Nr 24 (2017)
Artykuły

Warsztaty dla więźniów skrajnie długoterminowych – prawo do drugiej szansy dla skazanych i pierwsze kroki dla studentów

Joanna Klimczak
Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małgorzata Kłapeć
Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Opublikowane 19.07.2021

Słowa kluczowe

  • więzienie,
  • praca ze studentami,
  • kara dożywotniego pozbawienia wolności,
  • prison,
  • students activity,
  • life imprisonment,
  • 25-year sentence

Jak cytować

Klimczak, J., & Kłapeć, M. (2021). Warsztaty dla więźniów skrajnie długoterminowych – prawo do drugiej szansy dla skazanych i pierwsze kroki dla studentów. Biuletyn Kryminologiczny, (24), 137–150. https://doi.org/10.5281/zenodo.5075370

Abstrakt

Artykuł prezentuje projekt „Więźniowie skrajnie długoterminowi – prawo do drugiej szansy”, który został zrealizowany przy udziale studentów i absolwentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2014–2016. Projekt był skierowany do więźniów prawomocnie skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności oraz skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności. Jest to grupa skazanych, dla której oferta Służby Więziennej jest ograniczona. Praca z nimi stanowi pole do podejmowania inicjatyw ze strony osób spoza zakładów karnych. Adresatami projektu byli ponadto studenci IPSiR UW. Udział w projekcie miał im stworzyć możliwość pracy z więźniami oraz wykorzystania wiedzy uzyskanej podczas wykładów i ćwiczeń w praktyce. Projekt składał się z trzech części: fakultetu „Więźniowie dożywotni - prawo do drugiej szansy” realizowanego ze studentami, cyklicznych warsztatów w zakładach karnych oraz pracy korespondencyjnej prowadzonej ze skazanymi uczestniczącymi w programie. Realizacja projektu pokazała wyraźnie, że współpraca między środowiskiem akademickim a Służbą Więzienną nie tylko jest możliwa, ale też bardzo potrzebna.

Paper discusses the project „Prisoners extremely long-term sentenced - the right to a second chance” conducted at the Institute of Social Prevention and Resocialization of the University of Warsaw in 2014–2016. The program was targeted at prisoners who were sentenced for 25 years in prison or life imprisonment. On the other hand, it was also aimed at students. They took part in prison workshops organized by the authors of the project. In this way, students had the opportunity to get to know the prison institution and work with prisoners. The implementation of the project clearly showed that cooperation between the academic environment and the Prison Service is not only possible but also very important.

Bibliografia

  1. Klimczak J.,. Kłapeć M, Niełaczna M., Osińska A. (red.), Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2017.
  2. Strona internetowa Służby Więziennej: http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp: 11.01.2017].