Nr 3-4 (189) (2011)
Artykuły

Wielka Izba i jej rola w kształtowaniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

[The Grand Chamber and its role in creation of the case-law of The European Court of Human Rights]

Opublikowane 2011-12-31

Słowa kluczowe

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka,
 • Wielka Izba,
 • Unia Europejska,
 • orzecznictwo,
 • European Court of Human Rights,
 • Grand Chamber,
 • European Union,
 • judicature

Jak cytować

Gronowska, B. (2011). Wielka Izba i jej rola w kształtowaniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: [The Grand Chamber and its role in creation of the case-law of The European Court of Human Rights]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (3-4 (189), 7–33. https://doi.org/10.37232/sp.2011.3-4.1

Abstrakt

Utworzony w ramach Rady Europy na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. (KE) Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) stał się pierwszym i jedynym stricte sądowym organem, upoważnionym do rozpatrywania skarg na naruszenie standardów tego traktatu. W swoim pierwotnym zamyśle był to także organ „jednoinstancyjny”, gdyż wyroki wydawane przez 7-osobowe (a od 1990 r. 9-osobowe) izby – zgodnie z art. 52 KE – uzyskiwały walor decyzji ostatecznych. Rozwiązanie to nie budziło większych wątpliwości, skoro ETPCz plasował się w kategorii ostatniego z możliwych, organu upoważnionego do kontroli na drodze dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia przez państwa-strony KE ich zobowiązań traktatowych. Co więcej, jako pierwszy międzynarodowy trybunał ds. ochrony praw człowieka in genere, ETPCz rozpoczynał swoją działalność w 1959 r. bez w zasadzie żadnego praktycznego punktu odniesienia.

 

The main purpose of this research is giving an answer for the question about the role which has been already played and can be played in future by the Grand Chamber created in 1998 within the European Court of Human Rights (ECHR). Obviously the fact that wide competences and powers have been conferred on this organizational formation of the ECHR created a unique situation concerning the substantive and procedural quality of the judgments. On the other hand, there is a potential risk that the possibility of referral of a case to the Grand Chamber can also be used for the purposes other than those strictly connected with the idea of the fair and objective justice system. The Author of this paper based her analysis against the background of 272 judgments which have been passed by the Grand Chamber and in such context she tries to make a systematization of problems both of the substantive and procedural nature. In principle the Author’s attitude is positive as far as any possibility of strengthening of the individual’s position in the control procedure of ECHR is concerned. However, according to the presented analysis the Author suggests that the Grand Chamber is still a kind of “big unknown”. Thus, at present it would be still difficult to appreciate in a concluding manner, the way in which the organ under consideration uses its decision-making power. The above-mentioned dilemma does not change the fact that this new area of the ECHR case-law creates a great challenge both for the ECHR itself as well as for all those who strongly support this institution.

