Kobiety zabójczynie. Oblicza wybranych zbrodni dokonywanych przez kobiety

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

seryjne zabójczynie
morderstwo
zabójstwo partnera
wiktymizacja
dzieciobójstwo
zabójstwo dziecka
female serial killers
murder
partner’s murder
victimization
infanticide
child murder

Jak cytować

Kowalczyk, M. (2021). Kobiety zabójczynie. Oblicza wybranych zbrodni dokonywanych przez kobiety: Female killers. Faces of selected crimes committed by women. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 195–242. https://doi.org/10.7420/AK2021.34

Abstrakt

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki podstawowych kategorii zabójstw dokonywanych przez kobiety. Opracowanie ma charakter teoretyczny, wykorzystano tradycyjny przegląd literatury stosując pewne zasady, które miały zminimalizować ryzyko błędu. Głównym celem było dokonanie charakterystyki zabójstw seryjnych popełnianych przez kobiety, zabójstw partnera życiowego oraz zabójstw dzieci. W obszarze wskazanych kategorii omówione zostały podstawowe typologie, scharakteryzowano sposób działania sprawczyń i wykorzystywane przez nie narzędzia zbrodni. Zwrócono uwagę na zróżnicowaną motywację towarzyszącą popełnianiu zbrodni oraz scharakteryzowano podstawowe zespoły czynników ryzyka towarzyszących popełnianiu zabójstw koncentrując się na czynnikach osobowościowych i środowiskowych.

 

This study deals with the characteristics of the basic categories of homicides committed by women. The study is theoretical issue. A traditional literature review was used, applying certain rules to minimize the risk of error. The main purpose was to characterize serial killings committed by women, murders of a life partner and murders of children. In the area of the indicated categories, the basic typologies were discussed, the way of acting of the perpetrators and the tools of the crime used by them were characterized. The attention was paid to the diversified motivation accompanying committing crimes, and the basic groups of risk factors accompanying committing murders were characterized, focusing on personality and environmental factors.

https://doi.org/10.7420/AK2021.34
PDF

Bibliografia

Aamodt M. (2016). Serial Killer Statistics. Radford: Radford University.

Adelberg E. i Currie C. (1987). Too Few to Count. Canadian Women in Conflict with the Law. Vancouver: Press Gang Publishers.

Berney T. (2004). ‘Asperger syndrome from childhood into adulthood’. Advances in Psychiatric Treatment 10, s. 341–351.

Berry-Dee Ch. (2020). Rozmowy z seryjnymi zabójczyniami [Talking with female serial killers]. Warszawa: Wydawnictwo Czarna owca.

Beyer K., McAuliffe-Mack S. i Shelton J. (2008). ‘Investigative analysis of neonaticide: An exploratory study’. Criminal Justice and Behavior 35, s. 525–535.

Bourget D. i Gagne P. (2012). ‘Woman who kill their mates’. Behavioral Sciences and the Law 30(5), s. 598–614.

Brower M.C. i Price B.H. (2001). ‘Neuropsychiatry of frontal lobe dysfunction in violent and criminal behaviour: A critical review’. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 71, s. 720–726.

Browne A. (1987). When Battered Women Kill. New York: The Free Press.

Browne K. i Herbert M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie [Prevention of domestic violence]. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Całkiewicz M. (2011). Modus operandi sprawców zabójstw [Modus operandi of the killers]. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Chan H.C.O. i Frei A. (2013). ‘Female sexual homicide offenders: An examination of an underresearched offender population’. Homicide Studies 17, s. 95–118.

Chan H.C.O. i Heide K.M. (2009). ‘Sexual homicide: A synthesis of the literature’. Trauma, Violence, & Abuse 10, s. 31–54.

Chan H.C.O., Fre A.M. i Myers W.C. (2013). ʻFemale sexual homicide offenders: An analysis of the offender racial profiles in offending proces’. Forensic Science International 233, s. 265–272.

Chan H.C.O., Heide K.M. i Beauregard E. (2017). ʻMale and female single-victim sexual homicide offenders: Distinguishing the types of weapons used in killing their victimsʼ. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment 31(2), s. 127–150.

Chan H.C.O., Heide K.M. i Myers W.C. (2013). ‘Juvenile and adult offenders arrested for sexual homicide: An analysis of victim-offender relationship and weapon used by race’. Journal of Forensic Sciences 58, s. 85–89.

Cipparone R.C. (1987). ‘The defence battered women who kill’. University of Pennsylvania Law Review 135(2), s. 427–452.

Czerwiński A. i Gradoń K. (2001). Seryjni zabójcy [Serial killers]. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA.

Daly M. i Wilson M. (1988). Homicide. New York: Aldine.

DiMaio V.J. i DiMaio D. (2003). Medycyna sądowa [Forensic medicine]. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban and Partners.

Doberentz E., Musshoff F. i Madea B. (2009). ‘Serial killings in a nursing home for the elderly’. Archiv fur Kriminology 223, s. 24–35.

Douglas J.E., Burgess A.W., Burgess A.G. i Ressler R.K. (2006). Crime Classification Manual. San Francisco: Jossey-Bass, A Wiley Imprint.

Dressler J. (2006). ‘Battered women and sleeping abusers: Some reflections’. Ohio State Journal of Criminal Law 3, s. 457–473.

Dutton D.G. (2001). Przemoc w rodzinie [Domestic violence]. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann.

Eeasteal P. (1991). ‘Battered women who kill: A plea of selfdefence’. Women and The Law, s. 37–47. Dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/237416741.

Egger S. (1990). Serial Murder: An Elusive Phenomenon. New York: Praeger.

Ewing C.P. (1997). Fatal Families – The Dynamics of Intrafamiliar Homicide. Thousand Oaks: Sage Publications.

