Udzielanie zamówień publicznych w ramach grupy kapitałowej a cena rynkowa w reżimie cen transferowych

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

zamówienia publiczne
grupa kapitałowa
zamówienia in-house
zasada ceny rynkowej
ceny transferowe
dokumentacja cen transferowych
podmioty powiązane
public procurement
capital group
in-house procurement
arm's length principle
transfer pricing
TP documentation
related entities

Jak cytować

Czerwiński, M. (2021). Udzielanie zamówień publicznych w ramach grupy kapitałowej a cena rynkowa w reżimie cen transferowych: Conclusion of a public contracts within a capital group and the arm’s length price under the transfer pricing regime. Studia Prawnicze, (2 (224), 13–55. https://doi.org/10.37232/sp.2021i

Abstrakt

Udzielenie zamówienia publicznego w ramach grupy kapitałowej wiąże się z problematyką weryfikacji rynkowości ustalonej w postępowaniu ceny w świetle regulacji z zakresu cen transferowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono odesłania do Prawa zamówień publicznych, pozwalające na zastosowanie preferencji przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych przez niektóre podmioty działające w grupach kapitałowych funkcjonujących na rynku zamówień publicznych. W artykule przeanalizowano znaczenie badania rynkowości cen dla stosowania określonych instytucji prawa zamówień publicznych. Zidentyfikowano również sytuacje, w których możliwe jest udzielanie zamówień publicznych w ramach grup kapitałowych przy uwzględnieniu regulacji prawa zamówień publicznych dotyczących grup kapitałowych, statusu zamawiających i wykonawców, zamówień in-house i konfliktu interesów. Określono również skutki następczej zmiany w zakresie powiązań między zamawiającym a wykonawcą. Ustalenia te zestawiono z zakresem podmiotowym i przedmiotowym zasady ceny rynkowej wynikającej z regulacji cen transferowych. Zweryfikowano także prawidłowość i celowość wyłączeń obowiązku dokumentacyjnego u uczestników rynku zamówień publicznych i zaproponowaną korektę przepisów.

 

The conclusion of a public contract within a capital group is related to the verification of compliance of the price established in the procedure with the arm’s length principle resulting from transfer pricing regulations. As of January 1, 2019, references to the Public Procurement Law were introduced to the Corporate Income Tax Act and Personal Income Tax Act, allowing for the application of preferences in the preparation of transfer pricing documentation by certain entities operating in capital groups operating within the public procurement market. The study analyzes the importance of establishing market prices for the application of specific institutions of public procurement law. Situations in which it is possible to award public contracts within capital groups have also been identified, taking into account public procurement law regulations relating to capital groups, the status of procuring entities and economic operators, in-house procurement and conflict of interest. The effects of the subsequent change in the relationship between the procuring entity and the economic operator have also been determined. These findings have been compared with the subjective and objective scope of the arm's length principle resulting from transfer pricing regulations. The correctness and purposefulness of the exemptions from the documentation obligation concerning the participants of the public procurement market have also been verified and correction of the transfer pricing regulations has been proposed.

https://doi.org/10.37232/sp.2021i
PDF

Bibliografia

Adamus R., Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu mieniem państwowym, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 8, s. 411-415.

Brzeziński B., Kilka refleksji o związkach oraz instytucjach prawa cywilnego z prawem podatkowym, „Studia Iuridica Toruniensia” 2008, t. 4, s. 43-56.

Czerwiński M., Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Czerwiński M., Umowa regulująca współpracę wykonawców w nowym prawie zamówień publicznych, [w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 1209-1221.

Dopuszczalność zakupu (usług, dostaw lub robót budowlanych) przez spółki zależne od zamawiających sektorowych u podmiotów trzecich w celu realizacji zadań zleconych przez zamawiających sektorowych na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy Pzp [w:] Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące Ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2015, s. 39-42.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, tj. Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65, ze sprost. i zm.

Filipowski O., Ceny drapieżne w unijnym prawie konkurencji i regulacji sektorowej, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 89-105.

Gnela B., O potrzebie prawidłowego określania zamawiającego w ustawie Prawo zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, nr 4, s. 15-25.

Gnela M., Grzegorczyk F., Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, nr 4, s. 26-32.

Hartung W., Zamówienia publiczne a „podmiot wewnętrzny”, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 5, s. 37-51.

Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2021 na podstawie ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE (stan na 30 czerwca 2021 r.), https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/49847/TED2021.06..pdf [dostęp: 13.12.2021].

Informacja o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2021 na podstawie ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (stan na dzień 30 czerwca 2021 roku), https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0034/49849/BZP2021.06..pdf [dostęp: 13.12.2021].

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9.10.2015 r., IBPB-1-2/4510-250/15/BD, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=442600 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17.06.2016 r., IPPB6/4510-264/16-4/AG, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=479644 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS 7.09.2017 r., 0111-KDIB2-1.4010.100.2017.1.BKD, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=513950 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 12.10.2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.283.2017.1.APO, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=516691 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 14.02.2018 r., 0115-KDIT2-3.4010.380.2017.1.JG, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=525737 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 19.01.2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.278.2017.1.AZ, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=523969 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 2.07.2018 r., 0111-KDIB2-3.4010.72.2018.1.LG, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=534993 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 22.09.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.250.2020.1.AW, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=589489 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 3.11.2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.385.2017.1.IZ, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=518512 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 5.03.2018 r., 0111-KDIB2-1.4010.12.2018.1.BKD, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=526814 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Dyrektora KIS z 8.03.2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.21.2018.1.SO, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=527141 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 28.03.2018 r., DCT.8201.6.2018, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=528691 [dostęp: 4.12.2021].

Interpretacja Szefa KAS z 11.07.2018 r., DPP13.8221.83.2018.GTM, https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=536276 [dostęp: 4.12.2021].

Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2001.

Kaniewska-Środecka M., Zarządzanie ryzykiem cen transferowych, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Karwat P., Ceny transferowe czy to „ceny urzędowe”?, https://casp.sgh.waw.pl/blog/ceny-transferowe-czy-ceny-urzedowe [dostęp: 13.12.2021].

Karwat P., Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowej wydanej z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 11, s. 30-34.

Kola J., Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2020 r., C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. przeciwko Ministrstvo za notranje zadeve, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 7, s. 56-60.

Kosieradzki T., Piekarz R., Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Kot L., Stokłosa A., Pojęcie grupy kapitałowej w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 7, s. 16-22.

Królikowska-Olczak M., Górczyńska A., Szkodliwość dumpingu w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015, nr 2, s. 3-12.

Lic J., Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Mazurek G., Analiza ekonomiczna a rażąco niska cena, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020, nr 5-6, s. 9-11.

Moras M., Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 1, s. 75-91.

Muchowska Zwara K., Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Nabywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/nabywanie-udzialow-i-akcji-w-spolkach-kapitalowych [dostęp: 13.12.2021].

Niczyporuk J., Podmiot zamawiający w samorządzie terytorialnym, „Prawo Zamówień Publicznych” 2017, nr 3, s. 59-64.

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Zastępcy Szefa KAS P. Dziedzica z 27.10.2020 r. na interpelacją poselską nr 12443 posła T.P. Nowaka, DPAT1.054.1.2020, http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBUYHEK/%24FILE/i12443-o1.pdf [dostęp: 4.12.2021].

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD, Paryż 2017.

Opalski A., Transakcje między podmiotami powiązanymi w prawie spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 11, s. 4-16.

Pawlak B., Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 4, s. 32-36.

Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/podmioty-prawa-publicznego-w-swietle-prawa-ue [dostęp: 13.12.2021].

Prekonsultacje podatkowe: zestawienie uwag z prekonsultacji zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2021, https://www.podatki.gov.pl/media/7214/17_09_2021_prekonsultacje-resart_do-publikacji.pdf [dostęp: 13.12.2021].

Rażąco niska cena, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/razaco-niska-cena [dostęp: 13.12.2021].

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, tj. Dz.U. 2020, poz. 2415.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie, Druk sejmowy nr 1532, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8566521AD17EECEC125874A006F1417/%24File/1532-uzas.docx [dostęp: 4.12.2021].

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie, Druk sejmowy nr 2860, https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9060A2C883ED1DE4C12583130069CECC/%24File/2860-uzas.docx [dostęp: 4.12.2021].

Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.

Samodzielność finansowa wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego – art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/samodzielnosc-finansowa-wyodrebnionych-jednostek-organizacyjnych-zamawiajacego-art.-32-ust.-5-ustawy-pzp [dostęp: 13.12.2021].

Stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zamówieniach typu in-house, „Informator Urzędu Zamówień Publicznych” 2019, nr 4, s. 19-22, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/42685/INFORMATOR-nr-4_2019.pdf [dostęp: 13.12.2021].

Szostak R., Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2018.

Szustakiewicz P., Zasady prawa zamówień publicznych, Publicus, Warszawa 2007.

Szydło M., Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje zamawiające na rzecz jednostek zależnych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Finanse Komunalne” 2006, nr 5, s. 40-59.

Szymańska A., Wyjaśnianie oferty z rażąco niską ceną, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015, nr 1, s. 120-132.

TPR. Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2021, https://www.podatki.gov.pl/media/7353/informator-tpr-2020.pdf [dostęp: 13.12.2021].

Trepte P., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Katowice 2006.

Trojanowska A., Instytucja zamówień typu in-house – proces jej kształtowania oraz wybrane zagadnienia wynikające z orzecznictwa krajowego, „Prawo Zamówień Publicznych” 2017, nr 2, s. 77-99.

Uchwała KIO z 21 sierpnia 2017 r., KIO/KU 45/17, LEX 2414923.

Udzielanie zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/46645/Udzielanie-zamowien-w-trybie-zamowienia-z-wolnej-reki-w-ramach-in-house.pdf [dostęp: 13.12.2021].

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. 2021, poz. 685 ze zm.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1406 ze zm.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1526 ze zm.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, t.j. Dz.U. 2020, poz. 735 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1913 ze zm.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. 2021, poz. 275 ze zm.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz.U. 2020, poz. 711 ze zm.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, t.j. Dz.U. 2019, poz. 712 ze zm.

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, t.j. Dz.U. 2021, poz. 541 ze zm.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1990 ze zm.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj. Dz. U. 2016, poz. 1020.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, tj. Dz.U. 2018, poz. 2193.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1128 ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tj. Dz.U. 2021, poz. 2105.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2021, poz. 217.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 815 ze zm.

Wacławczyk A., Obońska A., Walter A., Gil K. (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Wicik G., Wiśniewski P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Wieśniak-Wiśniewska A., Czerwiński M., Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 6, s. 22-31.

Winiarz M., Granice uznaniowości zamawiającego w zakresie określenia ceny jako rażąco niskiej, „Finanse Komunalne” 2016, nr 7-8, s. 95-103.

Wolska H., Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Wołowiec T., Dopuszczalność powierzenia in house wykonania usług publicznych komunalnej spółce prawa handlowego z pominięciem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 5, s. 89-106.

Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, Warszawa 2015, http://uokik.gov.pl/download.php?id=1269 [dostęp: 13.12.2021].

Wyrok KIO z 1 marca 2010 r., KIO/UZP 1922/09, LEX 604159.

Wyrok KIO z 13 stycznia 2012 r., KIO 23/12, LEX 1124901.

Wyrok KIO z 15 maja 2009 r., KIO/UZP 567/09, LEX nr 499644.

Wyrok NSA z 11 sierpnia 2005 r., II GSK 105/05, ONSAiWSA 2006, nr 2, poz. 2.

Wyrok NSA z 29 maja 2002 r., III SA 2602/00, LEX 55101.

Wyrok SN z 19 października 2000 r., III RN 55/00, OSNP 2001, nr 23, poz. 680.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Recyclingpark Lochau GmbH przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, ECLI:EU:C:2005:5.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal Srl przeciwko Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, ECLI:EU:C:1999:562.

Wyrok WSA w Warszawie z 10 listopada 2005 r., III SA/Wa 2445/05, LEX 191962.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2020 r., I SA/Wr 269/20, LEX 3050086.

Wytyczne PPP. Tom II. Postępowanie przetargowe, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018, https://www.ppp.gov.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/Wytyczne-PPP-Tom-Postepowanie-przetargowe.pdf, [dostęp: 13.12.2021].

Zamiar koncentracji dokonywanej z udziałem spółek Skarbu Państwa, https://www.uokik.gov.pl/interpretacja_przepisow.php [dostęp: 13.12.2021].

Ziółkowski B., Rażąco niska cena jednostkowa a rażąco niska cena całej oferty – subsydiowanie skrośne, „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” 2019, nr 42, s. 34-36.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.