OPIS

„Studia Prawnicze” to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy artykułów i esejów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim oraz angielskim.

Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Na łamach “Studiów Prawniczych” w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia prawne związane z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego). Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem prawa europejskiego, zwłaszcza prawa Unii Europejskiej. Ponadto w czasopiśmie publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.

Od 2018 r. czasopismo ewydawane jest w modelu open access, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez pytania o uprzednią zgodę wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.