Recenzja publikacji Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa (A. Gutkowska, J. WłodarczykMadejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo I)

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Witkowska-Rozpara, K. . (2020). Recenzja publikacji Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa (A. Gutkowska, J. WłodarczykMadejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo I). Biuletyn Kryminologiczny, (27), 121–127. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767655
https://doi.org/10.5281/zenodo.4767655
PDF

Bibliografia

Dawidziuk E., Luki w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie izolacji postpenalnej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym – omówienie wybranych zagadnień, [w:] E. Dawidziuk, J. Nowakowska (red.), Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2020, s. 14-51.

Gierowski J.K., Uwagi psychologa sądowego o możliwościach opiniowania o stopniu zagrożenia u osób objętych ustawą z 22 listopada 2013 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 82, s. 15-46.

Gordon M., Problemy diagnostyczne w opiniowaniu psychologicznym wymaganym przez ustawę z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, [w:] E. Dawidziuk, J. Nowakowska (red.), Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2020, s. 52-79.

Gutkowska A., Włodarczyk-Madejska J., Klimczak J., Sidor P., Stosowanie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób a orzekanie wybranych środków zabezpieczających. Analiza porównawcza rozwiązań prawnych, Analizy Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/2020_Analizy-AGutkowska-Stosowanie-ustawy-o-post%C4%99powaniu.pdf [dostęp: 16.03.2021].

KOZDD Gostynin, https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/kozzd-gostynin [dostęp: 16.03.2021].

Ostaszewski P., Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Ostaszewski P., Nasilenie i determinanty lęku przed przestępczością, IWS, Warszawa 2012, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/P-Ostaszewski-Nasilenie-i-determinanty-l%C4%99ku-p-p-2011-1.pdf [dostęp: 16.03.2021].

Rządowy projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Uzasadnienie, 17.07.2013, Druk sejmowy nr 1577.

Uchwała SN z 30 stycznia 2019 r., III CZP 75/18, OSNC 2019, nr 6, poz. 68.

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, t.j. Dz.U. 2020 poz. 627.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1575 z późn. zm.

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1346, 2400.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, t.j. Dz.U. 2021 poz. 53.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, t.j. Dz.U. 2021 poz. 154.

Welento-Nowacka A., Praktyczne aspekty opiniowania psychiatrycznego na rzecz ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, [w:] E. Dawidziuk, J. Nowakowska (red.), Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2020, s. 80-102.

Więcek–Durańska A., Praktyka orzecznicza wykonywania nadzoru prewencyjnego oraz umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym osób stwarzających zagrożenie, „Prawo w Działaniu” 2017, nr 30, s. 139-172.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/sites/default/fles/Pytanie_prawne_RPO_29.11.2019.pdf [dostęp: 16..03.2021].

Zieliński S., O polskich „bestiach” – charakterystyka osób stwarzających zagrożenie, [w:] E. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegat, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 180-188.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.