Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

nieletni
polityka kryminalna
prawa człowieka
european law
juvenile perpetrators
criminal offenses

Jak cytować

Dünkel, F., Baechtold, A., & Van Zyl-Smit, D. (2009). Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych. Archiwum Kryminologii, (XXXI), 35–60. https://doi.org/10.7420/AK2009B
https://doi.org/10.7420/AK2009B
PDF

Bibliografia

Bundesministerium der Justiz Berlin, Bundesministerium für Justiz Wien, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (red.), Europäische Strafvollzugsgrundsätze. Die Empfehlung des Europarats Rec (2006) 2, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2007.

Burscheidt U., Das Verbot der Schlechterstellung Jugendlicher und Heranwachsender gegenüber Erwachsenen in vergleichbarer Verfahrenslage, Nomos Verla,g Baden-Baden 2000.

Council of Europe, European prison rules, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2006.

Dünkel F., Entwicklungen der Jugendkriminalität und des Jugendstrafrechts in Europa – ein Vergleich 2006, www.jura.uni-greifswald.de/duenkel.

Dünkel F., Jugendstrafvollzug und Verfassungsrecht. Eine Besprechung des Urteils des BVerfG vom 31.5.2006 zur Verfassungsmäßigkeit des Jugendstrafvollzugs und Folgerungen für die anstehende Gesetzesreform, „Neue Kriminalpolitik” 2006, nr 18.

Dünkel F., Die Farce der Föderalismusreform – ein Vergleich der vorliegenden Gesetzesentwürfe zum Jugendstrafvollzug. Stand: 24.9.2007, www.jura.uni-greifswald.de/duenkel.

Dünkel F., Rechtsschutz im Jugendstrafvollzug – Anmerkungen zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes vom 13.12.2007, „Neue Kriminalpolitik” 2008, nr 20.

Dünkel F., Die Europäische Empfehlung für inhaftierte und ambulant sanktionierte jugendliche Straftäter (European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions and Measures, ERJOSSM) und ihre Bedeutung für die deutsche Gesetzgebung, „Recht der Jugend und des Bildungswesens” 2008, nr 56.

Dünkel F., Baechtold A., van Zyl-Smit, D., Europäische Mindeststandards und Empfehlungen als Orientierungspunkte für die Gesetzgebung und Praxis – dargestellt am Beispiel der Empfehlungen für inhaftierte Jugendliche und Jugendliche in ambulanten Maßnahmen (die „Greifswald Rules“) [w:] J. Goerdeler, P.Walkenhorst (red.), Jugendstrafvollzug in Deutschland. Neue Gesetze, neue Strukturen, neue Praxis? Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2007.

Dünkel F., Geng B., Aktuelle rechtstatsächliche Befunde zum Jugendstrafvollzug in Deutschland. Ergebnisse einer Erhebung bei den Jugendstrafanstalten zum 31.01.2006, „Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe” 2007, nr 18.

Dünkel F., Morgenstern C., Zolondek J., Europäische Strafvollzugsgrundsätze verabschiedet! „Neue Kriminalpolitik” 2006, nr 18.

Dünkel F., Pörksen A., Stand der Gesetzgebung zum Jugendstrafvollzug und erste Einschätzungen, „Neue Kriminalpolitik” 2007, nr 19.

Dünkel F., Pruin I., Young adult offenders in the criminal justice systems of European countries [w:] F. Lösel, A. Bottoms, D. Farrington (red.) Lost in Transition? Young adult offenders in the criminal justice system, Willan Publishing, Cullompton 2010.

Dünkel F., Schüler-Springorum H., Strafvollzug als Ländersache? Der „Wettbewerb der Schäbigkeit“ ist schon im Gange! „Zeitschrift für Strafvollzug und Sträflingenhilfe” 2006, nr 55.

DVJJ, 2. Jugendstrafrechtsreformkommission, Vorschläge für eine Reform des Jugendstrafrechts, „Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen – Journal” 2002, wydanie specjalne nr 5.

Eisenberg U., Jugendgerichtsgesetz. 12. Aufl., C. H. Beck, München 2007.

Eisenberg U., Jugendstrafvollzugsgesetze der Bundesländer – eine Übersicht, „Neue Zeitschrift für Strafrecht” 2008, nr 28.

Höynck T., Neubacher F., Schüler-Springorum H., Internationale Menschenrechtsstandards und das Jugendkriminalrecht. Dokumente der Vereinten Nationen und des Europarats, Forum Verlag Godesberg, Berlin 2001.

Laubenthal K., Baier H., Jugendstrafrecht, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2006.

Meier B.-D., Rössner D., Schöch H., Jugendstrafrecht. 2. Aufl., C. H. Beck, München 2007.

Morgenstern C., Internationale Mindeststandards für ambulante Strafen und Maßnahmen, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2002.

Neubacher F., Die Politik des Europarats auf dem Gebiet des Jugendkriminalrechts [w:] T. Höynck, F. Neubacher, H. Schüler-Springorum (red) Internationale Menschenrechtsstandards und das Jugendkriminalrecht. Dokumente der Vereinten Nationen und des Europarats, Forum Verlag Godesberg, Berlin 2001.

Neubacher F., Schüler-Springorum H., Einführung [w:] T. Höynck, F. Neubacher, H. Schüler-Springorum (red.) Internationale Menschenrechtsstandards und das Jugendkriminalrecht. Dokumente der Vereinten Nationen und des Europarats. Forum Verlag Godesberg, Berlin 2001.

Ostendorf H., Jugendgerichtsgesetz. Kommentar. 7. Aufl., Nomos Verlag, Baden- Baden 2007.

Pruin I.R., Die Heranwachsendenregelung im deutschen Strafrecht. Jugendkriminologische, entwicklungspsychologische, jugendsoziologische und rechtsvergleichende Aspekte, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2007.

Rieckhof S., Strafvollzug in Russland – Vom GULag zum rechtsstaatlichen Resozialisierungsvollzug? Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2008.

Schaffstein F., Beulke W., Jugendstrafrecht. Eine systematische Darstellung. 14. Aufl., Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2002.

Schüler-Springorum H., Die „Instrumente“ der Vereinten Nationen zur Jugendgerichtsbarkeit [w:] T. Höynck, F. Neubacher, H. Schüler-Springorum (red.), Internationale Menschenrechtsstandards und das Jugendkriminalrecht. Dokumente der Vereinten Nationen und des Europarats, Forum Verlag Godesberg, Berlin 2001.

Streng F., Jugendstrafrecht. 2. Aufl., C. F. Müller, Heidelberg 2008.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.