Automatyzacja decyzji w prawie – pola i granice stosowania

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

automatyzacja prawa
sztuczna inteligencja
uczenie maszynowe
algorytm
sieci neuronowe
automation of law
Artificial Intelligence
data science
data mining
machine learning
algorithmic
neuron networks

Jak cytować

Chmura-Szczecińska, E. (2022). Automatyzacja decyzji w prawie – pola i granice stosowania: Algorithmic Decision Making in law – areas and limits. Studia Prawnicze, (2 (224), 135–159. https://doi.org/10.37232/sp.2021c

Abstrakt

Autorka podjęła badania nad zastosowaniem zautomatyzowanych procesów decyzyjnych w prawie, w szczególności w toku wydawania decyzji administracyjnych oraz orzeczeń sądowych. Założono, że w procesie automatyzacji prawa nadrzędną rolę powinien odgrywać człowiek, a przyznanie mu konkretnych kompetencji weryfikujących (nadzorczych) nie tylko wzmocni zaufanie społeczeństwa do dalszej informatyzacji prawa, ale także zagwarantuje należytą realizację praw podstawowych, w tym prawa do sądu oraz prawa do prywatności. Autorka wykazuje, że od umiejscowienia człowieka w systemie automatyzacji prawa zależeć będzie jego dalszy rozwój. Jednocześnie celem artykułu jest prezentacja de lege ferenda konkretnych regulacji i rozwiązań prawnych związanych z automatyzacją procesu decyzyjnego w organach administracji publicznej i sądownictwie. W dalszych badaniach autorka skupiła się na tym, czy zaproponowane (przykładowe) rozwiązania spowodują wzrost zaufania społeczeństwa do automatyzacji / sztucznej inteligencji.

https://doi.org/10.37232/sp.2021c
PDF

Bibliografia

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284.

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego

nakazu zapłaty, Dz.Urz. UE L 399 z 30.12.2006 r., s. 1-32.

Wyrok Sądu Najwyższego Kanady z 13 czerwca 2018 r. w sprawie Ewert v. Canada, 2018 SCC 30, „Supreme Court Reports” 2018, nr 2, poz. 165.

Aletras N., Tsarapatsanis D., Preoţiuc-Pietro D., Lampos V., Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing Perspective, „PeerJ Computer Science” 2016, nr 2, s. 93-109, https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93.

Babiński G., Pytania kwestionariuszowe. Podstawowe podziały i typologie, [w:] J. Wasilewski (red.), Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, Kraków 1984.

Brennan T., Dieterich B., Breitenbach M., Mattson B., A Response to “Assessment of Evidence on the Quality of the Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS)”, Traverse City 2009, http://www.northpointeinc.com/files/whitepapers/Response_to_Skeem_Louden_Final_071509.pdf [dostęp: 15.07.2020].

Goździaszek Ł., Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 10, s. 46-60.

Kort F., Predicting Supreme Court Decisions Mathematically: A Quantitative Analysis of the Right to Counsel Cases, „American Political Science Review” 2013, t. 51, nr 1, s. 1-12, https://www.doi.org.pl/10.2307/1951767.

Lawlor R.C., What Computers Can Do: Analysis and Prediction of Judicial Decisions, „American Bar Association Journal” 1963, nr 4, s. 337-344.

Lutyńska K., Pilotaż pogłębiony. Koncepcja, realizacja i analiza materiałów pilotażowych, [w:] Z. Gostkowski, J. Lutyński (red.), Analiza i próby technik badawczych w socjologii. Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne, t. V, Warszawa 1975.

Popple J., A Pragmatic Legal Expert System. Applied Legal Philosophy Series, Darthmouth 1996.

Segal J.A., Predicting Supreme Court Cases Probabilistically: The Search and Seizure Cases, 1962-1981, „American Political Science Review” 2014, t. 78, nr 4, s. 891-900, https://ww.doi.org/10.2307/1955796.

Skeem J.L., Louden J.E., Assessment of Evidence on the Quality of the Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS), Davis 2007, https://ucicorrections.seweb.uci.edu/files/2013/06/CDCR-Skeem-EnoLouden-COMPASeval-SECONDREVISION-final-Dec-28-07.pdf [dostęp: 15.07.2020].

Analityka predykcyjna – słownik pojęć, https://algolytics.pl/analityka-predykcyjna-slownik-pojec/ [dostęp: 18.06.2021].

Automating Society Report 2019, https://algorithmwatch.org/en/ automatingsociety/ [dostęp: 15.07.2020].

Mileszyk N., Paszcza B., Tarkowski A., AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie społeczeństwu, https://centrumcyfrowe.pl/algopolska-raport/#landing-page [dostęp: 11.07.2020].

Predictive Policing. Evaluation des baden-württembergischen Pilotprojekts P4, https://csl.mpg.de/de/forschung/projekte/predictive-policing/ [dostęp: 15.07.2020].

Rey E., Predictive Policing with Continued Results, https://www.predpol.com/predictive-policing-results/ [dostęp: 15.07.2020].

[Sztuczna Inteligencja]. Słownik, https://www.sztucznainteligencja.org.pl/definicja/sztuczna-inteligencja/ [dostęp: 29.04.2021].

The Use of Pretrial ‘risk assessment’ Instruments: a Shared State of Civil Rights Concerns, http://civilrightsdocs.info/pdf/criminal-justice/Pretrial-Risk-Assessment-Full.pdf [dostęp: 29.04.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN