PROCEDURA RECENZJI

Procedura akceptacji artykułów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie 'Studia Prawnicze'

  1. Propozycje artykułów naukowych wpływające do "Studiów Prawniczych" są wstępnie weryfikowane przez redakcję pod względem spełnienia wymagań edytorskich.
  2. Następnie każda propozycja artykułu naukowego podlega ocenie dwóch recenzentów.
  3. Recenzenci są wyznaczani przez redakcję, zgodnie z ich specjalizacją i tematyką nadesłanego artykułu. Lista recenzentów jest publikowana 1 raz w roku na stronie czasopisma.
  4. Recenzenci nie mogą być związani z placówką naukową, w której pracuje autor, ani związani z autorem bliskimi więzami osobistymi.
  5. Recenzja opiera się na regule podwójnej tajności: nazwisko autora/autorki nie jest znane recenzentom, nazwisko recenzenta nie jest znane autorowi ani drugiemu recenzentowi.
  6. Recenzja powinna być neutralna i obiektywna. Powinna zawierać jasną konkluzję, czy tekst powinien być opublikowany w „Studiach Prawniczych”.
  7. Recenzent może sugerować autorowi/autorce zmiany, uzupełnienie lub skrócenie tekstu.
  8. Recenzja jest sporządzana na formularzu dostępnym na stronie internetowej czasopisma. Recenzent może dodatkowo nanieść uwagi i komentarze bezpośrednio na tekście artykułu, dbając o anonimowość komentarzy.
  9. Recenzja powinna być sporządzona w terminie maksymalnie 2 miesięcy od otrzymania tekstu do recenzji.