No. XL (2018)
Articles

The Correlation Between Aggression Towards Animals and Aggression Towards People in the Light of Records Research

Joanna Narodowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Published 2018-09-16

Keywords

 • aggression,
 • violence towards people,
 • violence towards animals,
 • perpetrator of violence

How to Cite

Narodowska, J. (2018). The Correlation Between Aggression Towards Animals and Aggression Towards People in the Light of Records Research. Archives of Criminology, (XL), 327–370. https://doi.org/10.7420/AK2018G

Abstract

Brutalisation of crimes involving violence, as well as crimes connected with physicaland verbal aggression in public life can be observed in the Polish society. At the sametime, the media inform about these pathologies in diverse ways. The problem of crimesinvolving violence against individuals is a classic area of criminological research. InPolish criminological literature, problems associated with violence towards animalsare set aside from the basic considerations concerning the problem of violence. Itis noted that this theme is the subject of many English-language publications. InAmerican criminological literature, it is indicated that the perpetrators of abuse(perpetrators of domestic violence) also use violence against domestic animals as socalled“substi tute objects”. There is no indigenous empirical research confirming orfalsifying the hypothesis on the existence of such a correlation. Therefore, the main aimof this work was to define, on the basis of the results of the author’s research, ifthere is any relationship between the phenomenon of aggression towards animalsand propensity for agression towards people. Moreover, the author formulatedthe following research problems: have the perpetrators of crimes involving cruelty toanimals been previously convicted, particularly for any crimes of aggression? Whatkind of crimes were they? Is it possible to specify the common features that characteriseperpetrators who use violence against animals and people? What factors play a leadingrole in the criminogenic process concerning perpetrators of crimes of aggression?The work is divided into five parts. The first, called “Introductory Matters”, offersa review of the status quaestionis and definitions of the basic concepts which appearin the subsequent parts of the paper (violence, aggression, legal status of animals,cruelty to animals). The second part summarises the methodology of the author’sresearch. The applied research method involved researching documents, done by usingthe records research technique (indirect observation). The research tools includedthe author’s questionnaire of records research consisting of 34 questions grouped in fivecategories: preparatory proceedings, court proceedings, trial (the first and the secondinstance), the perpetrator’s deed, the victim of crime, the perpetrator of crime. Thesubject of analysis covered the contents of the court records in criminal cases with legalvalidity concerning Article 35 of the Act on the Protection of Animals. Therefore, onlythe finalised court proceedings were researched. The research included 59 criminalproceedings instituted against 61 persons accused of a prohibited act in the formof animal killing or violence against animals. The research was conducted in the firsthalf of 2017 in the District Court in Olsztyn (2nd Criminal Department and 7th CriminalDepartment). The time range of the research included the period 1997–2016, i.e. sincethe entry into force of the Act on the Protection of Animals until the end of the research, considered as full calendar years. The author researched all criminal cases that endedwith a final judgement. On the basis of the established criteria, criminal cases wereselected in which the relationship between the use of violence by perpetrators towardsanimals and people was ascertained. Further analysis was applied to 23 criminal cases,in which 21 perpetrators were convicted. The third part discusses the research results.The data collected for the purposes of criminal proceedings have provided basic informationconcerning the gender and the age of the perpetrator, his/her education, maritalstatus, employment, prior criminal history, legal qualification of the committed crimesand the statement whether the perpetrator was under the influence of alcohol or drugsat the time of committing the crime. On the basis of personal and cognitive dataof the perpetrators of crimes punishable under Article 35 of the Act on the Protectionof Animals and the forensic and psychiatric opinions drawn up for the purposes ofcriminal proceedings, the characteristics of the studied population were presentedand the factors that could play an important role in the genesis of acts of aggression(risk factors) were identified. In the fourth part, the selected criminological theoriesexplaining the reasons for the aggressive behaviour were referred to specific casesof the examined perpetrators. The work ends with a conclusion which provides a verificationof the researched hypotheses for the purposes of the paper.

