Nr 2(228) (2023)
Artykuły

Skazanie policjanta prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego jako podstawa obligatoryjnego zwolnienia ze służby w Policji

[Sentencing a police officer with a valid court verdict for intentional crime and intentional fiscal crime, prosecuted by a public prosecutor as a basis of dismission from service in the Police]

Paweł Gacek
Komenda Główna Policji

Opublikowane 2024-03-26

Słowa kluczowe

 • policja,
 • policjant,
 • zwolnienie ze służby w Policji,
 • decyzja administracyjna,
 • rozkaz personalny,
 • prawomocny wyrok skazujący

Jak cytować

Gacek, P. (2024). Skazanie policjanta prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego jako podstawa obligatoryjnego zwolnienia ze służby w Policji: [Sentencing a police officer with a valid court verdict for intentional crime and intentional fiscal crime, prosecuted by a public prosecutor as a basis of dismission from service in the Police]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (2(228), 45–74. https://doi.org/10.37232/sp.2023j

Abstrakt

Niniejszy artykuł został w całości poświęcony zagadnieniom odnoszącym się do zwolnienia policjanta na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem policjanta zwalnia się ze służby w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Jest to jedyna przesłanka, która musi zostać potwierdzona w ramach prowadzonego postępowania w tej sprawie. Organ bada wyłącznie formalny aspekt wydanego orzeczenia, tj. czy wydane orzeczenie jest wyrokiem skazującym osobę za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, a także, czy przysługuje mu przymiot prawomocności. Decyzja w tej sprawie ma charakter związany w sytuacji potwierdzenia zmaterializowania się przesłanki objętej tym przepisem. Wskazano również, że przesłankę, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji materializuje nie tylko wyrok skazujący wydany przez sąd polski, ale również niektóre orzeczenia skazujące wydane przez sądy państw obcych.

.

Bibliografia

 1. Bogdalski P., Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
 2. Decyzja Rady nr 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE. L 220 z 15.8.2008 r., s. 32–34.
 3. Drachal J., Jagielski J., Gołaszewski P., Komentarz do art. 11, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
 4. Gacek P., Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, „Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka” 2011, 2(23), s. 68–93.
 5. Gacek P., Odwołanie od rozkazu personalnego, „Przegląd Policyjny” 2016, 3(123), s. 80–98.
 6. Gacek P., Przywrócenie do służby na podstawie art. 42 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – wybrane zagadnienia, „Przegląd Policyjny” 2020, 4(140), s. 5–31.
 7. Gacek P., Zmiana stadium postępowania karnego jako podstawa do zwolnienia policjanta ze służby w Policji ze względu na „ważny interes służby”, „Przegląd Policyjny” 2017, 4(128), s. 70–99.
 8. Gardocka T., Komentarz do art. 114a, [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis/el.
 9. Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 10. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2007.
 11. Grześków M., Nawiązanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 12. Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 61, [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis/el.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.
 14. Kotowska M., Komentarz do art. 114a, [w:] B. Gadecki (red.), Kodeks karny. Art. 1–316. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis/el.
 15. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 16. Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Stosunek służbowy, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, T. 11, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Lew M., Policja, [w:] W. Maciejko, P. Szustakiewicz (red.), Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, Sektor Publiczny w Praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 11–48.
 18. Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, LexisNexis, Warszawa 2013.
 19. Maciejko W., Korcz-Maciejko A., Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Gaskor, Wrocław 2010.
 20. Marszał K., Proces karny, Wolumen, Katowice 1998.
 21. Michałek A., Komentarz do art. 28, [w:] Ł. Czebotar, Z. Gądzik, A. Łyżwa, A. Michałek, A. Świerczewska-Gąsiorowska, M. Tokarski, Ustawa o Policji. Komentarz, Komentarze Praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 22. Nowikowska M., Art. 41 [Zwolnienie], [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek (red.), Ustawa o Policji. Komentarz, Krótkie Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2021.
 23. Postanowienie SN – Izba Dyscyplinarna z 22 lipca 2020 r., II DSI 4/20, Legalis 2557757.
 24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1113 ze zm.
 25. Sakowicz A., Komentarz do art. 93, [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis/el.
 26. Szustakiewicz P., Komentarz do art. 11, [w:] P. Szustakiewicz. A. Skoczylas, (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016 r., Legalis/el.
 27. Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Difin, Warszawa 2012.
 28. Świecki D., Komentarz do art. 537, [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
 29. Taniewska M., Policja, [w:] S. Sagan (red.), Prawo Policyjne. Komentarz, t. 1, Biuro Wydawnictw Prawniczych „Polbod”, Katowice 1992.
 30. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, t.j. Dz.U. z 2023, poz. 654 ze zm.
 31. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zm.
 32. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015, poz. 396.
 33. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2516 ze zm.
 34. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1068 ze zm.
 35. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1465.
 36. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1634 ze zm.
 37. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1138 ze zm.
 38. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2023, poz. 171 ze zm.
 39. Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 40. Wyrok NSA z 12 lutego 2008 r., II OSK 2042/06, Legalis 271165.
 41. Wyrok NSA z 14 czerwca 2017 r., II OSK 1849/16, Legalis 1649905.
 42. Wyrok NSA z 14 listopada 2007 r., I OSK 55/07, Legalis 139371.
 43. Wyrok NSA z 15 grudnia 2009 r., I OSK 653/09, Legalis 224977.
 44. Wyrok NSA z 18 maja 2022 r., III OSK 4250/21, Legalis 2692654.
 45. Wyrok NSA z 20 września 2011 r., I OSK 419/11, Legalis 379358.
 46. Wyrok NSA z 26 października 2017 r., II OSK 304/16, Legalis 1699148.
 47. Wyrok NSA z 4 listopada 2009 r., I OSK 334/09, Legalis 211959.
 48. Wyrok SA w Warszawie z 12 października 2011 r., I ACa 326/11, Legalis 414194.
 49. Wyrok SN – Izba Cywilna z 27 marca 2013 r., V CSK 185/12, Legalis 736740.
 50. Wyrok SN z 5 lutego 1997 r., V KKN 113/96, Legalis 30624.
 51. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18 października 2005 r., II SA/Bd 601/05, Legalis 582976.
 52. Wyrok WSA w Kielcach z 12 marca 2009 r., II SA/Ke 76/09, Legalis 181367.
 53. Wyrok WSA w Krakowie z 9 czerwca 2009 r., III SA/Kr 1293/08, Legalis 169504.
 54. Wyrok WSA w Krakowie z 9 maja 2017 r., III SA/Kr 362/17, Legalis 1634279.
 55. Wyrok WSA w Lublinie z 26 listopada 2009 r., III SA/Lu 388/09, Legalis 184164.
 56. Wyrok WSA w Szczecinie z 14 listopada 2007 r., II SA/Sz 873/06, Legalis 369535.
 57. Wyrok WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2017 r., II SA/Wa 985/16, Legalis 1630671.
 58. Wyrok WSA w Warszawie z 14 kwietnia 2016 r., II SA/Wa 1693/15, Legalis 1584455.
 59. Wyrok WSA w Warszawie z 16 września 2008 r., II SA/Wa 895/08, Legalis 307168.
 60. Wyrok WSA w Warszawie z 22 listopada 2010 r., II SA/Wa 1338/10, Legalis 1963234.
 61. Wyrok WSA w Warszawie z 8 października 2015 r., II SA/Wa 832/15, Legalis 1364265.