Nr 1(227) (2023)
Artykuły

Mediation as an alternative method of resolving disputes in opposition procedures against trade mark applications

[Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów powstałych w procedurze sprzeciwowej wobec zgłoszenia znaku towarowego]

Filip Radziwiłł
INP PAN

Opublikowane 2023-07-19

Słowa kluczowe

 • rzeczywiste używanie znaku towarowego,
 • ADR,
 • znak towarowy,
 • mediacja,
 • mediation,
 • sprzeciw,
 • mediationopposition,
 • własność intelektualna,
 • intellectual property,
 • Urząd Patentowy RP,
 • Polish Patent Office,
 • enuine use of trade mark,
 • trade mark

Jak cytować

Radziwiłł, F. (2023). Mediation as an alternative method of resolving disputes in opposition procedures against trade mark applications : [Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów powstałych w procedurze sprzeciwowej wobec zgłoszenia znaku towarowego]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (1(227), 153 –. https://doi.org/10.37232/sp.2023g

Abstrakt

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) zyskują coraz większą popularność jako szybkie, skuteczne, relatywnie tanie oraz mało uciążliwe sposoby rozstrzygania konfliktów. Celem artykułu jest przybliżenie instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i możliwość zastosowania jej w sporach dotyczących znaków towarowych na przykładzie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. W artykule wskazano podstawy sprzeciwu z podziałem na naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego, renomowanego znaku towarowego oraz znaku powszechnie znanego. Analizie poddano możliwość zastosowania mediacji na etapie, który ustawodawca wskazuje stronom jako termin na ugodowe rozwiązane sporu oraz zasadność, możliwość i dopuszczalność mediacji na innych etapach postępowania sprzeciwowego.

 

Alternative dispute resolution (ADR) is becoming increasingly popular as a fast, effective, relatively cheap and lightly burdensome way to resolve conflicts. The aim of this article is to discuss the institution of mediation as an alternative method for resolving conflicts and the possibility of applying it in trade mark disputes, using the example of opposition to a trade mark application before the Polish Patent Office. The article divides the grounds for opposition into infringement of the personal or economic rights of third parties and identity with or similarity to an earlier trade mark, reputed trade mark or well-known trade mark. It analyses the possibility of using mediation at the stage which the legislature indicates to the parties as the time limit for amicable settling disputes as well as the legitimacy, possibility and admissibility of mediation at other stages of opposition proceedings.

Bibliografia

 1. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 336, 23.12.2015.
 2. Margellos T., Bonne S., Humphreys G., Stürmann S., Mediation: Creating Value in International Intellectual Property Disputes, Kluwer Law International 2018.
 3. Rogula C., (red.), Zemke-Górecka A. (red.), Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Warszawa 2021.
 4. Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14b, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 5. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora [Standards of Mediation and Mediator Conduct]. Dokument uchwalony przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiazywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 26.06.2006 r., https://www.gov.pl/attachment/a5904d36-cf80-4dc7-b9b8-2abb6636e195 [access: 16.02.2022]
 6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. – Prawo własności przemysłowej [Industrial Property Law], Dz.U. 2003, No. 119, item 1117.
 7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [Code of Civil Procedure], Dz.U. 1964, No. 43, item 296, as amended.
 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej [Amending the Act – Industrial Property Law], Dz.U. 2019, item 501.
 9. Ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r. – Prawo własności przemysłowej [Industrial Property Law], Dz.U. 2021, item 324, as amended].
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [Civil Code], Dz.U. 1964 No. 16, item. 93 as amended.
 11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2005 r. [Judgment of the Voivodship Administrative Court (WSA) in Warsaw], VI SA/Wa 550/05, LEX 183679.
 12. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r. [Judgment of the Voivodship Administrative Court (WSA) in Warsaw], VI SA/Wa 1324/08, LEX 520239.
 13. Żelechowski Ł. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. 7b, C.H. Beck, Warszawa 2021.