Nr 21 (2014)
Artykuły

Sergiej Viktorovič Poznyšev. Short reflections and recollection on the 70th anniversary of his death

Opublikowane 03.02.2022

Słowa kluczowe

 • teoretycy,
 • kryminologia,
 • Sergiej Viktorovič Poznyšev,
 • przestępstwa,
 • przestępczość,
 • theorists,
 • criminology,
 • crime,
 • criminality

Jak cytować

Okulski, M. (2022). Sergiej Viktorovič Poznyšev. Short reflections and recollection on the 70th anniversary of his death. Biuletyn Kryminologiczny, (21), 67–73. https://doi.org/10.5281/zenodo.7827916

Abstrakt

Niniejszy artykuł ukazuje sylwetkę Siergieja Wiktorowicza Poznyszewa (1870-1943), profesora prawa karnego Uniwersytetu Moskiewskiego, jako jednego z niewielu przedstawicieli rosyjskiej doktryny prawa, którzy po objęciu władzy w Rosji przez bolszewików jawnie odrzucili uprawianie nauki z pozycji marksistowskich. Taka postawa oznaczała dla niego utratę możliwości kontynuacji pracy jako profesora uniwersyteckiego oraz marginalizację w środowisku naukowym. Pomimo tych przeciwności Poznyszew kontynuował swoje prace badawcze skoncentrowane głównie na problemach penitencjarystyki oraz źródeł przestępstwa i przestępczości. Dociekanie uwarunkowań kryminogenezy doprowadziło do sformułowania przez niego aktualnej po dziś dzień koncepcji typu kryminalnego, którą wyłożył w dziele „Psychologia kryminalna. Typy przestępne”.

Bibliografia

 1. Batawia S., Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
 2. Blackstone W., Prawo kryminalne angielskie, t. 1, w Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, Warszawa 1786.
 3. Утевский Б.С., Воспоминания юриста. Из неопубликованного, Юрид. лит., Москва 1989.
 4. Ферри Э., Уголовная социология, Перевод с 5-го французского издания 1905 г. (in:), С.В. Познышев, Издание В.М. Саблина, Москва 1908.
 5. Еникеев М.И., Юридическая психология, издательство Питер, Санкт-Петербур 2006.
 6. Moscow University Chronicle announces his date of death as 3rd Jan, 1943, http://letopis.msu.ru/peoples/836 [access: 10.08.2013].
 7. Świda W. (ed.), Kryminologia, PWN, Warszawa 1977.
 8. Świtka J., Dynamizm przestępczotwórczy. (Analiza kryminologiczna), UMCS, Lublin 1989.
 9. Ван-Кан, Экономические факторы преступности, Перевод с французского издания, С.В. Познышев et al., издательство Г.А. Лемана, Москва 1915.
 10. Овчинский В.С., Федоров А.В., Предисловие составителей сборника трудов С В Познышева (in:) С.В. Познышев (ed.), Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности, Инфра-М, Москва 2007.
 11. Okulski M., Zabójstwa typu uprzywilejowanego w polskim i rosyjskim prawie karnym. (Studium kryminologiczne, prawnoporównawcze), doctoral dissertation, Lublin 2011.
 12. Papierkowski Z., Psychologia w sądownictwie, „Zeszyty Naukowe KUL” 1963, nr 2.
 13. Петруня О.Э., Юридическая психология, Евразийский открытый институт, Москва 2007.
 14. Poznyshev Sergey Viktorovich 1870—1943, http://www.rmuseum.ru/data/authors/p/poznyshevsv.php [access: 10.08.2013].
 15. Poznyszew S.W., Psychologia kryminalna. Typy przestępne, Księgarnia Powszechna, Łódź 1936.Познышев С.В., Алкоголизм как фактор преступности, Москва 1915.
 16. Познышев С.В., Бельгийские тюрьмы, колонии для нищих и бродяг и государственные исправительные школы для несовершеннолетних: Очерки их современного состояния. Типография Императорского Московского Университета, Москва 1909.
 17. Познышев С.В., Бельгийский общий тюремный устав, „Тюремный вестник” 1912, no 2.
 18. Познышев С.В., Венгерские переходные тюрьмы. Печатня А.И. Снегиревой, Москва 1910.
 19. Познышев С.В., Голландские тюрьмы и работные дома, „Тюремный вестник” 1915, nr 3.
 20. Познышев С.В., К вопросу о несовершеннолетних преступниках. Вопросы права. Журнал научной юриспруденции, кн. IV Детская преступность и меры борьбы с нею 1910.
 21. Познышев С.В., Криминальная психология. Преступные типы, Гос. Издательство, Ленинград 1926.
 22. Познышев С.В., Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности, Инфра-М, Москва 2007.
 23. Познышев С.В., Новая тюрьма в Брюсселе, Вопросы права. Журнал научной юриспруденции 1911, кн. V(l).
 24. Познышев С.В., Об изучении преступника в науке уголовного права. Вопросы права, Журнал научной юриспруденции 1911.
 25. Познышев С.В., Основные начала науки уголовного права. Общая часть, Университетская типография, Москва 1907.
 26. Познышев С.В., Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного права, 2 изд., Москва 1912.
 27. Познышев С.В., Основы пенитенциарной науки, Юридическое издательство Наркомюста, Москва 1924.
 28. Познышев С.В., Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового Уложений, Москва 1905.
 29. Познышев С.В., Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового Уложений. 2 изд., испр. И доп.,Типография В.М. Саблина, Москва 1909.
 30. Познышев С.В., Очерки тюрьмоведения, Москва 1913.
 31. Познышев С.В., Уголовное право. Учение о преступнике, о карательных мерах и о применении наказания к преступлению, Москва 1910.
 32. Познышев С.В., Учебник уголовного права. Очерк основных начал общей и особенной части науки уголовного права, ч. I: Общая часть. ч. II: Особенная часть, Юридическое издательство НКЮ РСФСР, Москва 1923.
 33. Познышев С.В., Швейцарские земледельческие колонии для безработных и швейцарские тюрьмы, Herden и Le Devens, Москва 1911.
 34. Познышев С.В., Экономические факторы преступности, (Перевод с французкого), Издательство Г.А. Лемана, Москва 1915.