No. XLI/1 (2019)
Articles

Characteristics of the crime of theft and its perpetrator based on court proceedings

Joanna Klimczak
University of Warsaw, Institute of Applied Social Sciences

Published 2023-02-15

Keywords

 • theft,
 • larceny,
 • thief,
 • shoplifting

How to Cite

Klimczak, J. (2023). Characteristics of the crime of theft and its perpetrator based on court proceedings. Archives of Criminology, (XLI/1), 381–438. https://doi.org/10.7420/AK2019I

Abstract

This article compares the features of contemporary theft and its perpetrators with the characteristics of theft before the transformation in Poland. For this purpose, two studies on theft were compared – one from 2017 and one from 1979. This procedure made it possible to compare the objects of theft, the way it is perpetrated, the characteristics of its perpetrators, and the methods by which it is detected, as well as the punitive measures applied. The material gathered showed both differences and consistencies in the compared cases.

References

 1. Abraham W., Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskiem [The Notion and Position of Theft in Polish Law], Kraków 1882.
 2. Bielak R. (red.), Polska w liczbach 2018 [Poland by the Numbers 2018], Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018.
 3. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia [Criminology], Arche, Gdańsk 2007.
 4. Bożyczko Z., Kradzież kieszonkowa i jej sprawca [Pickpocketing and the Pickpocket], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1962.
 5. Bożyczko Z., Kradzież z włamaniem i jej sprawca [Burglary and the Burglar], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.
 6. Buczkowski K., Klaus W., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości [Change and Control. Society against Crime], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
 7. Dmochowska H. (red.), Polska 1989–2014 [Poland 1989–2014], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 8. Frydel A., Przestępstwo rozboju w świetle kryminalistyki i kryminologii [Robbery in the Light of Forensics and Criminology], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.
 9. Grzyb J., Zalewski I., Całe życie kradłem. Opowieść człowieka, który spędził w więzieniu 35 lat życia i nie stracił poczucia humoru [I’ve Always Stolen. The Story of a Man Who Spent 35 Years in Prison without Losing His Sense of Humour], The Facto, Warszawa 2013.
 10. Kiersztyn A., Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością [Does Poverty Beget Thieves? Connections Between Unemployment, Poverty, and Crime], Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
 11. Klimczak J., Czapliński M., Efektywność karania za przestępstwa przepołowione na przykładzie kradzieży, raport z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości [The Effectiveness of Punishing for Double Crimes. A Case Study of Theft, a Report from the Institute of Justice], 2017, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/kolor_IWS_Czapliński-M.-Klimczak-J._Efektywność-karania-...-na-przykładzie-kradzieży.pdf [dostęp: 30.12.2018].
 12. Kobus A., Przestępczość wśród ludności zamieszkałej w miastach i na wsi [Crime among people living in cities and in the countryside], „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1974, nr 1.
 13. Kołakowska-Przełomiec H. (red.), Przestępstwa kradzieży z włamaniem. Studium kryminologiczne [Crimes of Burglary. A Criminological Study], Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1996.
 14. Kossowska A., Zmiana społeczna a przestępczość – wzajemne związki, uwarunkowania, konsekwencje [Social change and crime – mutual relationships, conditions, and consequences] [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Wójcik, D. Woźniakowska-Fajst, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce [The Socio-Political Context of Contemporary Crime in Poland], Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013, s. 73–102.
 15. Kradzież rzeczy cudzej [Stealing other people’s belongings], www.statystyka.policja.pl, http://www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/kradziez-cudzej-rzeczy/121942,Kradziez-cudzej-rzeczy.html [dostęp: 14.09.2017].
 16. Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316 [Penal Code. Particular Part. Vol. II. Commentary on the Articles 222–316], C.H. Beck, Warszawa 2013.
 17. Kucharski M., Modus operandi sprawców przestępstw kradzieży z włamaniem [Modus operandi of burglary], Warszawa 2016 [niepublikowana praca doktorska].
 18. Lernell L., Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej [Contemporary Issues of Criminal Policy], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1978.
 19. Lernell L., Zarys kryminologii ogólnej [An Outline of General Criminology], Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
 20. Ludzie ze złomu [Scrappers], Newsweek.pl, 5.11.2001, http://www.newsweek.pl/polska/ludzie-ze-zlomu,28795,1,1.html [dostęp: 6.07.2018].
 21. Makarewicz J., Źródła przestępstwa [Sources of Crime], Warszawa 1913.
 22. Marek A., Pływaczewski E., Peczeniuk A., Kradzież i paserstwo mienia prywatnego [Theft and the Offence of Fencing Private Property], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985.
 23. Milewski S., Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy [The Shady Characters of Former Warsaw], Iskry, Warszawa 2009.
 24. Nowe przepołowienie kradzieży [The new double crime of theft], Dogmaty Karnisty, 14.09.2016, https://dogmatykarnisty.blogspot.com/2016/09/nowe-przepoowienie-kradziezy.html [dostęp: 12.09.2017].
 25. Pływaczewski W. (red.), Kradzieże samochodów. Studia i materiały [Auto Theft. Studies and Materials], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1993.
 26. Rau W., Countries in transition. Effects of political, social and economic change on crime and criminal justice, „European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice” 1999, t. 7, nr 4, s. 355–360.
 27. Siemaszko A. (red.), Atlas przestępczości w Polsce 4 [An Atlas of Crime in Poland 4], Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.
 28. Siemaszko A. (red.), Atlas przestępczości w Polsce 5 [An Atlas of Crime in Poland 5], Oficyna Naukowa, Warszawa 2015.
 29. Siemaszko A., Geografia występku i strachu [The Geography of Vice and Fear], Łośgraf, Warszawa 2008.
 30. Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz [Penal Code. Comments], C.H. Beck, Warszawa 2015.
 31. Szumski J., Polityka karna wobec sprawców drobnych kradzieży [Criminal Policy against the Perpetrators of Petty Theft], Ossolineum, Wrocław 1986.
 32. Świda W., Kryminologia [Criminology], Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977.
 33. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny [Act of 19 April 1969 – Penal Code], Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94.
 34. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [Act of 20 May 1971 – Code of Petty Offences], Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114.
 35. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej [Act of 21 November 1967 on the general obligation to defend the Republic of Poland], Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220.
 36. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw [Act of 27 September 2013 on amending the Code of Criminal Procedure and various other acts], Dz. U. z 2013 r. poz. 1247.
 37. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [Act of 30 June 2000 – Industrial property law], Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508.
 38. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny [Act of 6 June 1997 – Criminal Code], Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553.
 39. Waszkiewicz P., Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i zysków [Visual monitoring of public places in a big city on the example of Warsaw. An attempt of cost and profit analysis], „Archiwum Kryminologii” 2012, t. XXXIV, s. 253–273, https://doi.org/10.7420/AK2012G.
 40. Waszkiewicz P., Traktat o dobrej prewencji kryminalnej [A Treatise on Effective Crime Prevention], Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa–Newark 2015.
 41. Zawłocki R. (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. System Prawa Karnego. T. 9 [Crimes against Property and Economic Crime. Criminal Legal System. Vol. 9], C.H. Beck, Warszawa 2015.
 42. Złodzieje [The thieves], TVN Turbo, https://www.tvnturbo.pl/programy/zlodzieje,12730.html [dostęp: 6.07.2018].