Nr 4 (220) (2019)
Artykuły

Effectiveness of EU law and protection of fundamental rights - in search of balance in the context of the ne bis in idem principle

Monika Szwarc
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Opublikowane 2019-12-30

Słowa kluczowe

 • zsada ne bis in idem,
 • skutecznośc prawa,
 • prawo wspólnotowe UE,
 • prawa podstawowe,
 • ne bis in idem principle,
 • effectiveness of law,
 • European Union law,
 • fundamental rights

Jak cytować

Szwarc, M. (2019). Effectiveness of EU law and protection of fundamental rights - in search of balance in the context of the ne bis in idem principle. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (4 (220), 37–58. https://doi.org/10.37232/sp.2019.4.2

Abstrakt

The article undertakes the current and important issue of balancing between the Member States’ obligations to ensure effectiveness of EU law and to respect fundamental rights, taking as an example the ne bis in idem principle, enshrined in Article 50 of the Charter of the Fundamental Rights of the European Union. The recent case law of the CJEU in Di Puma, Garlsson and others and Menci is analysed. These rulings exemplify the growing importance of the issue of how to balance the two obligations in a situation when the repression undertaken by a Member State in order to ensure the full effect of EU law may infringe a fundamental right provided for in the Charter. The main objective is thus to formulate proposals on how to balance these interests, as well as to define their consequences for national courts.

Bibliografia

 1. Błachnio-Parzych A., Sankcja karna a sankcja administracyjna jako środek przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach europejskich, „Studia Prawnicze” 2013, no. 1, pp. 165–187.
 2. Błachnio-Parzych A., Zasada ne bis in idem a obowiązek ustanowienia sankcji skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających. Glosa do wyroku TS z dnia 20 marca 2018 r., C-596/16 i C-597/16, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, no. 12, pp. 37–42.
 3. Jackowski M., Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 2012, no. 9. pp. 18–30.
 4. Łacny J., Szwarc M., Legal Nature of European Union Agricultural Penalties, “The European Criminal Law Association FORUM” 2012, no. 4.
 5. Łacny J., Szwarc M., Sankcje w unijnych przepisach rolnych a zasada a zasada ne bis in idem – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-489/10 postępowanie karne v. Ł. Bonda [in:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (ed.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej.
 6. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, pp. 894–921.
 7. Łacny J., Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie UE za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE, Warszawa 2017.
 8. Łacny J., Sankcje za naruszenie prawa wspólnotowego [in:] K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, (ed.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, vol. II, Zasady, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa 2007, pp. 762–830.
 9. Miąsik D., Zasada efektywności [in:] A. Wróbel (ed.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, vol. I, Warszawa 2010.
 10. Nita B., O zasadzie ne bis in idem w świetle art. 54 Konwencji wykonawczej z Schengen, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, no. 7, pp. 4–10.
 11. Ostropolski T., Naruszenie praw podstawowych jako przesłanka wykonania ENA – uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.04.2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 Aranyosi i C-659/15 PPU Caldararu, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, no. 11, pp. 20–26.
 12. Sakowicz A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym, Białystok 2011.
 13. Sołtysińska A., Zasada ne bis in idem z art. 54 konwencji wykonawczej z Schengen, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, no. 12, pp. 35–40.
 14. Szwarc, M. Wpływ prawa wspólnotowego na prawo karne państw członkowskich, Warszawa 2006.
 15. Szwarc M., Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej w kontekście stosowania prawa karnego (uwagi na tle orzecznictwa TSUE), [The scope of application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union by the Member States in the criminal lawcontext (r emarks on the recent CJEU case law)], „Studia Prawnicze” 2017, no. 3, pp. 47–79, http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/420 [access: 3.12.2019].
 16. Szwarc M., Łączne zastosowanie sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady ne bis in idem, „Państwo i Prawo” 2017 no. 12 (862), pp. 43–56.
 17. Wróbel A., Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2005, no. 1, pp. 35–58.