References

 1. Ascione F.R. (red.), The International Handbook of Animal Abuse and Cruelty. Theory, Research and Application, Purdue University Press, West Lafayette 2007.
 2. Ascione F.R., Arkow Ph. (red.), Child Abuse, Domestic Violence and Animal Abuse. Linking the Circles of Compassion for Prevention and Intervention, Purdue University Press, West Lafayette 1999.
 3. Ascione F.R., Children and Animals. Exploring the Roots of Kindness and Cruelty, Purdue University Press, West Lafayette 2005.
 4. Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Berkovitz L., O powstaniu i regulowaniu gniewu i agresji, „Nowiny Psychologiczne” 1991, nr 1–2, s. 85–105.
 6. Binczycka-Anholcer M., Współczesne poglądy na zachowania agresywne [w:] M. Binczycka-Anholcer (red.), Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2003, s. 34–45.
 7. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, Gdańsk 2001.
 8. Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 9. Blazina C., Boyraz G., Shen-Miller D. (red.), The Psychology of the Human-Animal Bond. A Resource for Clinicians and Researchers, Springer, New York 2011.
 10. Błońska B., Przemoc wobec zwierząt jako sygnał przemocy wobec kobiet i dzieci [w:] Akademia Praw Kobiet, O przemocy wobec kobiet. Wykłady, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2015.
 11. Brown N., Zazdrosny partner, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
 12. Bryk J., Pojęcie przemocy w prawie karnym [w:] M. Binczycka-Anholcer (red.), Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Polskie Towarzystwo Higieny Psychiatrycznej, Warszawa 2003, s. 93–110. `
 13. Buss A.H., Perry M., The aggression questionnaire, „Journal of Personality and Social Psychology” 1992, nr 63, https://project-oracle.com/uploads/files/BussPerry_agression_questionnaire_scoring.pdf [dostęp: 13.05.2017].
 14. Bykowska B., Przemoc domowa w rodzinie alkoholowej [w:] M. Dębski (red.), Przemoc w rodzinie. Między teorią a praktyką, Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE, Nowy Staw 2008, s. 54–64.
 15. Carlsson C., Continuities and Changes in Criminal Careers, Stockholm University, Stockholm 2014.
 16. Cichy A., Szyjko C.T., Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
 17. Cierpiałkowska L., Zachowania asertywne i agresywne w rodzinach z problemami alkoholowymi [w:] M. Binczycka-Anholcer (red.), Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2003, s. 256–267.
 18. Cybalski M., Przemoc stosowana przez kobiety, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.
 19. Czebański A., Agresja i autoagresja w wybranych socjologicznych teoriach samobójstw [w:] A. Binczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Warszawa–Poznań 2001, s. 166–172.
 20. DeGue S., A triad of family violence. Examining overlap in the abuse of children, partners and pets [w:] Ch. Blazina, G. Boyraz, D. Shen-Miller (red.), The Psychology of the Human-Animal Bond. A Resource for Clinicians and Researchers, Springer 2011, s. 245–262.
 21. Dehasse J., Agresja u psów. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych u psów, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2006.
 22. Dollard J., Miller N.E., Osobowości i psychoterapia. Analiza w terminach uczenia się i myślenia i kultury, PWN, Warszawa 1967.
 23. Fitzgerald A.J., Animal Abuse and Family Violence: Researching the Interrelationships of Abusive Power, Edwin Mellen Press, Lewiston, NY 2005.
 24. Florek S., Piotrowski P., Biopsychologiczne i społeczne determinanty zachowań agresywnych dzieci i młodzieży [w:] S. Florek, M. Grygielski (red.), Agresja i przemoc w drodze do dorosłości. Stare oblicza i metody przeciwdziałania, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nowy Sącz 2013, s. 29–42.
 25. Frączek A., Czynności agresywne jako przedmiot eksperymentalnej psychologii społecznej [w:] A. Frączek (red.), Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 9–32.
 26. Frączek A., Problemy psychologicznej teorii frustracji, „Psychologia Wychowawcza” 1973, nr 3, s. 284–299.
 27. Fromm E., Anatomia ludzkiej destruktywności, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998.
 28. Gardocka T., Gruszczyńska A., Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 29. Grochulska J., Reedukacja dzieci agresywnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.
 30. Grzyb M., Zielona kryminologia, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. XXXIII, s. 7–26, https://doi.org/10.7420/AK2011A.
 31. Grzyb M., Habzda-Siwek E., Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXV, s. 95–135, https://doi.org/10.7420/AK2013D.
 32. Gullone E., Animal Cruelty, Antisocial Behaviour and Aggression. More than a Link, The Palgrave Macmillan 2012.
 33. Heitzman J., Stres w etiologii przestępstw agresywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 34. Herzberger S.D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2002.
 35. Hołyst B., Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 36. Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, LexisNexis, Warszawa 2009.
 37. http://www.tvn24.pl/pomorze,42/skatowali-i-zakopali-go-zywcem-jest-wyrok-dla-oprawcow-psa,639864.html [dostęp: 15.06.2017].
 38. Hutton J.S., Animal abuse as a diagnostics approach in social work [w:] A.H. Katcher, A.M. Beck (red.), New Perspectives on Our Lives with Companion Animals, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1983, s. 444–447.
