Social control of supply or demand? : Counteracting the illegal wildlife trade in wild fauna and flora in Poland

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

illegal wildlife trade
social control
supply
demand
nielegalny obrót dziką fauną i florą
kontrola społeczna
podaż
popyt

Jak cytować

Drzazga, E. (2020). Social control of supply or demand? : Counteracting the illegal wildlife trade in wild fauna and flora in Poland: Kontrola społeczna popytu czy podaży? - czyli o przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi dziką fauną i florą w Polsce. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 43–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767626

Abstrakt

This article considers the problem of counteracting the illegal trade in wild fauna and flora in Poland, with special regard to the social control of supply and demand of wildlife. Both social control of the demand for wild fauna and flora and the control of the supply part of this phenomenon are burdened with certain drawbacks, by defnition, integrated into both models. In order to effectively counteract illegal trade in wild fauna and flora, it is necessary to recognize the patterns of the phenomenon and to design a social and criminal policy in this area that will be an adequate response to both the supply of the phenomenon and its demand. The main aim of the project was therefore to present the results of qualitative research conducted with experts dealing with the phenomenon of illegal trade in wild fauna and flora in Poland.

W artykule omówiono problem przeciwdziałania nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem społecznej kontroli podaży i popytu na dzikie zwierzęta. Zarówno kontrola społeczna popytu na dziką faunę i florę, jak i kontrola podażowej części tego zjawiska są z defnicji obarczone pewnymi wadami, zintegrowanymi z obydwoma modelami. Aby skutecznie przeciwdziałać nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą konieczne jest rozpoznanie wzorów tego zjawiska i zaprojektowanie takiej polityki społecznej i kryminalnej w tym zakresie, która będzie adekwatną odpowiedzią zarówno na jego podaż, jak i popyt. Głównym celem projektu było zatem przedstawienie wyników badań jakościowych przeprowadzonych z ekspertami zajmującymi się zjawiskiem nielegalnego handlu dziką fauną i florą w Polsce.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4767626
PDF (English)

Bibliografia

Brondizio S., Settele J., Díaz S., Ngo H.T. (eds.), The IPBES’ 2019 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, Bonn 2019, https://ipbes.net/global-assessment [available: 20.09.2020].

Cook D., Roberts M., Lowther J., The International Wildlife Trade and Organised Crime: a Review of the Evidence and the Role of the UK, Godalming, Wolverhampton 2002, https://www.academia.edu/8178488/The_International_Wildlife_Trade_and_Organised_Crime_a_review_of_the_evidence_and_the_role_of_the_UK [available: 11.10.2020].

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, OJ EU L 61, 3.03.1997, pp. 1-69.

Courchamp F., Angulo E., Rivalan P., Hall R.J., Signoret L., Bull L., Meinard Y., Rarity value and species extinction: The anthropogenic Allee effect, „PLOS Biology” 2006, vol. 4, no 12, pp. 2405-2410, https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040415.

Drzazga E. Kontrola społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce [Social control of illegal wildlife trade in Poland], [in:] Ł. Pilarz (ed.), Prawo publiczne i prawo karne w XXI wieku. Wybrane zagadnienia [Public law and criminal law in the 21st century. Selected issues], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2019, pp. 103-112.

Drzazga E., Nielegalny obrót dziką fauna w świetle zielonej kryminologii [The illegal trade of wild fauna in the light of green criminology], [in:] B. Błońska, W. Gogłoza (eds.), Sprawiedliwość dla zwierząt [Animal Justice], INP PAN, Warszawa 2017, pp. 90-108, http://e-bp.inp.pan.pl/xmlui/handle/123456789/48 [available: 14.03.2021].

Greenfeld S., Verissimo D., To what extent is social marketing used in demand reduction campaigns for illegal wildlife products? insights from elephant ivory and rhino horn, „Social Marketing Quarterly” 2018, vol. 25, no 1, pp. 40-54.

Illicit Trade: Converging Criminal Networks. OECD Reviews of Risk Management Policies, OECD Publishing, OECD, Paris 2016.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. [The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora], Dz.U. 1991 No 27 item 112.

McDonald G., Wilson M., Veríssimo D., Twohey R., Clemence M., Apistar D., Vianna G., Catalyzing sustainable fsheries management though behavior change interventions Gavin, „Conservation Biology” 2020, vol. 34, no 5, pp. 1176-1189, https://doi.org/10.1111/cobi.13475.

Olmedo A., Sharif V., Milner‐Gulland E., Evaluating the design of behaviour change interventions: A case study of rhino horn in Vietnam, „Conservation Letters” 2017, vol. 11, no 1, pp. 1-9, https://doi.org/10.1111/conl.12365.

Packer H., The crime tariff, „The American Scholar” 1964, vol. 33, no 4, pp. 551-557.

Pływaczewski W., Kryminologia wobec problemu gatunków inwazyjnych [Criminology and the problem of invasive species], [in:] W. Pływaczewski, E. Zębek, J. Narodowska, Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych [Responsibility for the environment from the perspective of law, criminology and natural sciences], Difn, Warszawa 2020, pp. 78-136.

Rhino horn: our perspectives on trade, https://www.trafc.org/what-we-do/perspectives/trade-in-rhinohorn/ [available: 20.01.2021].

Taleb N., Antifragile: Things that Gain from Disorder, New York 2012.

Thomas-Walters L., Taking a more nuanced look at behavior change for demand reduction in the illegal wildlife trade, „A Journal of the Society for Conservation Biology” 2020, vol. 2, no 9, pp. 1-10, https://www.doi.org/10.1111/csp2.248.

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. [The Nature Conservation Act], [consolidated text] Dz.U. 2020 item 55.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [Act on the protection of animals], [consolidated text] Dz.U. 2020 item. 638.

Verissimo D., Wan A.K.Y., Characterizing efforts to reduce consumer demand for wildlife products, „Conservation Biology” 2019, vol. 33, no 3, pp. 623-633.

Walters R., Organized crime and the environment, [in:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer, New York 2016, pp. 3368-3375.

Wong R.W.Y., The organization of the illegal tiger parts trade in China, „British Journal of Criminology” 2015, vol. 56, no 5, pp. 995-1013.

Wyatt T., Green Criminology & Wildlife Trafcking: The Illegal Fur and Falcon Trades in Russia Far East, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2012.

Wyatt T., Wildlife Trafcking. A Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.