Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

polityka karna
wymiar kary
cudzoziemcy
penal policy
sentencing
foreigners

Jak cytować

Wiktorska, P. (2021). Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce. Biuletyn Kryminologiczny, (22), 27–37. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/2547

Abstrakt

Przedmiotem rozważań artykułu jest fragment polityki karnej państwa obejmujący działalność sądów w celu przeciwdziałania i ograniczania przestępczości w drodze stosowania przepisów prawa karnego wobec cudzoziemców przebywających w Polsce. W szczególności poruszane jest zagadnienie polityki wymierzania kar i środków karnych cudzoziemcom, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez polskie prawo karne i trafili do systemu formalnej kontroli społecznej. Celem analizy jest ustalenie, w jaki sposób na przestrzeni lat 2004-2012 kształtowała się polityka sądowego wymiaru kary cudzoziemcom, jakie kary i środki karne były wobec nich najczęściej stosowane w odpowiedzi na popełnienie poszczególnych rodzajów przestępstw oraz sprawdzenie czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku i zakresie, polityka ta odbiega od polityki karnej stosowanej wobec polskich obywateli.

PDF

Bibliografia

Błachut J., Polityka karna i stan przestępczości [w:] A. Marek (red.), Zagadnienia ogólne, „System Prawa Karnego”, Tom 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Dane statystyczne za 2012, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2012/.

Dąbrowski P., Duszczyk M., Wprowadzenie [w:] Przestrzeganie Praw Cudzoziemców w Polsce. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.

Melezini M., Środki karne [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, „System Prawa Karnego”, Tom 6, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Melezini M., Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Temida 2, Białystok 2013.

Słubik K., Cudzoziemcy w Polsce [w:] W. Klaus (red.), Bezpieczny dom?, Warszawa 2014.

Szczepanik M., Cudzoziemcy w Polsce – zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup [w:] M. Łysienia (red.), Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2015.

Szymanowski T., Polityka karna w Polsce współczesnej w świetle przepisów prawa i danych empirycznych, [w:] A. Marek (red.), Zagadnienia Ogólne, „System Prawa Karnego”, tom I, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.