otrzymane do recenzji jako dokumenty poufne i nie mogą ujawniać żadnych informacji na ich temat nikomu poza Redakcją.
 7. Do czasu publikacji artykułu w modelu online first, recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanego artykułu do własnych badań naukowych.
 8. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w numerze 2.) oraz na stronie internetowej czasopisma.

V. Wymogi dotyczące etyki publikacji i oświadczenia o nadużyciach

 1. Autorzy nadsyłanych tekstów muszą ujawnić wkład osób trzecich w powstanie publikacji, opisać jego zakres i formę oraz wskazać afiliację współautorów. Autorstwo zgłoszenia powinno być ograniczone do autorów, którzy wnieśli znaczący wkład w badania i przygotowanie artykułu.
 2. Autorzy są zobligowani podać informację o tym, czy otrzymali wsparcie finansowe w procesie tworzenia artykułu.
 3. Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych badawczych i cytowanych publikacji w związku z uwagami przedłożonymi przez recenzentów.
 4. Redakcja pragnie podkreślić, że ghost-writing i/lub guest authorship, plagiat i inne wykroczenia autorskie są uważane za przejawy nieuczciwych praktyk akademickich. W przypadku wykrycia i udowodnienia takich przypadków, Redakcja zgłosi je odpowiednim organom (instytucjom zatrudniającym autora/-ów, organizacjom naukowym lub akademickim, redakcjom itp.)
 5. W przypadku plagiatu, naruszenia norm etycznych lub innego wykroczenia autorskiego manuskrypt będzie podlegał wycofaniu, a dodatkowo w poważnych przypadkach mogą zostać poinformowane odpowiednie władze.
 6. Bez pisemnej zgody autora członkowie Kolegium Redakcyjnego oraz recenzenci nie mogą wykorzystywać do własnych badań propozycji artykułu przed jego publikacją w modelu online first.
 7. W razie potrzeby Studia Prawnicze mogą publikować poprawki, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny.
 8. Redakcja dokłada należytej staranności, by wszystkie badania zostały zatwierdzone przez odpowiedni organ (np. komisję ds. etyki badań, instytucjonalną komisję rewizyjną itp.), jeśli jest to wymagane.

VI. Korekty i polityka wycofywania

 1. Wycofanie manuskryptu jest mechanizmem poprawiania publikacji i ostrzegania czytelników przed publikacjami, które zawierają tak poważnie wady lub błędne dane, uniemożliwiając poleganie na prezentowanych w nich ustaleniach i wnioskach. Nierzetelne dane mogą wynikać z niezawinionego błędu lub niewłaściwego postępowania badawczego. Wycofania są również wykorzystywane do ostrzegania czytelników o przypadkach plagiatu i kilku podobnych lub identycznych publikacji tego samego autora.
 2. Redakcja „Studiów Prawniczych” może podjąć decyzję o wycofaniu manuskryptu w przypadkach, gdy zgłoszenie:
  a) stanowi plagiat;
  b) jest identyczny lub podobny do zgłoszenia już opublikowanego przez autora;
  c) jest wynikiem badań naruszających normy etyczne;
  d) jest niewiarygodne z powodu niewłaściwego postępowania autora (np. sfabrykowanie danych) lub niezawinionego błędu (np. błąd w obliczeniach) pod warunkiem, że istnieją wyraźne dowody na jedno z tych dwóch.
 3. Procedura wycofywania jest następująca:
  a) Jeśli Redakcja otrzyma wiarygodną informację o możliwym przewinieniu autora zgłoszenia opublikowanego w Studium Prawniczym, które może służyć jako podstawa wycofywania, podejmuje działania zmierzające do bezstronnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, we współpracy z autorem i innymi zaangażowanymi osobami;
  b) W przypadkach, gdy zarzutów nie można potwierdzić ani im zaprzeczyć, Redakcja poinformuje odpowiednie władze instytucji afiliującej autora o możliwości przewinienia, prosząc o zbadanie sprawy;
  c) Jeżeli władze instytucji autorskiej odmówią wszczęcia odpowiedniego postępowania lub prowadzą je w sposób nierzetelny lub stronniczy lub nie zakończą postępowania w terminie sześciu miesięcy od otrzymania informacji o zarzucanym uchybieniu, Redakcja wyda wyraz zaniepokojenia;
  d) Uzasadnione wyrażenie zaniepokojenia będzie wyraźnie powiązane z oryginalną publikacją w elektronicznych bazach danych i będzie dostępne dla wszystkich czytelników. Jeśli później dostępne będą bardziej rozstrzygające dowody w sprawie, wyrażenie zaniepokojenia można zastąpić zawiadomieniem o wycofaniu (w przypadku potwierdzonej niewiarygodności) lub oświadczeniem uniewinniającym (w przypadkach, gdy złożenie okaże się wiarygodne);
  e) jeżeli instytucja autora lub inne właściwe organy rozpatrujące sprawę potwierdzą popełnienie uchybienia w pracy badawczej lub publikacji, Redakcja wyda oświadczenie o wycofaniu. Zawiadomienie zostanie opublikowany zarówno w wersji drukowanej czasopisma jak i w wersji elektronicznej na stronie Studiów Prawniczych.
  f) wycofany artykuł nie zostanie usunięty z drukowanych egzemplarzy czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale jego wycofany status zostanie wskazany w sposób możliwie jak najbardziej czytelny;
  g) zawiadomienie o wycofaniu artykułu będzie wyraźnie wskazywało wycofane oświadczenie, osobę lub instytucję, która je wycofała, oraz powody i podstawy wycofania. Podejmuje się wszelkie uzasadnione starania, aby informacja była wyraźnie powiązana z oryginalną publikacją w elektronicznych bazach danych i dostępna dla wszystkich czytelników;
  h) zgłoszenia artykułów mogą być również wycofane przez ich autorów. W takim przypadku Redakcja zostanie poinformowana o przyczynach wycofania. Jeżeli wycofanie jest wynikiem działań niektórych, ale nie wszystkich autorów publikacji, fakty takie zostaną podane w zawiadomieniu o wycofaniu.
 4. W drobnych przypadkach Redakcja może rozważyć wydanie sprostowania zamiast wycofania. Jest to dopuszczalne, gdy tylko niewielka część skądinąd wiarygodnej publikacji okaże się myląca, niepoprawna lub splagiatowana (np. kilka zdań). Poprawki nie będą wydawane w przypadku drobnych błędów, takich jak błędy językowe. Decyzja o tym, czy sprostowanie lub wycofanie będzie najlepiej służyć czytelnikom i innym zainteresowanym osobom należy wyłącznie do Redakcji.
 5. W przypadku o którym mowa powyżej cyfrowa wersja poprawionego manuskryptu zastąpi oryginał, a w kolejnym tomie wersji drukowanej Studia Prawniczego zostanie opublikowane sprostowanie, wyjaśniające wprowadzone zmiany.

