Nr 1(227) (2023)
Artykuły

Standard Arm’s Length – w niewoli dogmatu

[Arm’s Length Principle – in bondage to dogma]

Krzysztof Lipka
Akademia Leona Koźmińskiego

Opublikowane 2023-07-19

Słowa kluczowe

 • ceny transferowe,
 • podatki światowe,
 • podatki międzynarodowe,
 • zasada arm’s length,
 • mechanizm alokacji przychodów,
 • transfer pricing,
 • global taxes,
 • international taxation,
 • formulary apportionment mechanisms

Jak cytować

Lipka, K. (2023). Standard Arm’s Length – w niewoli dogmatu: [Arm’s Length Principle – in bondage to dogma]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (1(227), 7 –. https://doi.org/10.37232/sp.2023b

Abstrakt

Właśnie mija sto lat od stworzenia standardu arm’s length (arm’s length principle – ALP). Przez ten czas zasada ta stała się jednym z fundamentów międzynarodowego prawa podatkowego. Na niej zbudowany jest w całości system cen transferowych. Artykuł omawia podstawowe wady i zalety zasady arm’s length oraz wyjaśnia powody, dla których uzyskała i utrzymuje nadal pozycję dominującą w rozwiązaniach dotyczących cen transferowych, choć coraz wyraźniej dostrzega się jej słabości. Alternatywą jest standard wykorzystujący mechanizmy alokacji przychodów (tzw. formulary apportionment – FA). W artykule przedstawiono tezę, że ze względu na zmiany wynikające ze zjawiska globalizacji i cyfryzacji ekonomiki, po dekadach wykorzystywania zasady arm’s length, obecnie nie wydaje się ona w pełni adekwatna do wyzwań współczesnej gospodarki światowej i nowego rozumienia sprawiedliwości fiskalnej. W konsekwencji nowe globalne zasady podatkowe wprowadzane jako odpowiedź na zjawiska takie jak: prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem narzędzi elektronicznych e-commerce, a także pojawiające się postulaty inkorporacji podatków o zasięgu światowym mogą być oparte na alternatywnych rozwiązaniach, np. zasadzie formulary apportionment. Zastosowanie tej metody jako rozwiązania konkretnych problemów może skutkować powolnym odchodzeniem od zasady arm’s length. Choć wiele jej zawdzięczamy, to nadmierne przywiązanie może spowalniać konieczne i ważne zmiany. Zmiany te będą bardzo trudne, mogą się jednak okazać nieodwracalne.

 

It will be soon one hundred years since the arm’s length principle (ALP) was introduced. During the past century, the standard has become one of the foundations of the international tax order. Furthermore, the whole transfer pricing system is built around it.
This article discusses the ALP’s key features and explains why it gained the dominant position in transfer pricing regulations despite its serious weaknesses. An alternative exists, called formulary apportionment, whose mechanism is based on profit allocation. The article’s thesis is that, due to changes resulting from globalisation and digitalisation of the economy, the arm’s length principle is no longer adequate to the challenges of the modern global economy and the new meaning of tax justice. It is suggested that the new global tax rules, considered in response to phenomena such as e-commerce and postulates to introduce global taxes should be based on alternative income allocation mechanisms such as formulary apportionment. This new development may initiate a process of taxes drifting away from the arm’s length standard. Although we owe it a lot, excessive loyalty can slow down necessary changes. These changes will be very difficult, but nevertheless they seem irreversible.

