Polskie Badanie Przestępczości (PBP) 2007-2009: analiza wybranych rezultatów

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

Polskie Badanie Przestępczości
metodologia badań kryminologicznych
badania wiktymizacyjne
crime in Poland

Jak cytować

Siemaszko, A. (2009). Polskie Badanie Przestępczości (PBP) 2007-2009: analiza wybranych rezultatów. Archiwum Kryminologii, (XXXI), 223–264. https://doi.org/10.7420/AK2009J

Abstrakt

Polish Crime Study (PBP) carried out between 2007 and 2009 was a joint project of the Police Headquarters and the Institute for Justice. The particular aim of the project, which was carried out in all 16 voivodships of Poland and in the police area of the of the Capital District, was to estimate the level of crime increase and its dark figures, evaluation of police work, and measure of fear of crime - both across the country and in each province. The research was carried out each year in the first half of January of on a random sample of 17 thousand respondents (3 thousands in each province and 3 thousand in the the Warsaw Police Headquarters area) by traditional face to face interview method. Analyzed results include 51 thousand respondents who were surveyed in 2007 - 2009. For the entire sample constructed in this way the measurement error is minimal and is in fact only 0.4% in general and 1.8% for the particular local area tests. It should be emphasised that PBP is the largest victimological study in Poland (surveys of the Institute of Justice in the previous rounds of the ICVS did not usually exceed 5 thousand respondents) and, at the same time, one of the major social surveys in our country.. The questionnaire of Polskie Badanie Przestępczości included questions related to the victimization with the following acts: robbery, assault, burglary, car theft, other theft (pickpocket, mobile phone theft, bicycle theft). The study also included a question concerning the reporting level of abovementioned acts. Much attention was paid to the perception of the police and fear of the crime in the measurement tool (such items were generally modeled on the Polish version of the ICVS questionnaire). The study included a total of 12 positions and 10 measurable questions. Positions related to offenses and their applications were relatively complex and de facto consisted of several questions. PBP results indicate that the intensification of a crime in Poland is still quite considerable. Nearly every fifth inhabitant of our country was a victim of one of the offenses taken into consideration during the analyzed period, almost every eighteenth was a victim of a burglary. Also other thefts (nearly 1,900 cases per 51 thousand respondents), and robberies (nearly 1,500 cases per 51 thousand resondents) happen quite often. The largest (tenfold) diversity in regional reviev concerns the risk of a car theft, white the smallest (2,5 fold) diversity concerns robberies and other theft. Relatively large, (fivefold) differences have also been reported in case of battery. It should be noted that differences in the frequency of the offences taken into consideration voivodship-wise is comparable or even greater than in the individual EU countries taking part in the final round of the ICVS, which is certainly quite a surprise.

https://doi.org/10.7420/AK2009J
PDF

Bibliografia

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Cohen L.E., Felson M., Land K.C., Property Crime Rates in the United States: A Macrodynamic Analysis, 1947–1977; with Ex-Ante Forecast for the Mid-1980s, „American Journal of Sociology” 1980, t. 86, nr 1.

Cohen L.E., Felson M., Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, „American Sociological Review” 1979, t. 44, nr 4.

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego. Vizja Press&IT, Warszawa 2007.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Gruszczyńska B., Crossnational Perspective of Violent Victimization Risk [w:] Crime Victimisation in Comparative Perspective. Results from the International Crime Victims Survey, 1989-2000, The Haag 2002.

Kossowska A., Przestępczość w środowisku wielkomiejskim [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości w Polsce, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1975.

Lissowski G., Haman J., Jasiński M. (red.), Podstawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Mościskier A., Przestępczość w procesie szybkich zmian społecznych (na przykładzie rejonów intensywnie uprzemysławianych) [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.

Mościskier A., Rozwój ekonomiczny, uprzemysłowienie i urbanizacja a przestępczość [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.

Siemaszko A. (red.), Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

Siemaszko A., Central and Eastern European Victimisation Rates: to Compare or not to Compare? [w:] A. Alvazzi del Frate, U. Zvekic, J.J. M van Dijk (red.), Understanding Crime. Experiences of Crime and Crime Control, UNICRI, Rome 1993.

Siemaszko A., Ciemna liczba przestępstw w Polsce [w:] M. Porowski (red.), IPSiR dzisiaj. Księga pamiątkowa na 25-lecie IPSiR, IPSR UW, Warszawa 1998.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Facts & Figures [w:] A. Siemaszko (red.), Crime & Law Enforcement In Poland. On the Threshold of the 21st Century, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Siemaszko A., International Crime Victim Survey ’04/05: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Archiwum Kryminologii” 2007-2008, t. 29-30, s. 169-192, https://doi.org/10.7420/AK2007-2008O.

Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Warszawa 2001.

Siemaszko A., Poland [w:] A. Alvazzi del Frate, U. Zvekic, J.J. M van Dijk (red.), Understanding Crime. Experiences of Crime and Crime Control, UNICRI, Rome 1993.

Siemaszko A., Poland [w:] O. Hatalak, A. Alvazzi del Frate, U. Zvekic (red.), The International Crime Victim Survey In Countries In Transition. National Reports, UNICRI, Rome 1998

Siemaszko A., Przestępczość nieujawniona. Porównanie rezultatów ICVS ’92 i ’96, „Archiwum Kryminologii” 1997-1998, s. 45-74, https://doi.org/10.7420/AK1997-1998B.

Siemaszko A., Unreported Crime [w:] J. Jasiński, A. Siemaszko (red.), Crime Control in Poland, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.

Zvekic U. (red.), Development and Crime, UNICRI, Rome 1992.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.