Nr 2(228) (2023)
Artykuły

Constitutional law matters of sustainable development under martial law: The case of Ukraine

[Konstytucyjne i prawne zagadnienia zrównoważonego rozwoju w warunkach wojny. Przypadek Ukrainy]

Ielyzaveta Lvova
OSUIA

Opublikowane 2024-03-26

Słowa kluczowe

 • bezpieczeństwo ekologiczne,
 • inwazja,
 • prawa człowieka,
 • przystąpienie Ukraina,
 • stan wojenny,
 • zrównoważony rozwój

Jak cytować

Lvova, I. (2024). Constitutional law matters of sustainable development under martial law: The case of Ukraine: [Konstytucyjne i prawne zagadnienia zrównoważonego rozwoju w warunkach wojny. Przypadek Ukrainy]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (2(228), 31–44. https://doi.org/10.37232/sp.2023i

Abstrakt

W artykule omówiono ogólną wizję dotyczącą poszanowania kwestii konstytucyjno-prawnych zrównoważonego rozwoju w czasie wojny na Ukrainie. Badania przyczyniają się do rozwoju studiów nad problematyką legislacyjną poprzez stosowanie norm prawnych, ustaw i orzecznictwa sądów. Zapisany w Preambule Konstytucji Ukrainy państwowy kurs strategiczny na rzecz pełnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO przewiduje pozytywny rozwój sytuacji w zakresie zbliżania ukraińskiego ustawodawstwa do przepisów UE. W artykule wykazano, że korzyści ze współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą nastąpić jedynie w przypadku podjęcia przez władze centralne i regionalne działań na rzecz ochrony środowiska na Ukrainie, przy czym działania przedstawiono w trzech wymiarach: bezpieczeństwo ekologiczne oraz działania zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska w czasie wojny; współpraca prywatno-publiczna w stanie wojennym; przywództwo społeczne i kontakty z mediami.

Bibliografia

 1. Legal Act
 2. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22014A0529% 2801%29 [access: 30.08.2023].
 3. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), https://www.refworld.org/docid/40422c914.html [access: 29.08.2023].
 4. Declaration on the Right to Development: resolution/adopted by the UN General Assembly, A/RES/41/128, https://www.refworld.org/docid/3b00f22544 [access 30.08.2023].
 5. Decree of the President of Ukraine “Goals of Sustainable development of Ukraine for the period of 2030”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [access: 30.08.2023].
 6. Decree of the President of Ukraine “On the imposition of martial law in Ukraine”, No 64/2022, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text [access: 30.08.2023].
 7. European Convention on the protection of the archaeological heritage (revised), Valletta, https://rm.coe.int/168007bd25 [access: 30.08.2023].
 8. Resolution #2482 (2023) “Legal and human rights aspects of the Russian Federation’s aggression against Ukraine”, https://pace.coe.int/en/files/31620/html [access: 29.08.2023].
 9. Reports and studies of a similar nature
 10. Copenhagen Declaration on Social Development, [in:] A. Gallagher. S. Leckie (ed.), Economic, Social, and Cultural Rights: A Legal Resource Guide, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006, p. 421–443, https://doi.org/10.9783/9780812205381.421.
 11. Director General’s Statement on Serious Situation at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-generals-statement-on-serious-situation-at-ukraines-zaporizhzhya-nuclear-power-plant [access: 31.08.2023].
 12. Review of European Union Law and EU legal approximation developments and analyses, https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/eu_law_and_legal_approximation_review_for_ukraine_-_a4u_ii_newsletter_no_61.pdf [access: 31.08.2023].
 13. Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine regarding the Russian terrorist act at the Kakhovka HPP, https://mfa.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-teroristichnogo-aktu-rosiyi-na-kahovskij-ges [access: 17.06.2023].
 14. Супутник зафіксував пожежі та дим навколо Запорізької АЕС [Suputnik zafìksuvav požežì ta dim navkolo Zaporìz’koï AES] [The satellite recorded fires and smoke around the Zaporizhzhya NPP], [25.08.2022], https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-suputnik-zafiksuvav-pozhezhi-i-dim-navkolo-zaporizkoji-aes-11954955.html [access: 31.08.2023].
 15. Ukraine: Strategy on the Government Policy on Internal Displacement till 2025, https://www.refworld.org/docid/64afcfee4.html [access: 31.08.2023].
 16. Ukraine backs martial law after gunfire at sea, https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5c34a7796&skip=0&query=Ukraine [access: 31.08.2023].
 17. Follow-up to decisions and resolutions adopted by the Executive Board and the General Conference at their previous sessions, Part I: Programme issues, C. Follow-up of the situation in the Autonomous Republic of Crimea (Ukraine), UNESCO, Executive Board. Two hundred and seventh session, 207 EX/5.I.C, Job: 201911543, Paris 2019, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370522 [access: 30.08.2023].
 18. Legislative update on on displacement-related legislation, June 2023, UNHCR Ukraine Legislative Updates June 2023, https://www.refworld.org/docid/64db4ff44.html [access: 31.08.2023].
 19. Publications
 20. Chen H., Pennington J., Kostenko M., Gigova R., Historic Ukrainian cathedral badly damaged in Russian strikes, https://edition.cnn.com/2023/07/23/world/odesa-attacks-saturday-russia-ukraine-intl-hnk/index.html [access: 24.07.2023].
 21. Глебов С.В., Зовнішньополітична двозначність України в контексті геополітичної кон’юнктури вибору, „Правова держава” 2007, № 9, с. 235 [Glebov S.V., Zovnìšn’opolìtična dvoznačnìst’ Ukraïni v kontekstì geopolìtičnoï kon`ûnkturi viboru] [Duality of the Ukraine’s Foreign Policy in the Context of the Geopolitical Conjecture], Правова держава [Pravova deržava] [Constitutional State] 2007, No. 9, p. 235.
 22. Haase P., Bowler D.E., Baker N.J. et al., The recovery of European freshwater biodiversity has come to a halt, p. 582–588, https://doi.org/10.1038/s41586-023-06400-1.
 23. Kostenko M., Goodwin A., No bathing during air raids – but beaches in southern Ukraine port reopen, https://edition.cnn.com/2023/08/12/europe/odesa-beaches-reopen-ukraine-intl/index.html [access: 31.08.2023].
 24. Yufereva E., UNESCO mission arrives in Odesa to assess damage to UOC cathedral, https://spzh.news/en/news/75164-unesco-mission-arrives-in-odesa-to-assess-damage-to-uoc-cathedral [access: 31.08.2023].
 25. Internet sources
 26. Biodiversity Strategy for 2030, https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en [access: 31.08.2023]