Bibliografia

 1. A Roadmap to improbe rules for taxing multinationals, https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation [dostęp: 15.11.2022].
 2. Articles of the Model Tax Convention on Income and on Capital [as they read on 21 November 2017], https://www.oecd.org/ctp/treaties/articles-model-tax-convention-2017.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 3. Avi-Yonah R.S., Allocating Business Profits for Tax Purposes: A Proposal to Adopt a Formulary Profit Split, „Florida Tax Review” 2009, nr 9, s. 497–498, https://doi.org/10.5744/ftr.2009.1052.
 4. Avi-Yonah R.S., Benshalom I., Formulary Apportionment: Myths and Prospects – Promoting Better International Policy and Utilizing the Misunderstood and Under-Theorized Formulary Alternative, University of Michigan Law School Scholarship Repository 2011, s. 372–398, https://repository.law.umich.edu/articles/1180/ [23.05.2023].
 5. Avi-Yonah R.S., The Rise and Fall of Arm’s Length Principle: A Study in the Evolution of US International Taxation, „Law and Economics Working Papers Archive: 2003-2009 – Year 2007”, https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=law_econ_archive [23.05.2023].
 6. Azam R., Ruling the World: Generating International Tax Norms in the Era of Globalization and BEPS, „Suffolk University Law Review” 2017, nr 4, https://ssrn.com/abstract=2971972 [23.05.2023].
 7. Ballivet L., International Use of Non-Arm’s Length Approaches within the Arm’s Length Principle: Heading towards a New Standard?, „International Transfer Pricing Journal” 2020, nr 2, s. 123–136.
 8. Bany K., Znaczenie komentarza do modelowej konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2000, nr 12, s. 25–27.
 9. Barbuta-Misu N., Tudor F., The International Double Taxation-causes and Avoidance, „Acta Universitatis Danubius: Oeconomica” 2009, nr 1, s. 147–160, https://www.researchgate.net/publication/228837395_The_International_Double_Taxation-causes_and_avoidance [dostęp: 15.11.2022].
 10. Bharat A.N., Richard S., The Weighting Game: Formula Apportionment as an Instrument of Public Policy, „National Tax Journal” 2000, nr 1, s. 183–199.
 11. Brauner Y., Formula Based Transfer Pricing, „Intertax” 2014, nr 10, s. 615–631.
 12. Burke J.A., Re-Thinking Firstprinciples of Transfer Pricing Rules, „Virginia Tax Review” 2011, t. 30, s. 613–629.
 13. Cazacu A., The Role of Transfer Pricing in Economic Globalization, „International Journal of Business and Social Science” 2017, nr 3, s. 131–135, https://ijbssnet.com/journals/Vol_8_No_3_March_2017/12.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 14. Challoumis C., The Arm’s Length Principle and the Fixed Length Principle Economic Analysis, „Word Scientific News” 2019, nr 115, s. 206–217, https://ssrn.com/abstract=3296616 [dostęp: 15.11.2022].
 15. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee. Towards an Internal Market without tax obstacles. A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52001DC0582 [dostęp: 23.05.2023].
 16. E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved. Special Report 2009, nr 12, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_12/SR_E-COMMERCE_VULNERABILITY_TO_TAX_FRAUD_EN.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 17. Eden L., The Arm’s Length Standard in North America, „Tax Notes International”, https://www.voxprof.com/eden/Publications/eden-AOS-jan01.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 18. Fleming Jr., J.C., Some Cautions Regarding Tax Simplification, [w:] C. Evans, R. Krever, P. Mellor (red.), Tax Simplification, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2015, s. 227–235, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709529 [dostęp: 15.11.2022].
 19. Friedlander L., Wilkie S., Policy Forum: The History of Tax Treaties Provisions and Why It is Important To Know About It, „Canadian Tax Journal” 2006, nr 4, s. 907–921, https://ctf.ca/ctfweb/Documents/PDF/2006ctj/06ctj4_friedlander.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 20. Gałuszka J., How to Tax E-commerce – Global or National Problem?, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 213, s. 193–202, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/16_J.Galuszka_How_to_tax_e-commerce....pdf [dostęp: 15.11.2022].