Bibliografia

 1. Balcerzak M., Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania sądowego – w celu wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła przeciwko Polsce (skarga nr 30210/96, wyrok z 26 października 2000 r., „Biuletyn Informacji Rady Europy. Ochrona Praw Człowieka w Systemie Prawa Europejskiego” 2003, nr 3.
 2. Balcerzak M., Skuteczny środek odwoławczy w prawie krajowym a prawo do rozsądnego czasu postępowania. Sprawa Kudła v. Polsce, wyrok z 28 października 2000 r. [w:] T. Jasudowicz (red.), Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 3. Balcerzak M., Strasbourg locutus, causa finita? Wzruszalność orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Palestra” 2005, nr 11–12, s. 192–199.
 4. Balcerzak M., Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 5. Banner Ch., Thompson A., Case Analysis: Human Rights Review of State Acts Performed in Compliance with EC Law – Bosphorus Airways v Ireland, „European Human Rights Law Review” 2005, nr 6, s. 649–659.
 6. Bisztyga A., Europejski Trybunał Praw Człowieka, Apeiron, Katowice 1997.
 7. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 1998, nr 6.
 8. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 1999, nr 3.
 9. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 2002, nr 6.
 10. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 2004, nr 4.
 11. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 2006, nr 2.
 12. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 2006, nr 3.
 13. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 2006, nr 6.
 14. Cases and Comment, „European Human Rights Law Review” 2008, nr 2.
 15. Clements L., Striking the rights balance. The new rules of procedure for the European Court of Human Rights, „European Human Rights Law Review” 1999, nr 3, s. 266–272.
 16. Drzemczewski A., Meyer-Ladewig J., Principal characteristics of the new ECHR control mechanism, as established by Protocol No. 11, signed on 11 May 1994. A single European Court of Human Rights is to replace the existing Commission and Court in Strasbourg, „Human Rights Law Journal” 1994, nr 3, s. 81–86.
 17. Eckes C., Does the European Court of Human Rights provide protection from the European Community? – The case of Bosphorus Airways, „European Public Law” 2007, nr 1, s. 47–67.
 18. European Convention on Human Rights. Collected Texts, Council of Europe Press, Strasbourg 1994.
 19. Explanatory report to protocol No. 11 to the European Convention on Human Rights, „Human Rights Law Journal” 1994, nr 3.
 20. Frowein J.A., Implementation of the reform of the European Convention on Human Rights control machinery, Report presented at the 8th International Colloquy on the European Convention on Human Rights, Budapest 20–23 September 1995, Strasbourg 1995.
 21. Garlicki L., Wartości lokalne a orzecznictwo ponadnarodowe – „kulturowy margines oceny” w orzecznictwie strasburskim, „Europejski Przegląd Sadowy” 2008, nr 4, s. 4–13.
 22. Gronowska B., Europejski Trybunał Praw Człowieka – na rozdrożach przełomu wieków [w:] T. Jasudowicz, M. Balcerzak (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza. T. 1–2, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 121–138.
 23. Gronowska B., Problem aborcji w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, „Państwo i Prawo” 1993, nr 6, s. 67–75.
 24. Gronowska B., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie Janowski przeciwko Polsce, sygn. 25716/94 dot. Granic swobody wypowiedzi w kontekście prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 1, s. 149–153.
 25. Gronowska B., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Vo przeciwko Francji (dot. ochrony prawnej płodu ludzkiego w związku z wadliwym zabiegiem lekarskim) „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11-12, s. 221–229.
 26. Kratochvil J., The Inflation of the margin of Appreciation by the European Court of Human Rights, „Netherlands Quarterly of Human Rights” 2011, nr 3, s. 324–357.
 27. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2000.
 28. McGoldrick D., Religion in the European Public Square and in the European Public Life – Cruxifixes in the classroom?, „Human Rights Law Review” 2011, nr 3, s. 452–502.
 29. Protokół Nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzony w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r., Dz.U. 1998 r. Nr 147, poz. 962.
 30. Rezolucja Komitetu Ministrów RE z 12 V 2004 r. – Resolution Res (2004)3 on judgments revealing an underlying systemic problem.
 31. Rule 61 1 of the Rules of Court. Pilot-judgment procedure, Strasbourg 18 March 2011.
 32. Rules of Court. Registry of the Court, Strasbourg, 1 April 2011.
 33. Sadurski W., Partnering with Strasbourg. Constitutionalisation of the European Court of Human Rights, the accession of central and East European States to the Council of Europe and the idea of pilot judgments, „Human Rights Law Review” 2009, nr 3, s. 397–453.
 34. Saroléa S., A Critical Look At Direct Access to the Single Court [w:] Ten years of the “New European Court of Human rights 1998–2008 – situation and outlook, European Court of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg 2009.
 35. Sena P. De, Vittor F. De, State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case, „European Journal of International Law” 2005, nr 1, s. 89–111.
 36. Spielmann D., Human Rights Case law in the Strasbourg and Luxembourg Courts. Conflicts, inconsistencies, and complementarities [w:] P. Alston, M. Bustelo, J. Heenan (red.), The EU and Human Rights, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 757–780.
