Polskie programy resocjalizacyjne jako sposób oddziaływania na przestępców

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

resocjalizacja
programy resocjalizacyjne
przestępca
przestępstwo
resocialization
rehabilitation programs
criminal
crime

Jak cytować

Muras, S. ., & Las, K. . (2020). Polskie programy resocjalizacyjne jako sposób oddziaływania na przestępców. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 93–108. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767645

Abstrakt

Przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest problematyka resocjalizacji. Celem opracowania, opartego m.in. na analizie badań przeprowadzonych przez autorów jest ukazanie, w jaki sposób programy resocjalizacyjne oddziałują na przestępców. Badania przeprowadzono na grupie więźniów z jednego z zakładów karnych w Polsce za pomocą kwestionariusza ankiety. Artykuł stanowi próbę zbadania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w polskich zakładach karnych. Omówione zostały defnicje resocjalizacji, oraz założenia polskich programów resocjalizacyjnych w zakładach karnych. Artykuł może być podstawą dla dalszych szczegółowych badań nad zjawiskiem resocjalizacji.

The subject of the research in this article is the issue of social rehabilitation. The aim of the study is to show how social rehabilitation programs affect criminals. The defnitions of both social rehabilitation, along with Polish rehabilitation programs, as well as criminals and crimes were also discussed. The research methods used include the analysis of research carried out by the authors. The research was carried out on a group of prisoners from one of the prisons in Poland using a questionnaire. The article is an attempt to examine the effectiveness of social rehabilitation in Polish prisons. The article may be the basis for further detailed research on the phenomenon of social rehabilitation.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4767645
PDF

Bibliografia

Batawia S., Wstęp do nauki o przestępcy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1985.

Bąk I., Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce, „Ekonometria” 2015, nr 4, s. 43-61, http://www.doi.org/ 10.15611/ekt.2015.4.03.

Dla każdego coś pożytecznego, czyli oferta programów resocjalizacyjnych w dębickiej jednostce penitencjarnej, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/dla-kazdego-cos-pozytecznego-czyli-oferta-programowresocjalizacyjnych-w debickiej-jednostce-penitencjarnej [dostęp: 5.10.2020].

Głowik T., Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych rodzina dla sprawców przemocy w rodzinie, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2014.

Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 2007.

Kalinowski M., Struktura procesu resocjalizacji, [w:] B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 232-240.

Kądziołka K., Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych, „Ekonomia” 2016, nr 45, s. 53-81, http://dx.doi.org/10.17451/eko/45/2016/186.

Resocjalizacja [hasło], https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/resocjalizacja;3967295.html [dostęp: 26.09.2020].

Szczepaniec M., Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, t. XV, nr 4, s. 107-123, https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt4/Szczepaniec_M._Kontrowersje_wokol_w_plywu_warunkow_ekonomicznych_na_poziom_przestepczosci-CZPKiNP-2011-z.4.pdf [dostęp: 28.02.2021].

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1444, 1517.

Wolfgang M., Pioneers in criminology: Cesare Lombroso (1825-1909), „Journal of Criminal Law and Criminology” 1961, t. 52, nr 4, s. 361-391.

Woronowicz, Resocjalizacja – zarys problematyki, OT–636, Warszawa 2015, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/132/plik/ot-636_internet.pdf [dostęp: 23.12.2020].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.