Prawa więźniów w perspektywie europejskiej ostatnich lat

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

prawo penitencjarne
prawa więźniów
prawa człowieka
polityka penitencjarna
incarceration
human rights
prisoners

Jak cytować

Van Zyl-Smit, D., & Snacken, S. (2009). Prawa więźniów w perspektywie europejskiej ostatnich lat. Archiwum Kryminologii, (XXXI), 7–33. https://doi.org/10.7420/AK2009A
https://doi.org/10.7420/AK2009A
PDF

Bibliografia

Council of Europe, European Prison Rules, Council of Europe, Strasbourg 2006.

Dünkel F., Vagg J. (red.), Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug: Waiting for Trial, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg 1994.

Dünkel F., Zyl-Smit D. van, The implementation of youth imprisonment and constitutional law in Germany, „Punishment and Society” 2009, t. 9.

Evans M., Morgan R., Preventing Torture: A Study of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Clarendon Press, Oxford 1999.

Girling E., European identity, penal sensibilities and communities of sentiment [w:] S. Armstrong, L. Mc Ara (red.), Perspectives on Punishment, Oxford University Press, Oxford 2006.

Hołda Z., Rzepliński A. (red.), Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie a prawa człowieka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.

Jonge G. de, European detention standards [w:] M. Boone, M. Moerings (red.), Dutch Prisons, BJU Legal Publishers, The Hague 2007.

Krisch N., The Open Architecture of European Human Rights Law, „Modern Law Review” 2008, t. 71.

Lappi-Seppälä T., Imprisonment and penal policy in Finland [w:] F. Dünkel i inni, Kriminalität, politische Systeme und Bestrafungstendenzen in Europa, Forum Verlag, Godesberg 2009.

Letsas G., Two Concepts of the Margin of Appreciation, „Oxford Journal of Legal Studies” 2006, t. 26.

Livingstone S., Prisoners’ Rights in the Context of the European Convention on Human Rights, „Punishment and Society” 2000, t. 2.

Morgan R., Evans M., Combating Torture in Europe, Council of Europe, Strasbourg 2001.

Murdoch J., The Treatment of Prisoners: European Standards, Council of Europe, Strasbourg 2006.

Snacken S., A Reductionist Penal Policy and European Human Rights Standards, „European Journal on Criminal Policy and Research” 2006, t. 12.

Whitman J.Q., Harsh Justice: Criminal Punishment and the Widening Gap between America and Europe, Oxford University Press, Oxford 2003.

Wree E. de, Beken T. van der, Vermeulen G., The transfer of sentenced person in Europe: Much ado about reintegration, „Punishment and Society” 2009, t. 11.

Zimring F., The Contradictions of American Capital Punishment, Oxford University Press, New York 2003.

Zyl-Smit D. van, Ashworth A., Disproportionate Sentences as Human Rights Violations, „Modern Law Review” 2004, t. 67.

Zyl-Smit D. van, Dünkel F. (red.), Imprisonment Today and Tomorrow – International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions, Kluwer, Deventer, Boston 1991.

Zyl-Smit D. van, Snacken S., Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights, Oxford University Press, Oxford 2009.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.