 39. Kędzierska G., Kryminologiczna i kryminalistyczna analiza wybranych elementów udziału kobiet w realizacji przestępstwa [w:] G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2005, s. 23–28.
 40. Konarska-Wrzosek W., Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 41. Krahe B., Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 42. Krajewski K., O pojęciu przemocy w kryminologii, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1988, t. XIX, s. 71–86.
 43. Lackwood R., Ascione F.R., Cruelty to Animals and Interpersonal Violence. Readings in Research and Application, Purdue University Press, West Lafayette 1998.
 44. Lernell L., Zarys kryminologii ogólnej, PWN, Warszawa 1973.
 45. Lew-Starowicz Z., Pikulski S., Zazdrość, seks, zbrodnia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
 46. Linowski K., Wysocki I., Agresja, autoagresja i przemoc w życiu człowieka. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja, Politechnika Radomska, Radom 2012.
 47. Marczak M., Przestępczość kobiet w perspektywie teorii drogi życiowej [w:] M. Konopczyński, B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2008, s. 195–198.
 48. Matysiak-Błaszczyk A., Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 49. Merz-Perez L., Heide K.M., Animal Cruelty. Pathway to Violence against People, Altamira Press Walnut Creek, CA 2004.
 50. Modzelewska O., Mężczyźni a przemoc [w:] E. Borys, L. Willan-Horla, J. Frankowiak (red.), Konteksty przemocy – w poszukiwaniu uwarunkowań, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2016, s. 120–128.
 51. Narodowska J., Przestępstwa kłusownictwa rybackiego na wodach śródlądowych. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM Olsztyn 2016.
 52. Nowakowski K., Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne osób o psychopatycznej strukturze osobowości, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
 53. Ostaszewski P., Statystyczny obraz przestępstwa znęcania się nad zwierzętami [w:] M. Mozgawa (red.), Prawo w działaniu, t. IX: Sprawy karne, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 101–117.
 54. Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 55. Pietrzak H., Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów społecznych, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1992.
 56. Pływaczewski W. (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2012.
 57. Pływaczewski W., Kotowska M. (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2011.
 58. Pływaczewski W., Nowak A., Porwisz M. (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
 59. Pstrąg D., Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości [w:] F. Kozaczuk (red.), Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 101–118.
 60. Pufal-Struzik I., Agresywność młodzieży. Źródła, mechanizmy, oblicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.
 61. Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 62. Siek S., Wybrane metody badania osobowości, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
 63. Stach R., Zachowania agresywne, „Nauka dla Wszystkich” 1989, nr 428, s. 3–73.
 64. Sykes G.M., Matza D., Techniques of neutralization. A theory of delinquency, „American Sociological Review” 1957, t. XX, s. 664–670.
 65. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1979.
 66. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1979.
 67. Toroń B., Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.
 68. Tsirigotis K., Gruszczyński W., Agresja u dorosłych dzieci alkoholików [w:] M. Binczycka-Anholcer (red.), Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2003, s. 235–244.
 69. Tyszkiewicz L., Kryminologia. Zarys systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983.
 70. Tyszkiewicz L., O niektórych ogólnych problemach kryminologii i znaczeniu paradygmatu humanistycznego, „Archiwum Kryminologii” 2009, t. XXXI, s. 61–72, https://doi.org/10.7420/AK2009C.
 71. Tyszkiewicz L., Zarys problematyki badań osobopoznawczych w świetle polskiego systemu prawa karnego i kryminologii, „Studia Prawnicze” 1972, z. 34, s. 21–41.
 72. Wieczorek W., Przemoc seksualna w małżeństwie w perspektywie teologicznomoralnej [w:] M. Chuchra, J. Jęczeń (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 11–31.
 73. Willian-Horla L., Borys E., Stereotyp płci a wchodzenie w rolę ofiary lub przemocy [w:] E. Borys, L. Willan-Horla, J. Frankowiak (red.), Konteksty przemocy – w poszukiwaniu uwarunkowań, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2016, s. 120–128.
 74. Witkowska-Paleń A., Przemoc w ujęciu kryminologicznym. Zarys problematyki [w:] W. Sajdek, T.Mróz (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013, s. 147–167.
 75. Wójcik D., Przestępczość i sprawcy przestępstw z użyciem agresji, „Archiwum Kryminologii” 1991, t. XVII, s. 75–115, https://doi.org/10.7420/AK1991C.
 76. Zakrzewski S.P., Zjawiska patologii społecznej. Przyczyny – przebieg – skutki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2012.
 77. Żulewska-Sak J., Agresja, Przemoc i alkohol. Analiza wyników ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2002 roku [w:] M. Prejsner (red.), Alkohol. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2004, s. 127–135.