Symulakry wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Polsce

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

wymiar sprawiedliwości
postępowanie w sprawach nieletnich
przestępczość nieletnich
przemoc
juvenile justice system
violence
juvenile delinquency

Jak cytować

Płatek, M. (2006). Symulakry wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Polsce. Archiwum Kryminologii, (XXVIII), 281–297. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006S

Abstrakt

The article relates to the analysis of responses to violence in the everyday life of a democratic society. The evolution of the juvenile criminal justice system serves here as a litmus paper of the today's neo-liberal European countries. The article critically evaluates the arguments of F. Bailleau and Y. Cartuyvels who present the development of contemporary juvenile justice in terms of neo-liberalism. They claim it is the main reason to answer the question of how long the child should be treated as a child? However, we are still left with the question of what to do with those young people who act like offenders who demand more severe punishment.

In her paper, the author presents the possible model of social control that responds to violence using the F.H. McClintoc's model adopted and modified in the model presented by D. Black in Behaviour of Law. The author argues that selecting a criminal model from among different possible models of social control might be an influence of the neo-liberal policy, yet it is not necessary. The examination of different models currently present in the society should help to answer the question of whether the present policy results from the neo-liberal policy as F. Bailleau and Y. Cartuyvels suggest? Or is it rather due to what Zygmunt Bauman named as the penal effect of globalisation? The author examines how much of the present practice within the juvenile justice fits Jean Baudrillard's era of simulacra where we offlcially tend to fight crime and do good, but in practice, as Michel Foucault pointed long time ago, the goal is somewhat different and detached from both the perpetrator and the victim? The paper also looks at how accurate in this case the analysis of Pierre Bourdieu would be that we tend to accept the perceived reality as natural, for we do not have the proper procedure to see that other solutions are also possible? At the end the paper, the author suggests what elements should be included within juvenile justice system to free it of the simulacra syndrome.

https://doi.org/10.7420/AK2005-2006S
PDF

Bibliografia

Bailleau F., Cartuyvels Y., État des lieux de la justice penale des mineurs en Europe, na podstawie wnikliwej analizy wydania specjalnego czasopisma „Déviance et Société” z września 2002 r. (Y.C. i F.B.) 2005.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.

Bauman Z., Globalizacja: i co tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

Black D., The Behavior of Law, Academic Press, New York 1976.

Bourdieu P., Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.

Dahrendorf R., Autobiografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

Durkheim E., Kriminalitat als normales Phenomenon [w:] F. Sack, R. Konig (red.), Kriminalsoziologie, Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. Main 1968.

Haralambos M., Holborn M., Sociology Themes and Perspectives, Collins, London 2004.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004.

Messner S., Rosenfeld R. (1994). Crime and the American Dream, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1994.

Płatek M. (red.), Projekt Narodowego Programu Działań na rzecz Ofiar Przestępstw. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, lipiec 2004 (niepublikowany materiał, dostępny na stronach www.rpo.gov.pl.

Siemaszko A., Crime and criminal policy in Poland. A look back and into the future [w:] A. Siemaszko (red.), Crime & Law Enforcement in Poland on the Threshold of the 21st Century, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Stańdo-Kawecka B., Charakter prawny zakładu poprawczego w Kodeksie karnym z 1932 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1993, nr 4–5.

Stańdo-Kawecka B., Odpowiedzialność nieletnich na tle nowej kodyfikacji karnej, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 7-8.

Wójcik D., Juvenile delinquency and victims of crime [w:] J. Jasiński, A. Siemaszko (red.), Crime Control in Poland, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.