Nr 1(227) (2023)
Przekłady

The Legal transplant during the democratic transition: the regional migration of a constitutional idea : The spread of qualified law in the central and East-European regions

[Recepcja prawa w okresie transformacji ustrojowej: regionalna migracja idei konstytucyjnej. Upowszechnianie ustawodawstwa o szczególnej mocy prawnej w Europie Środkowej i Wschodniej]

Boldizsár Szentgáli-Tóth
Senior research fellow, Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies

Opublikowane 2023-07-19

Słowa kluczowe

 • większość kwalifikowana,
 • ustawodawstwo,
 • prawo konstytucyjne,
 • demokracja,
 • parlamentaryzm,
 • qualified majority,
 • majoritylegislation,
 • constitutional law,
 • lawdemocracy,
 • democracyparliamentarism

Jak cytować

Szentgáli-Tóth, B. (2023). The Legal transplant during the democratic transition: the regional migration of a constitutional idea : The spread of qualified law in the central and East-European regions: [Recepcja prawa w okresie transformacji ustrojowej: regionalna migracja idei konstytucyjnej. Upowszechnianie ustawodawstwa o szczególnej mocy prawnej w Europie Środkowej i Wschodniej]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (1(227), 171 –. https://doi.org/10.37232/sp.2023a

Abstrakt

This academic contribution analyses the recent migration of a constitutional idea as a legal transplant in Central and Eastern Europe: the implementation of qualified law in several countries during their democratic transition. A cursory glance at the regional dimension of this constitutional instrument provides new insight into the role of qualified legislation during political transitions and leads to valuable experience regarding the migration of constitutional ideas in Central and Eastern Europe. It is demonstrated how the external, mainly Western European examples influenced the constitutional development of this region, and how the new democratic frameworks inspired each other within Central and Eastern Europe.

 

Celem niniejszego opracowania naukowego jest analiza migracji idei konstytucyjnej w ostatnich dekadach w Europie Środkowej i Wschodniej traktowanej jako swoisty przeszczep prawny. Szczególną uwagę zwrócono na sposób wdrożenia prawa kwalifikowanego w wybranych państwach w okresie transformacji ustrojowej. Pobieżny ogląd regionalnego wymiaru tego instrumentu konstytucyjnego pozwala na pogłębienie wiedzy dotyczącej roli ustawodawstwa kwalifikowanego podczas przemian ustrojowych, co przekłada się na cenne doświadczenie w zakresie migracji idei konstytucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W artykule przedstawiono również wpływ zewnętrznych, głównie zachodnioeuropejskich wzorców na rozwój konstytucyjny objętych analizą państw oraz wzajemne oddziaływanie nowych ram demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bibliografia

