Ocena wykorzystania wiedzy naukowej w powiatowych programach prewencyjnych województwa świętokrzyskiego. Evidence based crime prevention w praktyce

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

prewecja kryminalna oparta o dowody
prewencja kryminalna
polityka publiczna oparta o dowody
zapobieganie przestępczości
lokalna prewencja kryminalna
evidence-based crime prevention
crime prevention
evidence-based policy
community crime prevention

Jak cytować

Wzorek, D. (2021). Ocena wykorzystania wiedzy naukowej w powiatowych programach prewencyjnych województwa świętokrzyskiego. Evidence based crime prevention w praktyce. Archiwum Kryminologii, (XLII/2), 99–132. https://doi.org/10.7420/AK2020T

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób wiedza naukowa wykorzystywana jest przy przygotowywaniu, wdrażaniu oraz ocenie realizacji powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Analizy zostały osadzone w nurcie prewencji kryminalnej  opartej o dowody naukowe. Przeprowadzono jakościową analizę powiatowych polityk bezpieczeństwa powiatów województwa świętokrzyskiego, które zostały zrekonstruowane w oparciu o treść powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz corocznych sprawozdań komisji bezpieczeństwa. Na podstawie uzyskanych danych oraz przedstawionych standardów Beccaria przygotowano narzędzie służące do oceny stopnia wykorzystania wiedzy naukowej w ramach powiatowych polityk bezpieczeństwa. Z przeprowadzanych analiz wynika, że pomimo szerokich możliwości wykorzystania wiedzy naukowej do przygotowania, wdrożenia i oceny programów prewencyjnych, wiedza naukowa nie jest często stosowana.

https://doi.org/10.7420/AK2020T
PDF

Bibliografia

Anioł W. (2018). ‘Wielonurtowy i interdyscyplinarny charakter nauk o polityce publicznej’ [The multi-stream and interdisciplinary nature of public policy sciences]. W B. Szatur-Jaworska (red.) Polityki publiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [Public policies: Selected theoretical and methodological issues]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 19–51.

Babbie E.R. (2013). Podstawy badań społecznych [The basics of social research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bednarowska Z. (2015). ‘Desk research: wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych’ [Desk research: exploiting the potential of secondary data in market and social research]. Marketing i Rynek 7, s. 18–26.

Creswell J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane [Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czapska J. (2017) ‘Dialog głuchych?: Nadzieje i wyzwania związane z budowaniem bezpiecznego miasta’ [Dialogue of the deaf? Hopes and challenges related to creating a safe city]. W J. Czapska, P. Mączyński i K. Struzińska (red.) Bezpieczne miasto: w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom [Safe city: Searching of knowledge useful to practitioners]. Kraków: Wydawnictwo JAK, s. 19–40.

Czywlis D. i Niebylski M. (2014). ‘Polityka publiczna jako nowa dyscyplina nauk? Tradycje, recepcja i perspektywy’ [Public policy as a new scientific discipline? Traditions, receptions and prerspectives]. W B. Chroboś i M. Niebylski (red.) Polityki publiczne w teorii i praktyce [Public policies in theory and practice]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 59–76.

Farrington D.P., Gottfredson D.C., Sherman L.W. i Welsh B.C. (2002). ‘The Maryland scientific methods scale’. W L.W. Sherman, D.P. Farrington, B.C. Welsh i D.L. MacKenzie (red.) Evidence-based Crime Prevention. London – New York: Routledge, s. 13–21.

Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego [Designing qualitative reserach]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs G. (2011). Analiza danych jakościowych [Analysing qualitative data]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Górniak J. (2008). ‘Sprawne państwo – cykle tworzenia i oceniania polityk/programów publicznych’ [Efficient state – cycles of creating and evaluating public policies / programs]. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 4(21), s. 61–68.

Górniak J. i Mazur S. (2015). ‘Wyzwania dla systemu oceny wpływu regulacji w Polsce’ [Challenges for the regulatory impact assessment system in Poland]. W J. Górniak, G. Żmuda i P. Prokopowicz (red.) Ocena wpływu oparta na dowodach: model dla Polski [Evidence based impact assessment: Model for Poland]. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, s. 100–111.

Górniak J., Żmuda G. i Prokopowicz P. (2015). ‘Ocena wpływu w kontekście polityk publicznych’ [Impact assessment in the context of public policies]. W J. Górniak, G. Żmuda i P. Prokopowicz (red.) Ocena wpływu oparta na dowodach: model dla Polski [Evidence based impact assessment: Model for Poland]. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, s. 11–24.

