Nr 24 (2017)
Artykuły

Assumptions of proceeding in juvenile cases in the court practice

Justyna Włodarczyk-Madejska
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii

Opublikowane 19.07.2021

Słowa kluczowe

 • juvenile justice,
 • probation officer,
 • juvenile court,
 • postępowanie w sprawach nieletnich,
 • kurator,
 • sąd dla nieletnich

Jak cytować

Włodarczyk-Madejska, J. (2021). Assumptions of proceeding in juvenile cases in the court practice. Biuletyn Kryminologiczny, (24), 24–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.5075216

Abstrakt

Article is a summary of the research project realized in The Institute of Law Studies of the PolishAcademy of Sciences. In the course of project, there were conducted national surveys addressed to juvenile judges, professional family probation officers, experts from diagnostic teams and the individual in-depth interviews with selected representatives of these groups. The aim of the article is to present the results of the researches, the mainly the answer on the question how do juvenile courts realize in practice the assumptions of the Act on Proceeding in Juvenile Cases. Researches, in the application of law, have been considered particularly important because the law obliges the juvenile judges to collect information about juvenile and his/her environment – directly or indirectly (by supporting institutions).

Artykuł stanowi podsumowanie projektu badawczego zrealizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa rodzaje badań: 1) ogólnopolskie badania sondażowe skierowane do trzech grup respondentów – sędziów dla nieletnich, zawodowych kuratorów rodzinnych oraz specjalistów zatrudnionych w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, 2) indywidualne półustrukturyzowane wywiady jakościowe z przedstawicielami tych trzech grup zawodowych. W artykule zostały zamieszczone tylko niektóre wyniki. Szczególna uwaga została poświęcona realizacji założeń Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w praktyce orzeczniczej sądu. Potrzebę badań w tym zakresie uzasadnia fakt ustawowego zobowiązania sędziego dla nieletnich do gromadzenia informacji o nieletnim i jego środowisku - bezpośrednio lub pośrednio przy wykorzystaniu instytucji pomocniczych.

Bibliografia

 1. Act of Proceeding in Juvenile Cases, 26 October 1982, „Journal of Laws” 2016, item 1654.
 2. Grześkowiak K. , Nieletni przed sądem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1986.
 3. Grześkowiak K., Krukowski A., Patulski W., Warzocha E., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 1984.
 4. Klaus W., Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 5. Nieuciński S., Psychologiczna diagnoza a ekspertyza psychologiczna dla potrzeb sądu. Analiza makrostrukturalna [w:] Diagnoza psychologiczna rozpoznawana przez sądy rodzinne. Materiały na sympozjum, Instytut Badania Prawa Sądowego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sąd Wojewódzki w Krakowie, Kraków 1985.
 6. Rosiak Z., Sprawy karne nieletnich, [w:] A. Strzembosz (red.), Polskie sądy rodzinne w świetle badań empirycznych, Warszawa 1983.
 7. Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.