Przestępczość o charakterze terrorystycznym w Rosji-wprowadzenie do problematyki

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

terroryzm
przestępczość zorganizowana
przestępczość w Rosji
crime in Russia
terrorism

Jak cytować

Laskowska, K. (2010). Przestępczość o charakterze terrorystycznym w Rosji-wprowadzenie do problematyki. Archiwum Kryminologii, (XXXII), 379–402. https://doi.org/10.7420/AK2010L

Abstrakt

The publication depicts the phenomenon of terrorist crime in Russia, both in legal and criminological approach. It attempts to define the phenomenon and, subsequently, defines the scope of criminalised acts and the manner of penalisation thereof under Russian law. Consequently the phenomenon, aetiology and prevention are analysed. Such an approach allowed to present the tendencies and threats resulting from this category of crime. Analyses have been aiming at conclusion what are the needs and directions of preventing this phenomenon in Russia. Analyses allowed to establish that the following offences should be deemed terrorist ones: act of terror (article 205), support for terrorist activities (article 2051), public incitement of terrorist activity or public justification of terrorism (article 2052 ), taking a hostage (article 206), organisation of illegal armed unit or taking part in such (article 208), hijacking of an aircraft, a vessel, or a train (article 211), attempt of assassination of public servant or social activist (article 277), seizure of power using violence, or exercise of power with the use of violence (article 275), armed uprising (article 279) public incitement of extremist activity (article 280) organisation of an extremist union (article 282) assault on people, or institutions which are under international protection (article 360). The analysis indicates that abovementioned acts of terrorism are, above all, a threat to public safety, legal government, and the foundations of constitutional order and state security, as well as peace and security of humankind. They have a criminal, political, and international character. They exhibit associations to organised crime and extremist crime. The study found that the reasons of their occurrence in Russia are deeply rooted in social, economic, and political problems. The weakness of the state and its structures, and the inability to solve problems, built up over decades, resulted in the development of the phenomenon which peaked between 1997 and 2004. During this period most false notices of terrorist acts were recorded, while crimes of organizing illegal armed units, and crimes of terror (terrorist acts) were also recorded but to a much less extent. The phenomenon has been undergoing changes for years and requires an appropriate response from the state. Therefore, apart from an improvement of anti-terrorism laws, the authorities should aim to reduce causes and factors which support the development of such crimes, especially to constantly monitor social situation in Russia, including the sources of tension. The authorities should also counteract fundamentalism, ease social tensions on nationality and religion grounds, and additionally control weapon trafficking, ensure adequate preparation of antiterrorist forces in terms of material, technical, and psychological basis.

https://doi.org/10.7420/AK2010L
PDF

Bibliografia

Agapow P., Publicznyje prizywy k osuszcziestwlieniju tierroristskoj diejatielnosti ili publicznoje oprawdanije tierrorizma: ananliz zakonodatielnoj nowaciji, „Ugołownoje Prawo” 2007.

Agapow P., Wowlieczienije w sowierszienije priestuplienij tierroristiczieskowo charaktiera ili inoje sodiejstwije ich sowierszieniju, „Ugołownoje Prawo” 2003.

Antonjan J.M., Pricziny etnoreligioznowo tierrorizma na Siewiernom Kawkazie [w:] J.M. Antonjan (red.), Etnoreligioznyj tierrorizm, Moskwa 2006.

Bogoljubowa T., Borba s tierrorizmom: ugołowno-prawowaja probliema, „Ugołownoje Prawo” 1999.

Dmitrijew J.A., O protiwodiejstwii tierrorizma, „Gosudarstwo i Prawo” 2006.

Dołgowa A.I. (red.), Priestupnost’ w Rossiji naczała XXI wieka i reagirowanije na niejo, Moskwa 2004.

Dołgowa A.I., Konkretizacija poniatja tierrorizma w kriminołogiczeskich i prawowych celach, „Ugołownoje Prawo” 2003.

Dołgowa A.I., Priestupnost’ tierroristiczieskowo charaktiera [w:] A.I. Dołgowa (red.), Kriminołogija, Moskwa 2007.

Dołgowa A.I., Tierrozizm i organizowannaja priestupnost’ [w:] A.I. Dołgowa (red.), Organizowannyj tierrorizm i organizowannaja priestupnost’, Moskwa 2002.

Federalnyj Zakon ot 06.03.2006, nr 35–FZ „O protiwodiejstwii tierrorizmu”, Sobranije Zakonodatielstwa RF 2006, nr 11.

