Dyferencjacja źródeł powszechnie obowiązującego prawa pracy pracowników sądów i prokuratury zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

zatrudnienie
pracownicy
sądy
prokuratura
asystenci
urzędnicy
prawo urzędnicze
dyferencjacja
umowa o pracę
legislacja
employment
employees
courts
prosecutor's office
assistants
clerks
clerical law
differentiation
employment contract
legislation

Jak cytować

Olejek, T. J. (2022). Dyferencjacja źródeł powszechnie obowiązującego prawa pracy pracowników sądów i prokuratury zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: Differentiating the sources of universally binding labor law applicable to court and prosecutor’s office employees employed under a contract. Studia Prawnicze, (2 (224), 99–133. https://doi.org/10.37232/sp.2021j

Abstrakt

Zagadnienie dyferencjacji źródeł powszechnie obowiązującego prawa pracy stosowanych do pracowników sądów i prokuratury zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od wielu lat wywołuje głosy krytyczne co do jej zasadności. W pierwszej części pracy autor przytacza poglądy doktryny w zakresie definicji pojęcia „pragmatyka”, formułując przy tym własne uwagi. W kolejnej części precyzuje zakres pojęcia „pracownicy sądów i prokuratury zatrudnieni na podstawie umowy o pracę”. W kolejnych dwóch częściach opisuje źródła powszechnie obowiązującego prawa pracy stosowanego do pracowników sądów i prokuratury zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz odpowiada na pytanie, czy źródła te mają charakter pragmatyki. Wywód kończy sformułowanie wniosków de lege ferenda.

 

 

For many years, the issue of differentiating the sources of universally binding labor law applicable to court and prosecutor's office employees employed under a contract, has been generating critical voices as to its justification. In the first part of the work, the author presents the doctrine's views on the definition of the concept of "pragmatics", while formulating his own comments. In the next part, he specifies the scope of the concept of "court and prosecutor's office employees employed under an employment contract". In the next two parts, he describes the sources of universally binding labor law applicable to employees of courts and prosecutor's offices employed on the basis of an employment contract, and answers the question, are these sources of a pragmatic nature. The paper ends with the expression of de lege ferenda conclusions.

https://doi.org/10.37232/sp.2021j
PDF

Bibliografia

Ćwiertniak B.M., Pragmatyki zawodowe (Stan obecny i perspektywy przemian), „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej“ 1992, nr 10, s. 48-73.

Ćwiertniak B.M., Ustawa o pracownikach samorządowych jako pragmatyka pracowników samorządu terytorialnego (Charakterystyka ogólna aktu i jego ocena z perspektywy dyrektyw działalności prawotwórczej), „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej“ 1992, nr 9, s. 7-32.

Dubowik A., Zatrudnianie urzędników sądowych w świetle ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z 1998 r., [w:] A. Rycak (red.), Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 44-67.

Florek L., Powszechne a szczególne prawo pracy, [w:] L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 15-27.

Gonera K., Status prawny asystentów sędziów, [w:] A. Rycak (red.), Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 68-79.

Goździewicz G., Wpływ instytucji zbiorowego prawa pracy na status prawny pracowników służby cywilnej i samorządu terytorialnego, [w:] W. Sanetra (red.), Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, Temida 2, Białystok 2001, s. 39-56.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

Kuczyński T., Kierunki rozwoju pragmatyk zawodowych (służbowych), [w:] J. Gołaczyński, P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 299-308.

Liszcz T., Rekodyfikacja prawa pracy a pragmatyki pracownicze, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne“ 1989, nr 6, s. 24-32.

Partyk A., On the Power Of Judge’s Assistants to Issue Orders – Comments Pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure, „Roczniki Administracji i Prawa“ 2020, t. XX, s. 201-214.

Piątkowski J., Jednolitość czy dyferencjacja zatrudnienia w administracji publicznej, [w:] B. Sprengel, A. Strzelecki (red.), Urzędnik w administracji publicznej, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2005, s. 44-54.

Piotrowski W., Ocena stanu pragmatyk i propozycje ich uporządkowania, [w:] Z. Salwa, M. Matey (red.), Przesłanki i kierunki reformy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 99-131.

Projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, Druk Sejmowy nr 706.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury, t.j. Dz.U. 2014, poz. 257.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Dz. U. 2013, poz. 1228.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, t.j. Dz.U. 2014, poz. 400.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, Dz.U. 2016, poz. 1838.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów, Dz.U. 2020, poz. 2378.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, Dz.U. 2017, poz. 462.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie delegowania urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości, Dz.U. 2017, poz. 474.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2288 ze zm..

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy, Dz.U. 2011 Nr 36, poz. 187.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów, Dz.U. 2016, poz. 1260.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów, Dz.U. 2012, poz. 1270.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, Dz.U. 2020, poz. 1044.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, t.j. Dz.U. 2016, poz. 283.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1888 ze zm.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. – Regulamin Sądu Najwyższego, Dz.U. 2018, poz. 660 ze zm.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dz.U. 2020, poz. 1202.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych, Dz.U. 2015, poz. 1177.

Rycak A., Regulacje prawne zatrudnienia pracowników sądów jako szczególne prawo pracy, [w:] L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 281-298.

Sadowski K., Piaskowska O.M., Kotłowski D., Asystent sędziego w sądzie powszechnym, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Sanetra W., Ogólne założenia ukształtowania statusu prawnego pracowników sądowych, [w:] A. Rycak (red.), Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 2-10.

Sanetra W., Powszechne i szczególne prawo pracy w aspekcie jego pojmowania, dyferencjacji i systematyzacji, [w:] L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 28-52.

Seler R., Pragmatyki pracownicze a kodeks pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne“ 1974, nr 12, s. 4-16.

Stasiak K., Czy potrzebna jest nam reforma kurateli sądowej?, „Gdańskie Studia Prawnicze“ 2020, nr 3(47), s. 103-123.

Sypniewski Z., Stosunki pracy z mianowania a nowelizacja kodeksu pracy, „Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych" 1990, nr 1(324), s. 154-167.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie statutu Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego, M.P. 2017, poz. 767.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie statutu Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/Akty_normatywne/uchwala_zostk_w_sprawie_statustu_kancelari_TK.pdf [dostęp: 21.12.2021].

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. 1995 Nr 74, poz. 368 ze zm.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 537 ze zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1805 ze zm.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, t.j. Dz.U. 2018, poz. 577.

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 190.

Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 924 ze zm.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, t.j. Dz.U 2020, poz. 1754.

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 137.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1320 ze zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 2072 ze zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 167.

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, t.j. Dz.U. 2021, poz. 66 ze zm.

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, t.j. Dz.U. 1991 Nr 109, poz. 470 ze zm.

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2393.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, t.j. Dz.U. 2018, poz. 708.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1904.

Zarządzenie nr 10/2017 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stanowisk pracowników zatrudnionych w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego, niepubl.

Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego, niepubl.

Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie naboru na stanowiska asystentów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niepubl.

Zieliński T., Podstawowe problemy reformy prawa służby państwowej w PRL, „Państwo i Prawo“ 1982, nr 9, s. 45-57.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 CC-BY