WYMOGI EDYTORSKIE

Załącznik 1: Formatowanie i styl cytowania

1. Tytuł, nagłówki i podpozycje.

Tytuł powinien być jak najbardziej zwięzły. Dozwolone jest dodanie podtytułu. Podtytuły tytułów angielskich powinny być poprzedzone średnikiem, a podtytuły tytułów polskich kropką (kropką). Numerowanie nagłówków tekście: 1., 1.1., 1.1.1. itd.

Do propozycji artykułów w j. polskim należy dołączyć wariant tytułu w j. angielskim.

2. Streszczenie, słowa kluczowe i bibliografia

Prosimy o dołączenie streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie więcej niż 800 znaków ze spacjami) na początku artykułu oraz w odpowiednim polu formularza metadanych. Prosimy również o dodanie listy słów kluczowych w języku polskim i angielskim) oraz bibliografii załącznikowej.

3. Tekst

Tekst artykułu zgłaszanego jako publikacja do Studiów Prawniczych powinien mieć następujący format: czcionka: Times New Roman; rozmiar: 12 pkt; interlinia/odstęp między wierszami: 1,5; wcięcie akapitu (po lewej): 1,25. Strony mają być ponumerowane. 

Nie należy używać podkreśleń i pogrubionego druku. Fragment tekstu można wyróżnić jedynie zwiększając odstępy między znakami. Słowa i wyrażenia obce (np. prima facie, de lege lata) należy pisać kursywą, zaś krótkie cytaty w cudzysłowie, a dłuższe – czcionką Times New Roman 11 pkt, bez kursywy i znaku cudzysłowu, z odstępem 1 cm od prawej i lewej krawędzi.

Jeśli autor w tekście cytuje cudzą wypowiedź, stosujemy cudzysłów w postaci: «…»

4. Przypisy

Przypisy muszą być sformatowane w następujący sposób: czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 10 pkt; interlinia/odstęp między wierszami: 1,0; Brak wcięcia akapitu; justowanie. Przypisy należy ponumerować cyframi arabskim kolejno od 1.

Odwoływanie się

Nie należy cytować aktów prawnych, w tym konwencji międzynarodowych (w języku polskim lub angielskim) zarówno w treści tekstu, jak i w przypisach, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W odniesieniu do innych autorów należy używać ich inicjałów imienia (imion) i nazwisk.

Należy podawać w przypisach bibliograficznych i bibliografii na końcu tekstu pełne nazwy czasopism, a nie ich skróty.

Powołując się na źródła internetowe, w nawiasach kwadratowych należy podać datę dostępu do adresu URL, np. [dostęp: 28.02.2019].

Jeżeli artykuł jest napisany w języku polskim, nazwy polskich ustaw (z wyjątkiem Konstytucji RP) należy pisać małymi literami. Nazwy konwencji międzynarodowych powinny zaczynać się od dużej litery. Nie są one jednak pisane kursywą.

Jeśli przywoływane artykuły, rozdziały monografii itp. są napisane w języku angielskim, pierwsza litera każdego słowa (z wyjątkiem pierwszego wyrazu i nazw własnych) jest pisana małymi literami.

A.K. Hansen, Who is in my grave? A comparison of state and local laws in Illinois and Utah that guide resolution of grave plot ownership claims, „Southern Illinois University Law Journal” 2020, t. 45, s. 146–152.

Jeśli przywołujemy publikacje anglojęzyczną zwartą, pierwsza litera każdego słowa (z wyjątkiem przyimków, przedimków i spójników) tytułu zapisujemy kursywą dużymi literami.

N.M. Davidson,  M. Finck, J.J. Infranca (eds.), The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Economy, Cambridge Law Handbooks, Cambridge University Press, Cambridge 2018, https://doi.org/10.1017/9781108255882.

Szczegółowe instrukcje redakcyjne dla autorów

Uprzejmie prosimy autorów o skorzystanie z następujących wskazówek redakcyjnych:

W przypadku przypisów bibliograficznych

Monografie (proszę podać zarówno wydawnictwo, jak i miejsce publikacji)

A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2000.

H.S. Becker, Outsiders. Studia z socjologii dewiacji,  PWN, Warszawa 2009.

Artykuły w pracach zebranych

A. Marek, Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesności. Księga jubileuszowa z okazji 70-tej rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 97–102.