 37. Spurrier M., Case Analysis. Gäfgen v. Germany. Fruit of the poisoned tree, „European Human Right Law Review” 2010, nr 5, s. 515–519.
 38. Sykulska M., Prawo do skutecznego środka odwoławczego na przewlekłość postępowania – skutki wyroku Kudła przeciwko Polsce dla polskiego prawa i praktyki, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 13, s. 390–410.
 39. The Pilot –Judgment Procedure, Information Note issued by the Registrar, Strasbourg 2009, www.coe.int [dostęp: 2011 r.].
 40. Wiśniewski A., Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.
 41. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie Gäfgen v. Niemcy, skarga nr 22978/05, http://echr.ketse.com/doc/22978.05-en-20100601/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 42. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie Leyla Sahin v. Turcja, skarga nr 44774/98, http://echr.ketse.com/doc/44774.98-en-20051110/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 43. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 września 2010 r. w sprawie McFarlane v. Irlandia, skarga nr 31333/06, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100413 [dostęp: 17.04.2020 r.].
 44. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie Christine Goodwin v. Wielka Brytania, skarga nr 28957/95, http://echr.ketse.com/doc/28957.95-en-20020711/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 45. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie I. v. Wielka Brytania, skarga nr 25680/94, http://echr.ketse.com/doc/25680.94-en-20020711/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 46. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Jalloh v. Niemcy, skarga nr 54810/00, http://echr.ketse.com/doc/54810.00-en-20060711/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 47. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Sørensen i Rasmussen v. Dania, skarga nr 52562/99, 52620/99, http://echr.ketse.com/doc/52562.99-52620.99-en-20060111/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 48. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie Martinie v. Francja, skarga nr 58675/00, http://echr.ketse.com/doc/58675.00-en-20060412/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 49. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie Stec i inni v. Wielka Brytania, skarga nr 65731/01, http://echr.ketse.com/doc/65731.01-65900.01-en-20060412/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 50. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie Ferrazini v. Włochy, skarga nr 44759/98, http://echr.ketse.com/doc/44759.98-en-20010712/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 51. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie Guja v. Mołdawia, skarga nr 14277/04, http://echr.ketse.com/doc/14277.04-en-20080212/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 52. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 września 2002 r. w sprawie Simone i Pontillo v. Włochy, skarga nr 52831/99.
 53. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie D.H. i inni v. Czechy, skarga nr 57325/00, http://echr.ketse.com/doc/57325.00-en-20071113/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 54. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Sanoma Uitgevers B.V. v. Holandia, skarga nr 38224/03, http://echr.ketse.com/doc/38224.03-en-20100914/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 55. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak v. Polska, skarga nr 7710/02http://echr.ketse.com/doc/7710.02-en-20100615/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 56. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Al-Khawaya i Tahery v. Wielka Brytania, skarga nr 26766/05, 22228/06, http://echr.ketse.com/doc/26766.05-22228.06-en-20111215/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 57. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie Zubani v. Włochy (Artykuł 41), skarga nr 14025/88, http://echr.ketse.com/doc/14025.88-en-19990616/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 58. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie A, B and C v. Irlandia, skarga nr 25579/05, http://echr.ketse.com/doc/25579.05-en-20101216/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 59. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Cooper v. Wielka Brytania, skarga nr 48843/99, http://echr.ketse.com/doc/48843.99-en-20031216/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 60. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie Oršuš i inni v. Chorwacja, skarga nr 15766/03, http://echr.ketse.com/doc/15766.03-en-20100316/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 61. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie Oršuš i inni v. Chorwacja, skarga nr 15766/03, http://echr.ketse.com/doc/15766.03-en-20080717/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 62. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie Calvelli and Ciglio v. Włochy, skarga nr 32967/96, http://echr.ketse.com/doc/32967.96-en-20020117/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 63. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie Andrejeva v. Łotwa, skarga nr 55707/00, http://echr.ketse.com/doc/55707.00-en-20090218/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 64. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi v. Włochy, skarga nr 30814/06, http://echr.ketse.com/doc/48898.99-en-20030506/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 65. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 października 2006 r. w sprawie McKay v. Wielka Brytania, skarga nr 543/03, http://echr.ketse.com/doc/543.03-en-20061003/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 66. