Nr 3-4 (189) (2011)
Artykuły

Konstytucyjna regulacja dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

[The constitutional regulation of the access to health care services]

Opublikowane 2011-12-31

Słowa kluczowe

 • Konstytucja,
 • świadczenie opieki zdrowotnej,
 • prawo medyczne,
 • medycyna,
 • pacjent,
 • Constitution,
 • health care services,
 • medical law,
 • medicine,
 • patient

Jak cytować

Marcisz, E. (2011). Konstytucyjna regulacja dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej: [The constitutional regulation of the access to health care services]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (3-4 (189), 63–68. https://doi.org/10.37232/sp.2011.3-4.3

Abstrakt

Problematyka ochrony zdrowia wydaje się stanowić nie lada wyzwanie dla polskiej doktryny prawa. Świadczy o tym choćby fakt, że art. 68 Konstytucji nie doczekał się dotąd w piśmiennictwie pogłębionej analizy. Na stan taki wpływają niewątpliwie dwie okoliczności. Po pierwsze, podobnie jak prawo do ochrony życia, prawo do ochrony zdrowia dotyczy najcenniejszej dla człowieka wartości, która wymyka się formalnym kategoriom języka prawniczego. Po drugie zaś, wszelkie zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia stanowią w Polsce bardzo draż-liwy społecznie temat. Kolejne regulacje stają się przedmiotem dysput i komentarzy o charakterze raczej publicystycznym a nie prawnym.

Jednym z istotniejszych komponentów prawa do ochrony zdrowia pozostaje dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Niniejsze opracowanie koncentruje się właśnie na interpretacji art. 68 ust. 2 Konstytucji, zwracając w szczególności uwagę na wątpliwości powstające w tym zakresie na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

 

One of the major components of the right to health is the access to health care services. The study focuses on the interpretation of article 68 paragraph 2 of the Constitution, paying particular attention to the current jurisprudence of the Supreme Court and the Constitutional Tribunal in this field. In particular, the study raises issues of the obligation to finance health care benefits from public funds. The interpretation of article 68 primarily leads to the conclusion that the legislature should aim at fully financing health care benefits from the public funds. The Constitution stipulates that the State, by guarantying everyone the right to health, takes on the burden of ensuring citizens’ access to health care services to the fullest possible extent. The obligation to determine the conditions and scope of benefits includes the realization of this purpose. Financial difficulties related to the organization of the effective access to health care services can not become a mean of interpreting the Constitution.

Bibliografia

 1. Brzeźniński P., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w świetle derywacyjnej koncepcji wykładni, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, nr 1, s. 41–52.
 2. Eckhardt K., Prawo do ochrony zdrowia. Zagadnienia wybrane, „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 63–76.
 3. Iwanowicz-Palus G., Prawa pacjenta w Polsce, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 8, s. 80–92.
 4. Jończyk J., Ochrona zdrowia, „Prawo i Medycyna” 2007, nr 2.
 5. Jończyk J., Wybrane problemy ochrony zdrowia (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 14/03), „Prawo i Medycyna” 2004, nr 1, s. 7–23.
 6. Leowski J., Rola i miejsce państwa w systemie ochrony zdrowia, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 6–7, s. 21–30.
 7. Ostrzyżek A., Prawo do ochrony zdrowia w świetle artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 4, s. 65–75.
 8. Surówka A., Glosa do wyroku TK z 7.01.2004 r. K 14/03. [Dot. powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia], „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6, s. 172–180.
 9. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2008 r., II OSK 1408/07, niepubl.
 10. Wyrok Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 21 grudnia 2004 r., I CK 320/04, niepubl.
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2004 r., III CK 143/03, niepubl.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2004 r., I CK 320/04, niepubl.
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r., IV CK 414/04, niepubl.
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r., K 2/98, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A” 1999, nr 3, poz. 38.
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r., K 54/02, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A” 2004, nr 2, poz. 10.
 16. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A” 2004, nr 1, poz. 1.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r., II SA/Sz 1136/09, niepubl.
 18. Zoll A., Problem dobrze funkcjonującej opieki zdrowotnej widzę jako zagadnienie praw obywatelskich, „Zdrowie i Zarządzanie” 2001, nr 2.
 19. Zoll A., Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, „Prawo i Medycyna”, 2000, nr 8, s. 7–15.