Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i zysków

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

monitoring wizyjny
sytuacyjne zapobieganie przestępczości
visual monitoring

Jak cytować

Waszkiewicz, P. (2012). Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i zysków. Archiwum Kryminologii, (XXXIV), 253–273. https://doi.org/10.7420/AK2012G

Abstrakt

Vision monitoring system cameras have been merging into the landscape of public places in Polish agglomerations for over a decade. Their spread neither has been publicly discussed nor it has been examined what is their effectiveness in crime prevention and as an irrefutable proof in criminal proceedings. Also the legislator has long failed to attempt to regulate this sphere – which not only in theory can be in conflict with the right to privacy. Similarly, no financial analyses of creating and maintaining complex systems have been made. The article presents research from selected countries (United Kingdom, Spain, Germany, and Poland) on preventive effectiveness of video surveillance systems based on police and other service statistics as well as victimisation studies of inhabitants. The problem of economic analysis of the systems of this type in public areas of big cities on the example of the research by M. Spriggs and A. Gill (United Kingdom) is also discussed. An attempt of cost calculation of the greatest Polish system functioning in Warsaw is also made. It includes both material and social costs. They are compared with potential and actual profits from the use of the system and accompanied by a short survey of research on the effectiveness of video surveillance systems. Warsaw has been chosen because of the size of the system and relatively greatest availability of financial data and reports from Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy (Surveillance System Administration Office of the Capital City of Warsaw). The article summarises the descriptions of administrators’ and system owners’ reactions to the results of the studies.

https://doi.org/10.7420/AK2012G
PDF

Bibliografia

Armitage R., To CCTV or not to CCTV? A review of current research into the effectiveness of CCTV systems in reducing crime, London 2002.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bielski M., Miejski system telewizji użytkowej – moda czy konieczność, „Systemy Alarmowe” 2000, nr 3.

Brand S., Price R., The economic and social costs of crime, Home Office, London 2000.

Cerezo Dominguez A., Diez Ripolles J., La videovigilancia en las zonas publicas. Su eficacia en la reduccion de la delincuencia, „Boletin Criminologico” 2010, t. 16, nr 121.

Gerrard G., Thompson R., Two million cameras in the UK, „CCTV Image” 2011.

Gill M., Spriggs A., Allen J., Argomaniz J., Bryan J., Jessiman P., Kara D., Kilworth J., Little R., Smith P., Swain D., Waples S., Technical Annex. Methods Used in Assessing the Impact of CCTV, Home Office, London 2005.

Gill M., Spriggs A., Assessing the impact of CCTV. Home Office Research, London 2005.

Krupiarz W., Czy programy prewencyjne przedstawione podczas I Warsztatów Samorządowych odniosły sukces? [w:] J. Czapska, J. Widacki (red.), Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.

Lilly J.R., Knepper P., An International Perspective on the Privatisation of Corrections, „The Howard Journal” 1992, t. 31, nr 3, s. 174-191.

Norris C., Reflections on the global growth of CCTV surveillance [w:] A. Doyle, R. Lippert, D. Lyon (red.), Eyes everywhere. The global growth of camera surveillance, Routledge, London 2012.

Pease K., Crime prevention [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon Press Oxford 1997.

Rothman R., Sicherheitsgefühl durch Videoüberwachung? Argumentative Paradoxien und empirische Widersprüche in der Verbreitung einer sicherheitspolitischen Maßnahme, „Neue Kriminalpolitik” 2010, t. 22, nr 3, s. 103-107.

Trela A., Koszty przestępstw i wykroczeń w Polsce – przyczynek do dyskusji nad problematyką, „Policja” 2009, nr 1.

Waszkiewicz P., Wielki Brat. Rok 2010, Systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2011.

Welsh B.C., Farrington D.P., Crime prevention effects of closed circuit television. A systematic review, Home Office, London 2002.

Zurawski N., It Is All about Perceptions’. Closed-circuit Television, Feelings of Safety and Perceptions of Space-What the People Say, „Security Journal” 2010, nr 23, s. 259-275.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.