The Consistency of Polish Competition Law with ICN Recommendations – the Example of the Merger Notification Obligation

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Jak cytować

Błachucki, M. (2019). The Consistency of Polish Competition Law with ICN Recommendations – the Example of the Merger Notification Obligation. Studia Prawnicze, (3 (215), 103–129. https://doi.org/10.37232/sp.2018.3.5

Abstrakt

Określenie prawnego obowiązku zgłaszania koncentracji jest kluczowym elementem systemu kontroli koncentracji. Regulacja ta wskazuje jakie koncentracje podlegają obowiązkowi ich zgłoszenia do organu antymonopolowego oraz na jakim przedsiębiorcy ten obowiązek spoczywa. Międzynarodowa Sieć Konkurencji (ICN) stanowiąca wirtualną sieć organów konkurencji stworzyła serię wytycznych w jaki sposób należy konstruować obowiązek zgłoszenia koncentracji w prawie krajowym. Przedmiotem analizy są jedynie regulacje materialnoprawne, zaś regulacje procesowe pozostają poza przedmiotem analizy. Celem artykułu jest porównanie wytycznych ICN z przepisami polskimi. Zidentyfikowane zostaną pola spójności i rozbieżności pomiędzy regulacjami polskimi i wytycznymi ICN. Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić dobrą podstawę do dalszego rozwoju i doskonalenia polskiego systemu kontroli koncentracji. Przeprowadzona analiza wzbogaci również dotychczasowe badania dotyczące wpływu ponadnarodowych sieci organów administracji na krajowy porządek prawny i praktykę organów administracji publicznej.

https://doi.org/10.37232/sp.2018.3.5
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk A., Obowiązek zgłoszenia do UOKiK zamiaru koncentracji w postępowaniu upadłościowym, ‘Przegląd Prawa Handlowego’ 2010, No. 5.

Bielecki A., Koncentracje podzielone lub kroczące w unijnym systemie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, ‘internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny’ 2018, No. 3(7).

Błachucki M., Latest Revision of Polish Competition Law, ‘Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht’ 2015, No. 1.

Błachucki M., Polish Competition Law – Commentary, Case law and Texts, Warszawa 2013.

Błachucki M., Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji w świetle aktów prawa wtórnego Rady Europy [in:] ed. R. Stankiewicz, Kierunki rozwoju prawa
administracyjnego, Warszawa 2011, pp. 9 – 20.

Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012.

Błachucki M., The role of the OECD in development and enforcement of competition law, ‘e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público’ 2016, vol. 3, No. 3.

Coppola M., Lagdameo C., Taking Stock and Taking Root: A Closer Look at Implementation of the ICN Recommended Practices for Merger Notification & Review Procedures [in:] The International Competition Network At Ten. Origins, Accomplishments and Aspirations, ed. P. Lugard, Cambridge–Antwerp–Portland
2011.

Dudzik S., Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych, ‘internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny’ 2015, No. 2(4).

Evenett S.J., Hijzen A., Conformity with International Recommendations on Merger Reviews: An Economic Perspective on ‘Soft Law’, ‘University of Nottingham.
Research Paper’ 2006, No. 4.

Gronowski S., Polskie prawo antymonopolowe (zarys wykładu), Warszawa 1998.

Lenart J., Kaczyńska T., Kiedy utworzenie nowej spółki nie będzie kwalifikowane jako
utworzenie nowego przedsiębiorcy (joint venture)? Praktyczne rozważania dotyczące problematyki joint venture w polskim prawie konkurencji, ‘internetowy

Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny’ 2016, No. 1(5).

Levy N., European Merger Control: A Guide to the Merger Regulation, vol. 1, Newark 2007.

Lissoń P., Kontrola koncentracji gospodarczej w procesach komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ‘Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’ 1998, Issue 2.

Michalski B., Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji, Warszawa 2009.

Molski R., Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji, Bydgoszcz–Szczecin 2007.

Nestoruk I.B., Kontrola koncentracji w prawie antymonopolowym – obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, ‘Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego’ 2008, No. 9.

Niedziński T., Stankiewicz R., Kontrola koncentracji przedsiębiorców w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r., ‘Radca Prawny’ 2003, No. 5.

Olszewski J., Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów cz. II, ‘Monitor Prawniczy’ 2001, No. 15.

Rowley J.W., Campbell A.N., Implementation of the International Competition Network’s Recommended Practices for Merger Review. Final Survey Report on Practices IV-VII, ‘World Competition’ 2005, vol. 28(4).

Stankiewicz R., Dysfunkcjonalność niektórych norm prawa antymonopolowego przewidujących obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (uwagi
na tle prawa unijnego) [in:] Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, eds. M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk, Warszawa 2018.

Stankiewicz R., Joint ventures w prawie antymonopolowym, ‘Przegląd Prawa Handlowego’ 2007, No. 8.

Tarullo D.K., Norms and Institutions in Global Competition Policy, ‘The American Journal of International Law’ 2000, vol. 94, No. 3.

The International Competition Network At Ten. Origins, Accomplishments and Aspirations, ed. P. Lugard, Cambridge–Antwerp–Portland 2011.

Wood D., Whish R., Merger cases in the real world: A study of merger control procedures, Paris 1994.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.