Federalnyj Zakon ot 25.07.1998, nr 130–FZ „O borbie s tierrorizmom”, Sobranije Zakonodatielstwa RF 1998, nr 31.

Federalnyj Zakon ot 25.07.2002, nr 114–FZ „O protiwodiejstwii ekstremistskoj diejatielnosti”, Sobranije Zakonodatielstwa RF 2002.

Gilinskij J.I., Tierrorizm, [w:] J.I. Gilinskij (red.), Globalizacija i dewiantnost’, Sankt Petersburg 2006.

Gilinskij J.I., Tierrorizm, poniatje, suszcznost’, perspiektiwy [w:] J.I. Gilinskij (red.), Dewiantnost’, priestupnost’, socjalnyj kontrol. Izbrannyje statii, Sankt Petersburg 2004.

Gyske A.W., Sowriemiennaja rossijskaja priestupnost’ i probliemy biezopasnosti obszcziestwa. Politiczeskij analiz, Moskwa 2000.

Ignatow A.N., Priestuplienija protiw obszcziestwiennoj biezopasnosti i obszcziestwiennowo poriadka, [w:] W.M. Liebiediew (red.), Kommentarij k ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji, Moskwa 2007.

Inogamowaja-Hełaj L.W., Priestuplienija protiw obszcziestwiennoj biezopasnosti [w:] W.S. Komissarow, A.I. Rarog (red.), Rossijskoje ugołownoje prawo. Osobiennaja czast’, Moskwa 2006.

Istomin A.F., Priestuplienija protiw mira i biezopasnosti cziełowiecziestwa [w:] N.I. Wietrow, J.I. Liapunow (red.), Ugołownoje prawo. Czast’ obszczaja. Czast’ osobiennaja, Moskwa 2007.

Jemielianow W.P., Probliemy otwietstwiennosti za mieżdunarodnyj terrorizm, „Gosudarstwo i Prawo” 2000.

Kasziepow W., Kwalifikacija priestuplienij ekstremistskoj naprawliennosti, „Ugołownoje Prawo” 2007.

Kriwołapow G.G., Priestuplienija protiw obszcziestwiennoj biezopasnosti [w:] N.I. Wietrow, J.I. Liapunow (red.), Ugołownoje prawo. Czast’ obszczaja. Czast’ osobiennaja, Moskwa 2007.

Kudriawcew W.N., Priestupnost’ i nrawy pierechodnowo obszczestwa, Moskwa 2002.

Kulikow A.S., Romaszew J.S., O nowom antitierroristiczieskom zakonodatielstwie, „Gosudarstwo i Prawo” 2007.

Laskowska K., Przemiany przestępczości w Rosji i ich podłoże, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 50 s. 115-134.

Laskowska K., Rozwój antyterrorystycznego ustawodawstwa w Federacji Rosyjskiej [w:] K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Wydawnictwo WiS, Poznań-Białystok-Łódź 2006.

Łuniejew W.W., Antonjan J.M., Tierrorizm [w:] W.N. Kudriawcew, W.J. Eminow (red.), Kriminołogija, Moskwa 2005.

Łuniejew W.W., Priestupnost’ XX wieka. Mirowyje, regionalnyje i rossijskije tendenciji, Moskwa 2005.

Łuniejew W.W., Tendenciji tierrorizma i ugołowno-prawowaja borba s nim, „Gosudarstwo i Prawo” 2002.

Łuniejew W.W., Tierrorizm [w:] N.F. Kuzniecowa, W.W. Łuniejew (red.), Kriminołogija, Moskwa 2004.

Małkow W.D. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2004.

Matwiejewa A.A., Tierrorizm [w:] N.F. Kuzniecowa (red.), Kriminołogija, Moskwa 2006.

Pietruszow A.W., Rol’sudow w protiwodiejstwii tierrorizma, Moskwa 2006.

Reszetowa N., Burkowskaja W., Kwalifi kacija organizowannych form tierroristiczeskoj diejatielnosti, „Zakonnost” 2007.

Trunow I., Prawowyje osnowy borby s tierrorizmom, „Ugołownoje Prawo” 2004.

Ustinowa T., Tierrorizm: niekotoryje woprosy sowierszenstwowanija ugołownowo zakonodatielstwa i praktiki ich primienienija, „Ugołownoje Prawo” 2005.

Wiszniakow J.D. (red.), Osnowy protiwodiejstwija tierrorizmu, Moskwa 2006.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.