Artykuły w czasopismach

D. Wójcik, Praca kuratora dla nieletnich w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów społecznych w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów sądowych , „Archiwum Kryminologii” 1988, t. 15, s. 203–249, https://www.doi.org/70.7420/AK1988E.pdf.

S. Opotow, Wykluczenie moralne i niesprawiedliwość. Wstęp, „Journal of Social Issues” 1990, t. 46, nr 1, s. 5–15.

W przypadku czasopism w językach innych niż polski należy rozróżnić tomy i numery  zamiast vol. należy pisać t., zamiast no, iss. – nr. Tomy i numery należy zapisywać liczbami arabskimi.

Jeżeli artykuł jest napisany w języku polskim, to każdy element opisów bibliograficznych powinien być w języku polskim, nawet w przypadku publikacji nie napisanych w języku polskim.

T. Tulich, Krytyczne refleksje na temat sprawiedliwości prewencyjnej, [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.), Regulacja sprawiedliwości prewencyjnej. Zasada, polityka i paradoks, Routledge, Londyn 2017, s. 3–22;

R. Rosenthal, L. Jacobson, Pigmalion w klasie, „The Urban Review” 1968, t. 3, nr 1, s. 16–20.

Źródła internetowe

J. Derrida, J. Habermas, Europe: plaidoyer pour une politique extérieure commune, https://www.liberation.fr/week-end/2003/05/31/europe-plaidoyer-pour-une-politique-exterieure-commune_435481/ [dostęp: 3.12.2022].

Kolejne cytaty

W przypadku, gdy przypis odnosi się do źródła, które już w danym tekście było cytowane, stosuje się:

A. Siemaszko, Granice tolerancji …, s. 12.

W przypadku, gdy następny przypis pochodzi z tego samego źródła, stosuje się: Tamże.

Jeśli następny przypis pochodzi z tego samego źródła, ale z innej strony, stosuje się: Tamże, s…

G. Sykes, D. Matza D., Techniques of neutralization. A theory of delinquency, „American Sociological Review” 1957, t. 22, nr 6, s. 664–670.

T. Tulich, Critical reflections on preventive justice, [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.), Regulating Preventive Justice. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.

P. Pascoe, What Comes Naturally. Miscegenation and the Making of Race in America, Oxford University Press, Oxford 2010.

Przywołane cytaty obcojęzyczne należy przetłumaczyć lub omówić w języku, w którym napisany jest artykuł.

W przypadku bibliografii inicjały imion autora/-ów publikacji podajemy w kolejności alfabetycznej.

Dziennik Ustaw

Należy podać pełen tytuł aktu prawnego wraz z publikatorem, zapisanym w następujący sposób:

Do 2012 r.:

Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., Dz.U. 2009 Nr 20, poz. 107.

Po 2012 r. (bez podziału na numery):

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, Dz.U. 2016, poz. 2290.

Należy poprzedzić słowem „t.j.” w odniesieniu do tekstu ujednoliconego.

Kodeksy

Stosujemy małe litery przedzielone kropką, np. Kodeks postępowania karnego – k.p.k.; Kodeks cywilny – k.c.

Ustawy

Stosujemy małe litery przedzielone kropką, np. Ustawa – Prawo zamówień publicznych – p.z.p.

Orzecznictwo – sposób zapisywania informacji o orzeczeniach w przypisach oraz bibliografii końcowej

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Wyrok ETPC z 19 grudnia 2018 r., 20452/14, Molla Sali p. Grecji, HUDOC. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (z podziałem na wyroki Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE)

Wyrok TS z 25 lipca 2018 r., C-632/16, Dyson, pkt 30, EU:C:2018:599.

po raz kolejny: Wyrok TS z 25 lipca 2018 r., C-632/16, Dyson, pkt 31.

Wyrok Sądu z 9 lutego 2022 r., T-791/19, Sped-pro, EU:T:2022:67, pkt 30.

po raz kolejny: Wyrok Sądu z 9 lutego 2022 r., T-791/19, Sped-pro, pkt 31.

Sądy krajowe

Wyrok TK z 10 marca 2022 r., K 7/21, Dz.U. 2022, poz. 643.

Wyrok SN z 10 marca 2022 r., III KK 44/22, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/iii%20kk%2044-22.docx.html [dostęp: 13.03.2023].

Wyrok NSA z 10 marca 2022 r., II OSK 835/19, LEX 3324308.