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 października 2000 r. w sprawie Iatridis v. Grecja (Artykuł 41), skarga nr 31107/96, http://echr.ketse.com/doc/31107.96-en-20001019/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 67. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 października 2005 r. w sprawie Roche v. Wielka Brytania, skarga nr 32555/96, http://echr.ketse.com/doc/32555.96-en-20051019/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 68. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie Jahn i inni v. Niemcy, skarga nr 46720/99, 72203/01, 72552/01, http://echr.ketse.com/doc/46720.99-72203.01-72552.01-en-20050630/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 69. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Makaratzis v. Grecja, skarga nr 50385/99, http://echr.ketse.com/doc/50385.99-en-20041220/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 70. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie Fogarty v. Wielka Brytania, skarga nr 37112/97, http://echr.ketse.com/doc/37112.97-en-20011121/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 71. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie Fressoz and Roire v. Francja, skarga nr 29183/95, http://echr.ketse.com/doc/29183.95-en-19990121/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 72. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie Janowski v. Polska, skarga nr 25716/94, http://echr.ketse.com/doc/25716.94-en-19990121/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 73. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie Tsavachidis v. Grecja, skarga nr 28802/95, http://echr.ketse.com/doc/28802.95-en-19990121/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 74. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie Broniowski v. Polska, skarga nr 31443/96, http://echr.ketse.com/doc/31443.96-en-20040622/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 75. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Guiso-Gallisay v. Włochy, skarga nr 58858/00, echr.ketse.com/doc/58858.00-en-20091222/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 76. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie Frette v. France, skarga nr 36515/97, http://echr.ketse.com/doc/36515.97-en-20020226/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 77. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie Hutten-Czapska v. Polska, skarga nr 35014/97, http://echr.ketse.com/doc/35014.97-en-20050222/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 78. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie E. B. v. Francja, skarga nr 43546/02, http://echr.ketse.com/doc/43546.02-en-20080122/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 79. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie Cudak v. Litwa, skarga nr 15869/02, http://echr.ketse.com/doc/15869.02-en-20100323/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 80. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 października 2002 r. w sprawie Mastromatteo v. Włochy, skarga nr 37703/97, http://echr.ketse.com/doc/37703.97-en-20021024/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 81. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie Gustafsson v. Sweeden, skarga nr 15573/89.
 82. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 października 2000 r. w sprawie Kudła v. Polska, skarga nr 30210/96, http://echr.ketse.com/doc/30210.96-en-20001026/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 83. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie Sutherland v. Wielka Brytania, skarga nr 25186/94, http://echr.ketse.com/doc/25186.94-en-20010327/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 84. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie Trojańczyk v. Polska, skarga nr 11219/02, http://echr.ketse.com/doc/11219.02-en-20090428/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 85. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Saadi v. Włochy, skarga nr 37201/06, http://echr.ketse.com/doc/37201.06-en-20080228/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 86. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Folgerø i inni v. Norwegia, skarga nr 15472/02, http://echr.ketse.com/doc/15472.02-en-20070629/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 87. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie O’Halloran and Francis v. Wielka Brytania, skarga nr 15809/02, 25624/02, http://echr.ketse.com/doc/15809.02-25624.02-en-20070629/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 88. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Sabeth El Leil v. Francja, skarga nr 34869/05, http://echr.ketse.com/doc/34869.05-en-20110629/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 89. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pardo v. Francja (revision-merits), skarga nr 13416/87, http://echr.ketse.com/doc/13416.87-en-19970429/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 90. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Armando Grasso v. Włochy, skarga nr 48411/99, http://echr.ketse.com/doc/48411.99-en-20030429/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 91. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie Cocchiarella v. Włochy, skarga nr 64886/01, http://echr.ketse.com/doc/64886.01-en-20060329/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 92. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Depalle v. Francja, skarga nr 34044/02, http://echr.ketse.com/doc/34044.02-en-20100329/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 93. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie Kauczor v. Polska, skarga nr 45219/06, http://echr.ketse.com/doc/45219.06-en-20090203/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 94. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v. Irlandia, skarga nr 45036/98, http://echr.ketse.com/doc/45036.98-en-20050630/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 95. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie von Maltzan i inni v. Niemcy, skarga nr 71916/01, 71917/01, 10260/02, http://echr.ketse.com/doc/71916.01-71917.01-10260.02-en-20050302/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 96. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie Reinhardt i Slimane-Kaïd v. Francja, skarga nr 23043/93, 22921/93, http://echr.ketse.com/doc/23043.93-22921.93-en-19980331/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 97. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Sanoma Uitgevers B.V. v. Holandia, skarga nr 38224/03, http://echr.ketse.com/doc/38224.03-en-20090331/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 98. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie Dickson v. Wielka Brytania, skarga nr 44362/04, http://echr.ketse.com/doc/44362.04-en-20071204/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 99. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S. i Marper v. Wielka Brytania, skarga nr 30562/04, 30566/04, http://echr.ketse.com/doc/30562.04-30566.04-en-20081204/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 100. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie Papachelas v. Grecja (Artykuł 41), skarga nr 31423/96, http://echr.ketse.com/doc/31423.96-en-20000404/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 101. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie Burden v. Wielka Brytania, skarga nr 42184/05.
 102. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie Stankiewicz v. Polska, skarga nr 29386/0, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85295 [dostęp: 17.04.2020 r.].
 103. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie Ramanauskas v. Litwa, skarga nr 74420/01, http://echr.ketse.com/doc/74420.01-en-20080205/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 104. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie Mikulski v. Polska, skarga nr 27914/95, http://echr.ketse.com/doc/27914.95-en-20000606/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 105. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie Naulinger i Shuruk v. Szwajcaria, skarga nr 41615/07, http://echr.ketse.com/doc/41615.07-en-20100706/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 106. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Perna v. Włochy, skarga nr 48898/99, http://echr.ketse.com/doc/48898.99-en-20030506/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 107. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 października 2005 r. w sprawie Draon v. Francja, skarga nr 1513/03, http://echr.ketse.com/doc/1513.03-en-20051006/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 108. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 października 2005 r. w sprawie Maurice v. Francja, skarga nr 11810/03, http://echr.ketse.com/doc/11810.03-en-20051006/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 109. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 stycznia 2011 r. w sprawie Paksas v. Litwa, skarga nr 34932/04., http://echr.ketse.com/doc/34932.04-en-20110106/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 110. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie Kress v. Francja, skarga nr 39594/98, http://echr.ketse.com/doc/39594.98-en-20010607/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 111. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie Assanidze v. Gruzja, skarga nr 71503/01, http://echr.ketse.com/doc/71503.01-en-20040408/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 112. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie Fonyodi v. Węgry, skarga nr 30799/04, http://echr.ketse.com/doc/30799.04-en-20090407/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 113. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie Al-Jedda i inni v. Wielka Brytania, skarga nr 27021/08, http://echr.ketse.com/doc/27021.08-en-20110707/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 114. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie Al-Skeini i inni v. Wielka Brytania, skarga nr 55721/07, http://echr.ketse.com/doc/55721.07-en-20110707/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 115. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie Bayatayan v. Armenia, skarga nr 23459/03, http://echr.ketse.com/doc/23459.03-en-20110707/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 116. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie D.H. i inni v. Czechy, skarga nr 57325/00, http://echr.ketse.com/doc/57325.00-en-20060207/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 117. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Ilaşcu i inni v. Mołdawia and Rosja, skarga nr 46787/99, http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61886 [dostęp: 17.04.2020 r.].
 118. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Vo v. Francja, skarga nr 53924/00, http://echr.ketse.com/doc/53924.00-en-20040708/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 119. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 września 2007 r. w sprawie Hasan i Eylem v. Turcja, skarga nr 1448/04, http://echr.ketse.com/doc/1448.04-en-20071009/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].
 120. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia z 23 stycznia 2001 r. w sprawie Brumarescu v. Rumunia (Artykuł 41), skarga nr 28342/95, http://echr.ketse.com/doc/28342.95-en-20010123/view/ [dostęp: 17.04.2020 r.].