 21. Hadzhieva E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters. Challenges and Remedies, https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161104/ST%20Impact%20of%20Digitalisation%20pubLication.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 22. Heij G., Anybody out there? The Future of Tax, „Journal of Futures Studies” 2016, nr 2, s. 35–50, https://doi.org/10.6531/JFS.2016.21(2).A35
 23. Hewitt P., Lymer A., Oats L., History of International Business Taxation, [w:] A. Lymer, J. Hasseldyne (red.), The International Taxation System, Springer, Nowy Jork 2002, s. 41–60, https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1071-0_3.
 24. Jamroży M., Podatkowa polityka cen transferowych w zakresie dóbr niematerialnych w kontekście BEPS, „Annales Universitatis Mariae Curie­ Skłodowska Lublin–Polonia”, 2016, nr 1, s. 487–496, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.487.
 25. Koreń D., Charakter Konwencji Modelowej OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2013, nr 8, s. 20–24, https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/charakter-konwencji-modelowej-oecd-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/ [dostęp: 15.11.2022].
 26. Krzemińska I., Propozycje opodatkowania znaczącej obecności cyfrowej w Unii Europejskiej, „Krytyka Prawa” 2019, nr 2, s. 87–102, https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.298.
 27. Langbein S.I., Cognitive Capture, Parliamentary Parentheses, and the Rise of Fractional Apportionment, „Tax Management International Journal” 2010, nr 39, s. 567–605, https://core.ac.uk/download/pdf/225569512.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 28. Lasiński-Sulecki K., Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 29. Laskowska M., Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfrowej według OECD, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 12, s. 29–42.
 30. Makunike C., The Nexus between Tax Treaties, Transfer Pricing and BEPS. Lessons for African Tax Policy Makers and Administrators, ATRN Working Paper 2016, nr 5, https://www.academia.edu/27959647/The_Nexus_between_Tax_Treaties_Transfer_Pricing_and_BEPS_Lessons_for_African_Tax_Policy_Makers_and_Administrators [dostęp: 15.05.2022].
 31. Martin J., OECD’s Proposed „Unified Approach” would Give Market Countries Greater Taxing Rights over Large Multinationals that Sell to Consumers, https://mnetax.com/oecds-proposed-unified-approach-would-allow-market-countries-to-tax-large-multinationals-that-sell-to-consumers-36121 [dostęp: 15.11.2022].
 32. Menet G., Zasada „wyciągniętej ręki” przy ustalaniu cen transferowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach” 2010, nr 4, s. 314–324, https://wir.ue.wroc.pl/info/phd/WUT40b958abc60f4e299f32a580c74f0936/ [dostęp: 15.11.2022].
 33. de Mooij R., Liu L., Prihardini D., An Assessment of Global Formula Apportionment IMF, „IMF Working Paper” 2019, nr 213, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/An-Assessment-of-Global-Formula-Apportionment-48718 [dostęp: 15.11.2022].
 34. Neighbour J., Transfer Pricing: Keeping it at Arm’s Length, „Observer” 2002, nr 230, s. 29–30, https://www.oecd-ilibrary.org/oecd-observer-volume-2002-issue-1_5lmqcr2k6zxn.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Fobserver-v2002-1-en&mimeType=pdf [dostęp: 15.11.2022].
 35. Opinia Appeal from United States Board of Tax Appeals z 28 lipca 1943 r., National Securities Corp. v. Commissioner, 137 F.2d 600.
 36. Opinia Tax Court z 1 grudnia 1987 r., Eli Lilly & Co. v. Commissioner, 856 F.2d 855.
 37. Opinia United States District Court for the Northern District of Illinois z 29 października 1971 r., U.S. Gypsum Co. v. United States, 452 F.2d 445-449.
 38. Pankiv M., Contemporary Application of the Arm’s Length Principle in Transfer Pricing, IBFD, Amsterdam 2017, https://www.academia.edu/34230951/Contemporary_application_of_the_arms_lengths_principle_in_transfer_pricing [dostęp: 15.11.2022].
 39. Petruzzi R., The Arm’s Length Principle: Between Legal Fictiona and Economic Reality, [w:] M. Lang, A. Storck, R. Petruzzi (red.), Transfer Pricing in a post-BEPS world, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2016, s. 1-32.
 40. Picciotto S., Problems of Transfer Pricing and Possibilities for Simplification, „ICTD Working Paper 2018/86”, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/14117 [dostęp: 15.11.2022].
 41. Public Law 065-254 – Revenue Act of 1918, 40, Statutes at Large 1919, s. 1057–1152.
