Nr 5 (2018)
Artykuły

Przenikanie się prawa konstytucyjnego, prawa pracy i prawa administracyjnego na przykładzie polskiego prawa urzędniczego w świetle orzecznictwa (zagadnienia wybrane)

[The interpenetration of constitutional law, labor law and administrative law using the example of Polish civil service law in the light of jurisprudence (selected issues)]

Wojciech Drobny
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Opublikowane 2018-12-31

Słowa kluczowe

 • teoria prawa,
 • pogranicze prawa,
 • system prawa,
 • prawo urzędnicze,
 • theory of law,
 • borderline of law,
 • legal system,
 • civil service law

Jak cytować

Drobny, W. (2018). Przenikanie się prawa konstytucyjnego, prawa pracy i prawa administracyjnego na przykładzie polskiego prawa urzędniczego w świetle orzecznictwa (zagadnienia wybrane): [The interpenetration of constitutional law, labor law and administrative law using the example of Polish civil service law in the light of jurisprudence (selected issues)]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (5), 213–226. https://doi.org/10.37232/sp.2018.5.7

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania na temat przenikania się w systemie prawa instytucji prawa administracyjnego, konstytucyjnego i pracy. W ujęciu historycznym wskazano na kierunek i dynamikę zmian w obszarze prawa urzędniczego. Wskazano na pozaprawne czynniki wpływające na ustawodawcę, które powodują zaburzenie jasnego, teoretycznego podziału prawa na gałęzie prawa. Rozważania zilustrowano orzecznictwem sądów administracyjnych i powszechnych a także Trybunału Konstytucyjnego w zakresie interpretacji wybranych, kluczowych instytucji prawa urzędniczego, tj. zakresu podmiotowego służby cywilnej, zakresu pojęcia „administracja rządowa” i istoty postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 

The study discusses the interpenetration of administrative, constitutional and labor law institutions in the legal system. In historical terms, the direction and dynamics of changes in the area of civil service law have been indicated. Non-legal factors influencing legislators, which disrupt the clear, theoretical division of law into branches of law, have been indicated. The considerations are illustrated by the jurisprudence of the administrative and common courts as well as the Constitutional Tribunal, in the field of interpretation of selected key institutions of civil service law (the subjective scope of the civil service, the scope of the term ‘government administration’ and the essence of the qualification procedure in the civil service).

Bibliografia

 1. Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998.
 2. Górzyńska T., [Drobny W. (red.)], Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016.
 3. Górzyńska T., Konstytucyjne podstawy służby cywilnej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, System Prawa Administracyjnego, t. 2, Warszawa 2012, s. 415-453.
 4. Górzyńska T., Od koncepcji do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1 spec., s. 73-88.
 5. Górzyńska T., Służba cywilna w Konstytucji RP, [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2009.
 6. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2002 r., Warszawa 2003, https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/2003_Informacja_o_istotnych_problemach.pdf [dostęp: 1.12.2018].
 7. Jaśkowska M., Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane), [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 565-602.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.
 9. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
 10. Uchwała TK z 6 lutego 1996 r., W 11/95, OTK 1996, nr 1, poz. 5.
 11. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, tj. Dz.U. 2018, poz. 1915.
 12. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej, tj. Dz.U. 1949 Nr 11, poz. 72.
 13. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, tj. Dz.U. 1999 Nr 49, poz. 483.
 14. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, tj. Dz.U. 2018, poz. 621.
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj. Dz.U. 2016, poz. 902 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, tj. Dz.U. 2018, poz. 1559.
 17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1218.
 18. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tj. Dz.U. 2018, poz. 2107.
 19. Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 34.
 20. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej, tj. Dz.U. 2018, poz. 1559.
 21. Wyrok NSA z 2 grudnia 1994 r., I SA 1636/94, LEX 10666.
 22. Wyrok NSA z 24 kwietnia 2002 r., I SA 2619/01, LEX 156846.
 23. Wyrok SN z 10 kwietnia 2014 r., II PK 259/13, LEX 1464692.
 24. Wyrok SN z 9 czerwca 2010 r., III KRS 4/10, LEX 611831.
 25. Wyrok TK z 10 kwietnia 2002 r., K 26/00, OTK-A 2002, nr 2, poz. 18.
 26. Wyrok TK z 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 5, poz. 144.
 27. Wyrok TK z 12 grudnia 2002 r., K 9/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 94.
 28. Wyrok TK z 14 grudnia 1999 r., SK 14/98, OTK 1999, nr 7, poz. 163.
 29. Wyrok TK z 15 czerwca 2011 r., K 2/09, OTK-A 2011, nr 5, poz. 42.
 30. Wyrok TK z 20 kwietnia 2004 r., K 45/02, OTK-A 2004, nr 4, poz. 30.
 31. Wyrok TK z 21 grudnia 2004 r., SK 19/03, OTK-A 2004, nr 11, poz. 118.
 32. Wyrok TK z 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, OTK 1999, nr 4, poz. 73.
 33. Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2012 r., VII SAB/Wa 44/12, LEX 1276027.
 34. Wyrok WSA w Warszawie z 8 maja 2012 r., VII SA/Wa 639/12, LEX 1217880.