VII. Dostęp do czasopisma i poszczególnych artykułów

 1. Poszczególne tomy czasopisma można nabyć w wybranych księgarniach, za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy lub zamówić odpłatnie za pośrednictwem systemu Subito (Dokumente aus Bibliotheken eV).
 2. Bieżące i archiwalne numery oraz poszczególne artykuły wydawane w Studium Prawniczym są dostępne w otwartym dostępie w e-Bibliotece Prawniczej (eBP) – repozytorium INP PAN; na stronie internetowej czasopisma http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/issue/archive (od stycznia 2014) oraz w Biobliotece nauki Polskiej, bazie Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal of Social Nauki i nauki humanistyczne oraz Ebsco – Legal Sources
 3. Dostęp do zarchiwizowanych treści Studiów Prawniczych zostanie zachowany nawet w przypadku zaprzestania publikacji czasopisma. Wieczystą archiwizację cyfrowej zawartości czasopisma zapewni repozytorium eBP i Biblioteka Narodowa (CBN Polona).
 4. Identyfikatory DOI są rejestrowane przez CrossRef lub DataCite (poprzez Zenodo) dla wszystkich artykułów (w tym artykułów archiwalnych) w celu zapewnienia trwałej archiwizacji treści.

Załącznik 1: Formatowanie i styl cytowania

 1. Streszczenie, słowa kluczowe i bibliografia

Prosimy o dołączenie streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie więcej niż 800 znaków ze spacjami) na początku artykułu oraz w odpowiednim polu formularza metadanych. Prosimy również o dodanie listy słów kluczowych w języku polskim i angielskim) oraz bibliografii załącznikowej.

 1. Tekst

Tekst artykułu zgłaszanego jako publikacja do Studiów Prawniczych powinien mieć następujący format: czcionka: Times New Roman; rozmiar: 12 pkt; interlinia/odstęp między wierszami: 1,5; wcięcie akapitu (po lewej): 1,25. Strony mają być ponumerowane. 

Nie należy używać podkreśleń i pogrubionego druku. Fragment tekstu można wyróżnić jedynie zwiększając odstępy między znakami. Słowa i wyrażenia obce (np. prima facie , de lege lata ) należy pisać kursywą, zaś krótkie cytaty w cudzysłowie, a dłuższe – czcionką Times New Roman 11 pkt., bez kursywy i znaku cudzysłowu, z odstępem 1 cm od prawej i lewej krawędzi.

