O czasopiśmie

Półrocznik „Studia Prawnicze” jest renomowanym czasopismem naukowym, o ugruntowanej od 60 już lat pozycji na rynku wydawnictw prawniczych. Czasopismo to od samego początku jest wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tym, co wyróżnia ten półrocznik  od innych czasopism prawniczych jest jego teoretyczny charakter. W stosunkowo obszernych pod względem objętościowym ramach publikacji (niejednokrotnie nawet 2 arkusze), autorzy artykułów i esejów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa.

Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego, któremu otwierają możliwość publikowania zarówno w języku polskim jak i angielskim. Na łamach “Studiów Prawniczych” w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia prawne związane zarówno z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego) jak i szeroko pojętą problematyką prawa międzynarodowego. Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem prawa europejskiego i jego instytucji. Ponadto w półroczniku publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.

Od 2018 r. czasopismo jest wydawane w modelu Open Access, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez pytania o uprzednią zgodę wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.