Jurzak-Mączka K. (2014). ‘Powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w świetle wyników badań empirycznych’ [Poviat crime prevention and protection of citizens’ security and public order in the according to the results of empirical research]. W J. Czapska (red.) Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa: praca zbiorowa [Coordination of local activities for security]. Kraków: Wydawnictwo JAK, s. 187–226.

Klaus W. i Kossowska A. (2013). ‘Skuteczność prowadzonych działań prewencyjnych, czyli co działa w praktyce’ [The effectiveness of preventive measures, or what works in practice]. W K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst i D. Wójcik (red.) Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce [Socio-political contexts of contemporary crime in Poland]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 195–227.

Kossowska A. i Krajewski K. (1999). ‘O potrzebie lokalnej prewencji przestępczości z punktu widzenia kryminologii’ [On the need for local crime prevention from a criminological point of view]. W J. Czapska i W. Krupiarz (red.) Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych [Crime prevention in local community]. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 123–132.

Landespräventionsrat Niedersachsen (2007). ‘Standardy Beccaria dla zapewnienia jakości projektów prewencji kryminalnej’ [Beccaria-Standards for ensuring quality in crime prevention projects]. Dostęp online: https://www.beccaria-standards.net/Media/Beccaria-Standards-polnisch.pdf. [23.11.2020].

Mączyński P. i Płaszowska R. (2017). ‘Programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego jako narzędzie harmonizacji działań na rzecz bezpieczeństwa’ [Programs for preventing crime and protecting the security of citizens and public order as a tool for harmonizing security activities]. W J. Czapska, P. Mączyński i K. Struzińska (red.) Bezpieczne miasto: w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom [Safe city: Searching of knowledge useful to practitioners]. Kraków: Wydawnictwo JAK, s. 119–147.

Niebylski M. i Czywlis D. (2014). ‘Ewolucja polityk publicznych a przekształcenia współczesnych państw: teoria, praktyka, prognoza na przyszłość’ [The evolution of public policies and the transformation of modern countries: Theory, practice, forecast for the future]. W B. Chroboś i M. Niebylski (red.) Polityki publiczne w teorii i praktyce [Public policies in theory and practice]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13–58.

Sherman L.W. (1997). ‘Thinking about crime prevention’. W L.W. Sherman (red.) Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising. Washington: U.S. Dept. of Justice, Office of Justice Programs, s. 1–32.

Sherman L.W. (1998). ‘Preventing crime: What works, what doesn’t, what’s promising’. Research in Brief 7.

Szafenberg R. (2018). ‘Kondycja nauk o polityce publicznej na świecie i w Polsce – dynamiczny rozwój czy stagnacja, kryzys i upadek?’ [The condition of public policy sciences in the world and in Poland – Dynamic development or stagnation, crisis and decline?]. W B. Szatur-Jaworska (red.) Polityki publiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [Public policies: Selected theoretical and methodological issues]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 95–112.

Sztumski J. (1979). Wstęp do metod i technik badań społecznych [Introduction to methods and techniques of social research]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Waszkiewicz P. (2015). Traktat o Dobrej Prewencji Kryminalnej [Tractate on good crime prewention]. Warszawa – Newark: Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

Weisburd D., Farrington D.P. i Gill Ch. (2017). ‘What works in crime prevention and rehabilitation’. Criminology and Public Policy 16 (2), s. 415–449.

Welsh B.C., i Farrington. D.P. (2001). ‘Toward an evidence-based approach to preventing crime’. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 578, s. 158–73.

Welsh B.C. i Farrington. D.P. (2007). ‘Evidece-based crime prevention’. W B.C. Welsh i D.P. Farrington (red.) Preventing Crime. New York, NY: Springer New York, s. 1–17.

Wójcik D. (2019). ‘Czy badania ewaluacyjne są w potrzebne w kryminologii?’ [Are evaluation studies needed in criminology?]. W W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst Wiktorska K. Buczkowski (red.) Po co nam kryminologia? [Why do we need criminology?]. Warszawa: Wydawnictwo INP PAN, s. 37–50. Dostępne online: http://doi.org/10.5281/zenodo.3378250.

Wzorek D. (2020). ‘Diagnoza stanu bezpieczeństwa w oparciu o badania nad strachem przed przestępczością’ [Diagnosis of security based on research on fear of crime]. W D. Dajnowicz-Piesiecka E. Jurgielewicz-Delegacz i E.W. Pływaczewski (red.) Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii [Crime in 21. century: Chances and challanges for criminology]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 419–432.

Zybała A. (2012). O lepszą jakość polityk publicznych [Toward a better quality of public policies]. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Zybała A. (2013). Państwo i społeczeństwo w działaniu: polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa [The state and society in action: Public policies towards the needs of modernizing the state and society]. Warszawa: Difin.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.