 42. Readhead A., Preventing Tax Base Erosion in Africa: a Regional Study on Transfer Pricing Challenges in the Mining Sector, https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/preventing-tax-base-erosion-africa-regional-study-transfer-pricing [dostęp: 15.11.2022].
 43. Rocha S., The Other Side of BEPS: „Imperial Taxation” and „International Tax Imperialism, [w:] S. Rocha, A. Christians (red.), Tax Sovereignty in the BEPS Era, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2017, s. 179–200, https://ssrn.com/abstract=3048852 [dostęp: 15.11.2022].
 44. Roin J., Can the Income Tax Be Saved? The Promise and Pitfalls of Adopting Worldwide Formulary Apportionment, „Tax Law Review” 2008, nr 61, s. 169–199.
 45. Rosanne A., Grubert H., Formula Apportionment? Is it Better Than the Current System and are There Better Alternatives?, „National Tax Journal” 2009, nr 1, s. 1145–1184, https://doi.org/10.2139/ssrn.1844926.
 46. Sadiq K., Unitary Taxation: The Case for Global Formulary Apportionment, „Bulletin for International Taxation” 2001, nr 55, s. 275–286, https://ssrn.com/abstract=3430063 [dostęp: 15.11.2022].
 47. Schroger M, Next Steps in International Debate, [w:] K. Spies, R. Petruzzi, L. Verlag (red.), Tax Policy Challenges in the 21st Century, IBFD, Wiedeń 2014.
 48. Seabrooke L., Wigan D., Powering Ideas through Expertise: Professionals in Global Tax Battles, „Journal of European Public Policy” 2016, nr 3, s. 357–374, https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1115536.
 49. Singh V.K., Interaction of Transfer Pricing & Profit Attribution: Conceptual and Policy Issues for Developing Countries, „Tax Cooperation Policy Brief” 2018, nr 3, https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2018/08/TCPB3_Interaction-of-Transfer-Pricing-Profit-Attribution_EN.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 50. Skaar A.A., Erosion of the Concept of Permanent Establishment: Electronic Commerce, „Intertax” 2000, nr 5, s. 188–194, https://doi.org/10.54648/265805.
 51. Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe. Aspekt podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2003.
 52. Sorsa V-P., Not Against the Windmills: Fighting Tax Avoidance, [w:] J. Penttinen, V-P. Sorsa, M. Ylönen (red.), More Taxes! Promoting Strategies for Global Taxation, ATTAC, Helsinki 2005, https://www.academia.edu/1235606/Not_Against_the_Windmills_Fighting_Tax_Avoidance1 [dostęp: 15.11.2022].
 53. Statistics of Income. Compiled from the returns for 1917 under the direction of the Commissioner of internal revenue, Goverment Printing Office, Washington 1919, https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17soirepar.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 54. Treasury, U.S.A Study of Intercompany Pricing. Discussion draft (The White Paper). Washington DC: Treasury Department and Internal Revenue Service, 1988
 55. United States Code. Title 26: Revenue Act of 1928, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26 [dostęp: 23.05.2023].
 56. Vega A., International Governance through Soft Law: The Case of the OECD Transfer Pricing Guidelines, „TranState Working Papers” 2012, nr 163, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/59530/1/717832643.pdf [dostęp: 15.11.2022].
 57. Verlinden I., The Value of a Principle… the Arm’s Length Principle, „Intertax” 2021, nr 3, s. 206–209, https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=JournalsTAXITAXI2021019.pdf [dostęp: 15.11.2022]
 58. de Waegenaere A., Sansing R.C., Wielhouwer J.L., Who Benefits From Inconsistent Multinational Tax Transfer Pricing Rules?, „Contemporary Accounting Research” 2006, nr 1, s. 103–139, https://doi.org/10.1506/C5NJ-3D6X-WKBJ-V2H8.
 59. Weiner J.M., Formulary Apportionment and Group Taxation in the European Union – Insights from the United States and Canada, „Working Paper 8 March 2005 European Commission. Taxation and Customs Union”, s. 103–131, https://www.researchgate.net/publication/24134294_Formulary_Apportionment_and_Group_Taxation_in_the_European_Union_Insights_from_the_United_States_and_Canada [dostęp: 15.11.2022].
 60. Wittendorff J., Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2010.
 61. World Economic and Social Survey: In Search of New Development Finance 2012, https://www.un.org/en/development/desa/publications/wess2012.html [dostęp: 15.11.2022].
 62. Wyrok Circuit Court of Appeals, First Circuit z 27 października 2942 r., Hall v. United States, 43 F. Supp. 130.