Sprawozdanie z seminarium naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych pt. „Badania w zakładach karnych – szanse, wyzwania, perspektywy”

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Witkowska-Rozpara, K. . (2020). Sprawozdanie z seminarium naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych pt. „Badania w zakładach karnych – szanse, wyzwania, perspektywy”. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 135–143. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767661
https://doi.org/10.5281/zenodo.4767661
PDF

Bibliografia

Davies Ch., Goffman’s Concept of the Total Institution: Criticisms and Revisions, „Human Studies” 1989, t. 12, nr 1-2, s. 77-95.

Kuźma I.B., Tematy trudne – pola minowe – tabu w badaniu naukowym. Słowo wstępne, [w:] i.B. Kużma (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Liebling A., Doing Research in Prison: Breaking the Silence?, „Theoretical Criminology” 1999, t. 3, nr 2, s. 147-173, https://www.doi.org/10.1177/1362480699003002002.

Liebling A., Whose side are we on? Theory, Practice and Allegiances in Prisons Research, „The British Journal of Criminology” 2001, t. 41, nr 3, s. 472–484, https://doi.org/10.1093/bjc/41.3.472.

Miszewski K., Przemiana, słabnięcie czy upadek subkultury więziennej?, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 49, s. 65-96.

Miszewski K., Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań, „Studia Socjologiczne” 2005, nr 3, s. 65-92.

Miszewski K., Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji, Znak, Warszawa 2016.

Niełaczna M., Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją, Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, Warszawa 2010.

Niełaczna M., Klaus W. (red.), Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2008.

Niełaczna M., Mechanizm nie-doskonały? Dobra administracja więzienna – ustalenia i konkluzje badawcze, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2017.

Niełaczna M., Sprawiedliwość skrajna. Dożywotnie więzienie, maksymalne zabezpieczenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014.

Niełaczna M., Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011.

Posłuszny Ł., Instytucje totalne dzisiaj: stań badań, krytyka, rekonfiguracje, „Studia Socjologiczne” 2017, nr 4 (227), s. 121-145, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-01431dc2-8a63-4261-9ea7-6c3701532e22 [dostęp: 13.04.2021].

Szczepanik R., Cieślikowska-Ryczko A., ‘Don’t look back, you thief!’. Violence towards convicted criminals in prisons in the last decade of communist Poland, „Acta Poloniae Historica” 2018, t. 118, s. 207-236, http://dx.doi.org/10.12775/APH.2018.118.08.K.

Szczepanik R., Poplecznicy, wspólnicy i kompani. Funkcje koalicji międzyosobowych zawieranych przez recydywistów w więzieniu, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2018, t. 21, nr 1, s. 129-158, http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.1.006.

Szczepanik R., Prowadzenie badań naukowych w warunkach izolacji więziennej, [w:] I.B. Kuźma (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Szczepanik R., Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Szczepanik R., Zarządzanie relacjami z partnerkami życiowymi przez mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Badania biograficzne z udziałem recydywistów, „Przegląd Badań Edukacyjnych Educational Studies Review” 2017, t. 2, nr 25, s. 183-200, http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.026.

Szczepanik R., Znaczenie doświadczenia pobytu w więzieniu dla dynamiki karier przestępczych recydywistów. Perspektywa, „Archiwum Kryminologii” 2019, t. 41, nr 1, s. 65-123, https://doi.org/10.7420/AK2019C.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.