Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

przestępczość nieletnich
badania kryminologiczne
czyn karalny
juvenile delinquency
criminological research
juvenile perpetrators

Jak cytować

Rzeplińska, I. (2006). Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji. Archiwum Kryminologii, (XXVIII), 331–343. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006V

Abstrakt

Patterns of offences committed by youth aged 13–16: in contemporary Poland and fifteen years earlier – in the 1980s. The limit is 1989, a year when major social and political changes in Poland begun. What was different and what was similar in offences between these two groups of youth.

https://doi.org/10.7420/AK2005-2006V
PDF

Bibliografia

Bojarski M., Radecki W. (1992). Kodeks wykroczeń z komentarzem (stan prawny na 1 sierpnia 1992 r.), Oficyna Wydawnicza, „Profi”, Warszawa 1992.

Cieślik M., Zaczyński M., Przetwórnia chuliganów, „Wprost” z 27.03.2005.

Gaberle A. (red.), Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.

Kossowska A., Krawczyk J., Rzeplińska I., Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report), „Archiwum Kryminologii” 1995, t. XXI, s. 81-103, https://doi.org/10.7420/AK1995C.

Machajski P., Chudemu jest najgorzej, „Gazeta Wyborcza” z 29.09.2004 (dodatek: Stołeczna).

Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2002.

Muncie J., Youth and Crime, Sage Publications, London 2004.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.