Nr 29 (2022)
Artykuły

Wpływ wyjaśnień osoby oskarżonej, w tym przyznanie się do winy i jego odwołanie, na proces poszlakowy w sprawie o zabójstwo

Diana Brzezińska
Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

Opublikowane 27.01.2023

Słowa kluczowe

 • proces poszlakowy,
 • postępowanie przygotowawcze,
 • łańcuch poszlak,
 • analiza case study,
 • wyjaśnienia

Jak cytować

Brzezińska, D. (2023). Wpływ wyjaśnień osoby oskarżonej, w tym przyznanie się do winy i jego odwołanie, na proces poszlakowy w sprawie o zabójstwo. Biuletyn Kryminologiczny, (29), 165–187. https://doi.org/10.5281/zenodo.7614892

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zachowania podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżonych na etapie postępowania sądowego w zakresie takich działań, jak: przyznanie się do winy, odwołania przyznania się do winy, złożenie wyjaśnień, zmianę złożonych wyjaśnień, odmowę przyznania się do winy oraz wpływu ich zachowania na przebieg i wynik procesu poszlakowego w sprawie o zabójstwo.
Przeprowadzona analiza wykazała, że podejrzani/oskarżeni podejmują różne działania w celu odsunięcia od siebie podejrzeń organów śledczych, zwłaszcza w przypadku, gdy nie udało się odnaleźć ciała ofiary. W dużej mierze kierują się przeświadczeniem, że jeśli nie ma ciała, to nie ma zbrodni. Sprawcy w przeanalizowanych sprawach podejmowali się następujących działań: odmowy złożenia wyjaśnień, odmowy odpowiedzi na pytania, przyznania się do winy, odwołania przyznania się do winy, złożenia wyjaśnień, zmiany złożonych wyjaśnień, a także pomówienia innej osoby, że popełniła lub uczestniczyła w popełnieniu przestępstwa.
W większości przeanalizowanych spraw przyjęta przez oskarżonych linia obrony nie miała wpływu na wynik procesu sądowego, który doprowadził do skazania sprawców. Ewentualny wpływ można dostrzec jedynie w wymiarze kary ostatecznie wymierzonej sprawcom. Wyjaśnienia złożone przez niektórych podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego pozwoliły ukierunkować śledztwo i odtworzyć przebieg inkryminowanego zdarzenia. Natomiast późniejsze odwołanie przyznania się do winy oraz wielokrotna zmiana wyjaśnień nie wpłynęła na tak poczynione ustalenia.
Powstanie artykułu oparto na analizie akt sądowych ośmiu spraw zabójstw o charakterze poszlakowym, w których doprowadzono do skazania sprawców, pomimo braku corpus delicti.

Bibliografia

 1. Adamiec J., Zdeb K., Metody geofizyczne w procesie poszukiwania ukrytych zwłok, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” nr 56/2020.
 2. Brzezińska D., Gawliński A., Zbrodnie bez ciał, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2021.
 3. Brzezińska D., Wybrane metody wykrywcze stosowane w procesach poszlakowych o zabójstwo, „Biuletyn Kryminologiczny” (w przygotowaniu).
 4. Drajewicz D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I: Komentarz. Art. 1-424, Legalis.
 5. Gardocka T., Jagiełło D., Karny proces poszlakowy, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.
 6. Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 7. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Warszawa 2020.
 8. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K. (red.), Kodeks postępowania Karnego. Tom I: Komentarz, Legalis.
 9. Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 10. Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021.
 11. Komar-Nalepa A., Dowód poszlakowy. Zakres i metody budowy na przykładzie spraw o zabójstwo, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis.
 12. Maciejski M., Ocena wiarygodności wyjaśnień podejrzanego, „Prokuratura i Prawo” nr 9/2007.
 13. Nelken J., Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970.
 14. Pohl Ł., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – szkic teoretycznoprawny, „Prokuratura i Prawo” nr 6/2006.
 15. Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis.
 16. Szymacha-Zwolińska A., Realizacja niektórych zasad procesowych w sprawach poszlakowych, „Studia Iuridica” XXXIII/1997.
 17. Ślęzak J., Poszlaki i dowód poszlakowy w postępowaniu karnym w Polsce do 1991 roku. Analiza doktryny i orzecznictwa, „Cywilizacja i Polityka”, tom 15/2017.
 18. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 19. Wardak Z., Przyczynek do badań nad procesowo-kryminalistyczną problematyką poszlak [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goca (red.), Problemy współczesnej kryminalistyki, Warszawa 2016.
 20. Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2018.
 21. Wiliński P., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień w postępowaniu karnym – artykuł polemiczny, „Prokuratura i Prawo” nr 2/2007.
 22. Wyrok SN z dnia 23.07.1975 r., sygn. II KR 62/75, Legalis nr 18904.
 23. Wyrok SN z dnia 23.12.1976 r., sygn. IV KR 245/76, LEX nr 1673837.
 24. Wyrok SN z dnia 12.07.1979 r., sygn. IV KR 136/79, Legalis nr 21567.
 25. Wyrok SN z dnia 14.02.1980 r., sygn. I KR 10/80, Legalis nr 21901.
 26. Wyrok SN z dnia 15.10.2002 r., sygn. III KKN 68/00, Legalis nr 60283.
 27. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 22.05.2006 r., sygn. II AKa 32/06, Legalis nr 80194.
 28. Wyrok SN z dnia 26.04.2007 r., sygn. I KZP 4/07, Legalis nr 82060.
 29. Wyrok SO w Świdnicy z dnia 23.10.2007 r., sygn. III K 178/06.
 30. Wyrok SA w Łodzi z dnia 18.03.2008 r., sygn. II AKa 33/08, Legalis nr 210170.
 31. Wyrok SA w Warszawie z dnia 9.11.2009 r.
 32. Wyrok SA w Lublinie z dnia 25.07.2012 r., sygn. II AKa 160/12, Legalis nr 704794.
 33. Wyrok SA w Łodzi z dnia 18.10.2012 r., sygn. II AKa 134/13, Legalis nr 731018.
 34. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 6.03.2014 r., sygn. II AKa 200/13, Legalis nr 1733026.
 35. Wyrok SA w Łodzi z dnia 24.04.2014 r., sygn. II AKa 19/14, Legalis nr 1024070.
 36. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 14.05.2014 r., sygn. II AKa 67/14., Legalis nr 2180775.
 37. Post. SN z dnia 29.01.2015 r., sygn. I KZP 25/14, Legalis nr 1172071.
 38. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 21.04.2015 r., sygn. II AKa 53/15, Legalis nr 1263330.
 39. Wyrok SA w Warszawie z dnia 8.07.2015 r., sygn. II AKa 159/15, Legalis nr 1349106.
 40. Wyrok SO w Białymstoku, z dnia 5.01.2016 r., sygn. III K 92/15, Legalis nr 1981103.
 41. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 29.06.2016 r., sygn. II AKa 137/16, Legalis nr 1504990.
 42. Wyrok SN z dnia 14.12.2016 r., sygn. III KK 152/16, Legalis nr 1538642.
 43. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 10.05.2017 r., sygn. II AKa 70/17, Legalis nr 1636786.
 44. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Nr 30 poz. 179 z późń. zm.).
 45. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89 poz. 555 z późń. zm.).