ETYKA PUBLIKACJI

Etyka wydawnicza Instytutu Nauk Prawnych PAN
Gwarancja oryginalnego charakteru publikowanych prac

 

§ 1

Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości.

§ 2

Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN publikuje jedynie publikacje naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do publikacji w innym wydawnictwie, a także niepowielające prac dotychczas opublikowanych.

 

Obowiązki autorów

§ 3

Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości.

§ 4

 1. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane.
 2. Nieakceptowane jest także zjawisko autoplagiatu.

§ 5

 1. Twierdzenia oparte na sfałszowanych wynikach badań, manipulacje danymi badawczymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.
 2. Każdy fragment tekstu, w którym przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu.
 3. Autorzy powinni przygotować tekst zgodnie z obowiązującymi Zasadami przygotowania tekstów do publikacji, opierając się na najnowszej literaturze przedmiotu, kluczowej dla prezentacji problemu badawczego.
 4. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą zostać przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.


§ 6

 1. Przypadki tzw. guestauthorship i ghostwriting uznawane są za nieetyczne i nie są akceptowane.
 2. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Każdy z nich musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie artykułu do publikacji.

 

Obowiązki Wydawcy

§ 7

W przypadku monografii i prac zbiorowych Rada Naukowa Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN, a w przypadku czasopism wydawanych i współwydawanych przez INP PAN – kolegia redakcyjne podejmują decyzję w sprawie publikacji zgłoszonych tekstów, kierując się przede wszystkim ich jakością naukową i zgodnością z profilem tematycznym czasopisma. Kluczowym kryterium oceny zgłoszonych tekstów jest obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości prezentacja problemu badawczego.

 

Procedury wydawnicze

§ 8

Każdy zgłoszony do publikacji tekst naukowy recenzowany jest przez dwóch recenzentów zgodnie z metodyką podwójnej ślepej recenzji, gwarantującą, że autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

§ 9

 1. Tekst pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych jest kierowany jest do publikacji.
 2. W przypadku warunkowego dopuszczenia do publikacji (gdy recenzenci wskazują konieczność wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień), autor informowany jest drogą elektroniczną o potrzebie dokonania korekty merytorycznej tekstu.
 3. Negatywna ocena tekstu przez dwóch recenzentów skutkuje odrzuceniem tekstu, o czym autor informowany jest drogą elektroniczną.


Obowiązki recenzentów

§ 10

 1. Rada Naukowa Wydawnictwa INP PAN, a w przypadku czasopism naukowych wydawanych przez Instytut – kolegia redakcyjne tychże wskazują recenzentów do oceny zgłoszonego tekstu.
 2. Współpracujący z Wydawnictwem INP PAN recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktorów prowadzących lub sekretarzy redakcji czasopismo braku możliwości oceny tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub brak czasu. W takim przypadku Rada Naukowa Wydawnictwa lub kolegia redakcyjne czasopism wskazują niezwłocznie innego recenzenta.

§ 11

 1. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu.
 2. Niedopuszczalna jest krytyka czyniona ze względów nie merytorycznych lub konfliktu interesów.
 3. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

§ 12

 1. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: oryginalny i naukowy charakter zgłoszonego tekstu; zgodność z profilem tematycznym Wydawnictwa / czasopisma naukowego; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków.
 2. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez Wydawnictwo INP PAN udostępniane są autorom na ich wniosek zaś procedury recenzyjne obowiązujące w czasopismach naukowych wydawanych przez Instytut Nauk Prawnych zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma.

§ 13

 1. Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa lub kolegiów redakcyjnych czasopism.
 2. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

 

Postępowanie w przypadku wykrycia nieetycznych praktyk


§ 14

Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.

§ 15

Recenzent monografii i prac zbiorowych ma obowiązek poinformowania Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN, a recenzent artykułów zgłaszanych do czasopism wydawanych przez Instytut - Radę Naukową Wydawnictwa za pośrednictwem Sekretarza Naukowego periodyku o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

§ 16

 1. W przypadku podejrzenia o plagiat, Rada Naukowa Wydawnictwa oraz kolegia redakcyjne czasopism wydawanych przez INP PAN stosują procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.
 2. W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi, o sprawie informowane są instytucja, w której afiliowani są autorzy.
 3. W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu araz instytucja afiliująca są pisemnie informowani o odrzuceniu tekstu.

§ 17

W przypadku tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, Rada Naukowa Wydawnictwa i kolegia redakcyjne czasopism informują pisemnie o odmowie publikacji tekstu z uwagi na brak oryginalnego charakteru.

 

Postanowienia końcowe

§ 18

We wszystkich sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem rozstrzyga Rada Naukowa Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN.