AIM & SCOPE

„Studia Prawnicze” to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy artykułów i esejów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim oraz angielskim.

Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Na łamach “Studiów Prawniczych” w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia prawne związane z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego). Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem prawa europejskiego, zwłaszcza prawa Unii Europejskiej. Ponadto w czasopiśmie publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.

„Studia Prawnicze" są czasopismem recenzowanym o charakterze ogólnym, przeznaczonym do publikowania oryginalnych prac z zakresu teoretycznych, interdyscyplinarnych, porównawczych i doktrynalnych badań nauk prawnych. Czasopismo dąży do szerokiego podejścia do nauki prawa, publikując oryginalne artykuły z zakresu prawa publicznego i prywatnego, prawa krajowego i prawa międzynarodowego, europejskich krajowych systemów prawnych, teorii i filozofii prawa oraz historii prawa.

Redkacja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie artykułu do „Studiów Prawniczych", proces redakcyjny, czy ostateczną publikację w modelu Open Access. Od 2018 r. czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp na zasadach CC BY 4.0, zgodnie z zasadą, że ogólnodostępne badania zwiększają i przyspieszają światowy rozwój naukowy oraz wymianę wiedzy.