 1. Przypisy

Przypisy muszą być sformatowane w następujący sposób: czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 10 pkt; interlinia/odstęp między wierszami: 1,0; Brak wcięcia akapitu; justowanie. Przypisy należy ponumerować cyframi arabskim kolejno od 1.

 1. Tytuł, nagłówki i podpozycje.

Tytuł powinien być jak najbardziej zwięzły. Dozwolone jest dodanie podtytułu. Podtytuły tytułów angielskich powinny być poprzedzone średnikiem, a podtytuły tytułów polskich kropką (kropką).

 1. Odwoływanie się

nie należy cytować aktów prawnych prawnych, w tym konwencji międzynarodowych (w języku polskim lub angielskim) zarówno w treści tekstu, jak i w przypisach, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W odniesieniu do innych autorów należy używać ich inicjałów imienia (imion) i nazwisk.

Należy podawać w przypisach bibliograficznych i bibliografii na końcu tekstu pełne nazwy czasopism, a nie ich skróty.

Powołując się na źródła internetowe, w nawiasach kwadratowych należy podać datę dostępu do adresu URL, np. [dostęp: 28.02.2019].

Jeżeli artykuł jest napisany w języku polskim, nazwy polskich ustaw (z wyjątkiem Konstytucji RP) należy pisać małymi literami. Nazwy konwencji międzynarodowych powinny zaczynać się od dużej litery. Nie są one jednak pisane kursywą.

Jeśli przywoływany artykuł jest napisany w języku angielskim, pierwsza litera każdego słowa (z wyjątkiem przyimków, przedimków i spójników) jest pisana wielkimi literami.

Szczegółowe instrukcje redakcyjne dla autorów

Uprzejmie prosimy autorów o skorzystanie z następujących wskazówek redakcyjnych:

 

Monografie

A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

J. Błachut A. Gaberle K. Krajewski Kryminologia, Wydawnictwo Arche Gdańsk 2000.

H.S. Becker, Outsiders: Studia z socjologii dewiacji, przeł. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.  

Artykuły w pracach zebranych

A. Marek, Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesności. Księga jubileuszowa z okazji 70-tej rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle , Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

 Artykuły w czasopismach

D. Wójcik, Praca kuratora dla nieletnich w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów społecznych w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów sądowych , „Archiwum Kryminologii” 1988, t. XV, s. 203-249.

S. Opotow, Wykluczenie moralne i niesprawiedliwość. Wstęp, „Journal of Social Issues” 1990, t. 46, nr 1, s. 5-15.

W przypadku czasopism w językach innych niż polski należy rozróżnić tomy i numery.

Jeżeli artykuł jest napisany w języku polskim, to każdy element opisów bibliograficznych powinien być w języku polskim, nawet w przypadku publikacji nie napisanych w języku polskim.

T. Tulich, Krytyczne refleksje na temat sprawiedliwości prewencyjnej, [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.), Regulacja sprawiedliwości prewencyjnej. Zasada, polityka i paradoks , Routledge, Londyn 2017, s. 3-22;

R. Rosenthal, L. Jacobson, Pigmalion w klasie, „The Urban Review” 1968, t. 3, nr 1, s. 16-20.

 Źródła internetowe

K. Iglicka, K. Gmaj, Migracje nieudokumentowane. Liczenie niepoliczalne. Dane i trendy w całej Europie. Raport krajowy: Polska , listopad 2008, http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/10/clandestino_report_poland_final_2.pdf [dostęp: 15 marca 2011]

Dziennik Ustaw

Należy podać pełen tytuł aktu prawnego wraz z publikatorem, zapisanym w następujący sposób:

Do 2012 r.: Dz.U. 2009 Nr 20, poz. 107

Po 2012 r. (bez podziału na liczby): Dz.U. 2016, poz. 2290

Powyższe należy poprzedzić słowem „t.j.” w odniesieniu do tekstu ujednoliconego.

Kolejne cytaty

Siemaszko, Granice tolerancji …, s. XX 

Teksty anglojęzyczne cytowane w przypisach i wymienione w bibliografiach należy pisać w następujący sposób: tytuły artykułów z czasopism oraz artykuły z prac zebranych należy pisać małymi literami (z wyjątkiem nazw własnych); wielkimi literami (z wyjątkiem przyimków i spójników) - tytuły monografii.

Sykes G., Matza D., Techniques of neutralizationA theory of delinquency, “American Sociological Review”, 1957, t. 22, nr 6, s. 664–670.
Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.), Regulating Preventive Justice. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.
Pascoe P., What Comes Naturally. Miscegenation and the Making of Race in America, Oxford University Press, Oxford 2010.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

##default.journalSettings.privacyStatement##