 1. Aladashvili I., Guide to Georgian legal research, GlobaLex, 2005, htpps://www.nyulawglobal.org/globalex/Georgia.html [access: 13.09.2022].
 2. Avril P., Gicque J., Droit parlamentaire, Dalloz, Paris 2014.
 3. Baric S., The Transformative Role of the Constitutional Court of the Republic of Croatia: From the ex-Yu to the EU. “Working Paper” 2016, No. 6, bib.irb.hr/datoteka/971606.constitutional_court_croatia.pdf [access: 13.09.2022].
 4. Blacher P., Le Parlement en France, “Broché” 2012, vol. 21, p. 11–23.
 5. Bodnár E., Módos M., A jogalkotás normatív kereteinek változásai az új jogalkotási törvény elfogadása óta [The new normative framework of legislation since the adoption of the new act on law-making], “Kodifikáció” 2012, no 1, p. 33–34.
 6. Camby J. P., Quarante ans de lois organiques, “Revue de droit publique” 1998, No. 5–6, p. 1686–1698.
 7. Carnat T., Constitutional law, State University of Chisinau, Chisinau 2005.
 8. Chofre Sirvent J. F., Significado y función de las leyes orgánicas [The significance and function of organic law], Tecnos, Madrid 1994.
 9. Choudry S. (ed.), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 1–35.
 10. The Constitution of Algeria [15.05.1996], https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2016.pdf?lang=en.
 11. The Constitution of Angola [21.01.2010], https://www.constiuteproject.org/constitution/Angola_2010.pdf.
 12. The Constitution of Benin [02.12.1990], https://www.constituteproject.org/constitution/Benin_1990.pdf?lang=en.
 13. The Constitution of Burkina Faso [02.06.1991], https://www.constituteproject.org/constitution/Burkina_Faso_2012.pdf?lang=en.
 14. The Constitution of Cape Verde [1980], https://www.constituteproject.org/constitution/Cape_Verde_1992.pdf?lang=en.
 15. The Constitution of Central African Republic [27.12.2004], https://www.constituteproject.org/constitution/Central_African_Republic_2010.pdf.
 16. The Constitution of Chad [1996], https://www.constituteproject.org/constitution/Chad_2005.pdf.
 17. The Constitution of Chile [21.10.1980], https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2015.pdf?lang=en.
 18. The Constitution of Colombia [04.07.1991], https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2005.pdf.
 19. The Constitution of Croatia [22.12.1990], https://www.usud.hr/sites/default/files/dokumenti/The_consolidated_text_of_the_Constitution_of_the_Republic_of_Croatia_as_of_15_January_2014.pdf.
 20. The Constitution of Democratic Republic of Congo [18.02.2006], https://www.constituteproject.org/constitution/Democratic_Republic_of_the_Congo_2011.pdf?lang=en.
 21. The Constitution of Djibouti [1992], https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.pdf?lang=en.
 22. The Constitution of Dominican Republic [13.06.2015], https://www.constituteproject.org/constitution/Dominican_Republic_2015.pdf.
 23. The Constitution of Ecuador [28.09.2008], https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html.
 24. The Constitution of Equatorial Guinea [1991], https://www.constituteproject.org/constitution/Equatorial_Guinea_2012.pdf?lang=en.
 25. The Constitution of France [04.10.1958.], https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=en.
 26. The Constitution of Gabon [1991], https://www.constituteproject.org/constitution/Gabon_2011.pdf?lang=en.
 27. The Constitution of Georgia [24.08.1995], https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36.
 28. The Constitution of Guinea [07.05.2010], https://www.constituteproject.org/constitution/Guinea_2010.pdf?lang=en.
 29. The Constitution of Ivory Coast [08.11.2016], https://constitutionnet.org/sites/default/files/Cote%20D’Ivoire%20Constitution.pdf.
 30. The Constitution of Madagascar [14.11.2010], https://www.constituteproject.org/constitution/Madagascar_2010.pdf.
 31. The Constitution of Mauritania [07.12.1991], https://www.constituteproject.org/constitution/Mauritania_2012.pdf.
 32. The Constitution of Moldova [29.07.1994], https://www.constituteproject.org/constitution/Moldova_2006.pdf.
 33. The Constitution of Montenegro [25.10.2007], https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/me/me004en.pdf.
 34. The Constitution of Morocco [01.07.2011], https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf.
 35. The Constitution of Niger [31.10.2010], https://www.constituteproject.org/constitution/Niger_2010.pdf.
 36. The Constitution of Panama [1972], https://www.constituteproject.org/constitution/Panama_2004.pdf?lang=en
 37. The Constitution of Peru [31.12.1993], https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf?lang=en.
 38. The Constitution of Portugal [02.04.1976], https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf.
 39. The Constitution of Republic of Hungary [20.08.1949], https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94900020.TV&txtreferer=00000001.txt.
 40. The Constitution of Romania [08.12.1991], https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ro/ro021en.pdf.
 41. The Constitution of Senegal [07.01.2001], https://www.constituteproject.org/constitution/Senegal_2009.pdf?lang=en.
 42. The Constitution of Spain [07.12.1978], https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=en.
 43. The Constitution of Togo [14.10.1992], https://www.constituteproject.org/constitution/Togo_2007.pdf?lang=en.
 44. The Constitution of Tunisia [26.01.2014], https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf.
 45. The Constitution of Venezuela [20.12.1999], https://www.constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009.pdf?lang=en.
 46. Conversi D., The Smooth Transition, “National Identities” 2002, No. 3, p. 223–244.
 47. Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale [Constitutional institutions and procedures], Beck C.H., Bucuresti 2006.
 48. Djuvara N., Între Orient și Occident. Țările române la începutul epocii moderne [Between the east and the west. Modern Romanian constitutionalism], Humanitas, Bucharest 1995.
 49. Đurđević Z., Mataija M., The Constitution of Croatia in the perspective of European and global governance, [in:] A. Albi, S. Bardutzky, National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Springer, Berlin–Heidelberg 2019, p. 1155–1160.
 50. Federal Constitution of Austria [1920], https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2009.pdf.
 51. Fombad C.M. (ed.), Separation of Powers in African Constitutionalism. Stellenbosch Handbook in African Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford 2017.
 52. Fundamental Law of Hungary [25.04.2011], https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv.
 53. Gitiri J., Szentgáli-Tóth B., The organic laws in francophone Africa and the judicial branch: a contextual analysis, “Speculum Juris” 2021, vol. 35, no 1, p. 107–117.
 54. Horváth A., A magyar történeti alkotmány tradíciói [The traditions of the historical constitution.], [in:] A. Téglási (ed.), Történelmi tradíciók és az új Alkotmány [Historical traditions and the new constitution], Országgyűlés Hivatala, Budapest 2011, p. 120–131.
 55. Husa J., A New Introduction to Comparative Law, Oregon Hart Publishing, Oxford and Portland 2015.
 56. Jakab A., Szilágyi E., Sarkalatos törvények a magyar jogrendszerben [Cardinal laws in the Hungarian legal system], “Új Magyar Közigazgatás” 2014, no 3, p. 96–110.
 57. Kilényi G. (red.), Az Alkotmány alapelvei [The fundamental principles of the Constitution], ÉGSZI, Budapest 1989, vol. 1, p. 18–32.
 58. Kilényi G., Az alaptörvény stabilitását szolgáló garanciák a külföldi alkotmányokban és nálunk [The safeguards for the stability of the constitution in Hungary and elsewhere], “Jogtudományi Közlöny” 1996, No. 3, p. 110–124.
 59. Kilényi G., Az alkotmányozási folyamat és a kétharmados törvények [The constitution-drafting process, and the qualified laws], “Jogtudományi Szemle” 1994, No. 5, p. 201–209.
 60. Koi Gy., A sarkalatos törvények kérdése az Alaptörvényben [The issue of cardinal law in the new Fundamental Law], “Új Magyar Közigazgatás” 2011, No. 6–7, p. 2–9.
 61. Kukorelli I.: Az MDF és az SZDSZ megállapodása utáni alkotmánymódosítás és következményei [The constitutional amendment after the compromise of the MDF and the SZDSZ and its consequences], [in:] I. Kukorelli, K. Tóth, A rendszerváltozás államszervezeti kompromisszumai, Antológia Kiadó, Lakitelek 2016, https://library.hungaricana.hu/hu/view/RetorkiKonyvek_013/?pg=4&layout=s [access: 13.09.2022], p. 5–185.
 62. Küpper H., Cardinal laws in the Hungarian legal system, “MTA Law Working Papers” 2014, Vol. 46, p. 2–5.
 63. Leyland P., The constitution of the United Kingdom: a contextual analysis, Or. Hart Publishing, Oxford and Portland 2012.
 64. René D., Les grands systemes de droit contemporains, Dalloz, Paris 1964.
 65. Ruling 2013/36 of the Constitutional Court of Moldova [05.12.2013.].
 66. Ruling of the Constitutional Council of France, no 66-28, DC du 08.07.1966, (Rec., 15.).
 67. Ruling of the Constitutional Council of France, no 98-401, DC du 10 juin 1998.
 68. Ruling of the Constitutional Court of Romania, No. 442/10.06.10, Official Gazette 526/2015.07.15.
 69. Ruling of the Constitutional Court of Romania, No. 568/2015.09.15, Official Gazette 844/2015.11.12.
 70. Ruling of the Constitutional Court of Romania, No. 622/2016.10.13, Official Gazette 60/20.01.2017.
 71. Ruling of the Constitutional Court of Romania, No. 88/2.06.1998, Official Gazette 207/3.06.1998.
 72. Ruling of the Constitutional Tribunal of Spain, 160/1987, of 27 October 1987, LC 2.
 73. Ruling of the Constitutional Tribunal of Spain, JCC no. 236/2007 of 7 November 2007.
 74. Ruling of the Constitutional Tribunal of Spain, SJCC 76/1983, of 5 August 1983, LC 2.
 75. Ruling of the Hungarian Constitutional Court, No. 1/1999. (II. 24.), ABH 1999, 25.
 76. Ruling of the Hungarian Constitutional Court, No. 31/2001. (VII. 11.), ABH 2001, 258.
 77. Ruling of the Hungarian Constitutional Court, No. 4/1990. (III. 4.) ABH. 1990, 28–30.
 78. Ruling of the Hungarian Constitutional Court, No. 4/1993. (II. 12.), ABH 1993, 48.
 79. Ruling of the Hungarian Constitutional Court, No. 43/1992. (VII. 16.), ABH 1992, 374.
 80. Ruling of the Hungarian Constitutional Court, No. 66/1997. (XII. 29.), ABH 1997, 397.
 81. Serramalera M. B., La ley Organica ámbito material y posición en el systema de fuentes. Barcelona, “Atelier Libros Juridicos” 2004, p. 30–31.
 82. Szentgáli-Tóth B., A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói: a sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője [Certain constitutional dimensions of the cardinal legislation: the past, present, and future of the Constitutional Court case law on qualified legislation], “Alkotmánybírósági Szemle”, 2019, No. 1, p. 10–19.
 83. Szentgáli-Tóth B., Organic laws and the principle of democracy in France and Spain, “Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga” 2020, vol. 9, No. 4, p. 62–74.
 84. Tóth K., A kétharmados törvények [The laws adopted with two-third majority], [in:] I. Kukorelli, K. Tóth, A rendszerváltozás államszervezeti kompromisszumai, Antológia Kiadó, Lakitelek 2016, https://library.hungaricana.hu/hu/view/RetorkiKonyvek_013/?pg=4&layout=s [access: 13.09.2022].
 85. Troper M., Chagnollaud D. D. (ed.), Traite international de droit constitutionnel. Dalloz, Paris 2012, Vol. 1, No. 5.
 86. Troper M., Constitutional Law, [in:] G.A. Bermann, E. Picard (ed.), Introduction to French Law, Kluwer, Paris 2008.
 87. Watson A., Legal Transplants. An Approach to Comparative Law, Scottish Academic Press, Edinburgh 1974.