Finkelhor D. i Ormrod R. (2001). Homicides of Children and Youth. Washington: U.S. Department of Justice Office of Justice Programs Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Dostęp online: https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojjdp/187239.pdf [22.12.2021].

Fox J. i Levin J. (1998). ‘Multiple homicide: Patterns of serial and mass murder’. Crime and Justice 23, s. 407–455.

Fox J. i Levin J. (2001). The Will to Kill: Making Sense of Senseless Murder. Boston: Allyn & Bacon.

Frei A., Vollm B., Graf M. i Dittmann V. (2006). ‘Female serial killing: Review and case report’. Criminal Behavior and Menthal Health 16, s. 167–176.

Gerrig R.J. i Zimbardo P.G (2009). Psychologia i życie. Wydanie nowe [Psychology and life. New edition]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gillespie C.K. (1989). Justifiable Homicide: Battered Women, Self- Defense and the Law. Ohio Columbus: Ohio State University Press.

Grubin D. (1994). ʻSexual murderʼ. British Journal of Psychiatry 165, s. 624–629.

Gurian E.A. (2011). ‘Female serial murderers: Directions for future research on a hidden population’. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 55(1), s. 27–42.

Hague G. i Malos E. (1993). Domestic Violence Action for Change. Bristol: New Clarion Press.

Hale R. i Bolin A. (1998). ‘The female serial killer’. W R.M. Holmes i S.T. Holmes (red.) Contemporary Prospectives on Serial Murder. Thousand Oaks: SAGE Publications, s. 33–58.

Harris B. (1994). ‘Biological and hormonal aspects of postpartum depressed mood’. British Journal of Psychiatry 164, s. 288–292.

Harrison M.A., Murphy E.A, Ho L.Y, Bowers T.G. i Flaherty C.V. (2015). ‘Female serial killers in the United States: Means, motives, and makings’. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 26(3), s. 383–406.

Hatters-Friedman S. i Resnick P. (2009). ‘Neonaticide: Phenomenology and considerations for prevention’. International Journal of Law and Psychiatry 32, s. 43–47.

Hay P. (2009). ‘Post-partum psychosis: Which women are at highest risk’. PLoS Medicine 6(2), s. 130–131.

Heide K.M. i Salomon E.P. (2009). ‘Female juvenile murderers: Biological and psychological dynamics leading to homicide’. International Journal of Law and Psychiatry 32(4), s. 244–252.

Heitzman J. (2002). Stres w etiologii przestępstw agresywnych [Stress in the etiology of aggressive crimes]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hickley E.W. (2006). Serial Murderers and Their Victims. Belmont, CA: Thomson Higher Education.

Holmes R. i Holmes S. (1998). Serial Murder. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Husain A., Anasseril D.E. i Harris PW. (1983). ‘A study of young-age and mid-life homicidal women admitted to a psychiatric hospital for pre-trial evaluation’. Canadian Journal of Psychiatry 28(2), s. 109–113.

James R.K. i Gililand B.E. (2004). Strategie interwencji kryzysowej [Crisis intervention strategies]. Warszawa: PARPA.

Jensen V. (2001). Why Women Kill: Homicide and Gender Equality. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Kalemi G., Michopoulos I., Efsathiou V., Konstantopoulou F., Tsaklakidou D., Gournellis R. i Douzenis A. (2019). ‘Narcissism but not criminality is associated with aggression in women: A study among female prisoners and women without a criminal record’. Frontiers in Psychiatry 10(21). Dostęp online: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00021/full.

Kaser-Boyd N. (1993). ʻRorschachs of women who commit homicideʼ. Journal of Personal Assessment 60(3), s. 458–470.

Kelleher M.D. i Kelleher C.L. (1998). Murder Most Rare: The Female Serial Killer. Westport, CT: Praeger Publishers.

Klein S. (2006). Największe zbrodniarki w historii [The greatest criminals in history]. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Dz.U. z 2015, poz. 961 [Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Journal of Laws of 2015, item 961].

Korbin J.E. (1989). ‘Fatal maltreatment by mothers: A proposed framework’. Child Abuse and Neglect 13(4), s. 481–489.

Kowalczyk M.H. (2021). Zabójcy seryjni i wielokrotni. Studium kryminologiczno – wiktymologiczne [Serial and multiple killers. A criminological and victimological study]. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kowalczyk M.H. i Latoś A. (2016). Żony, matki, zabójczynie. Studium zwiktymizowanej zbrodni [Wives, mothers, murderers. A study of a victimized crime]. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kraemer G.W., Lord W.D. i Heilbrun K. (2004). ‘Comparing single and serial homicide offenses’. Behavioral Sciences and the Law 22, s. 325–343.

Krischer M., Stone M., Sevecke K. i Steinmeyer E. (2007). ‘Motives for maternal filicide: Results from a study with female forensic patients’. International Journal of Law and Psychiatry 30, s. 191–200.

Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych [Crisis intervention. Help in psychological crises]. Warszawa: WAiP.

Kumar R. i Robson K. (1984). ʻA prospective study of emotional disorders in childbearing women’. The British Journal of Psychiatry 144, s. 35–47.

Levene S. i Bacon C.J. (2004). ‘Sudden unexpected death and covert homicide in infancy’. Archives of Disease in Childhood 89, s. 443–447.

Lewis C.F. i Bunce S.C. (2003). ‘Filicidal mothers and the impact of psychosis on maternal filicide’. Journal of American Academy of Psychiatry and Law 31, s. 459–470.

Mann C.R. (1996). When Women Kill. New York: State University of New York Press.

Messing J.T. i Heeren J.W. (2004). ‘Another side of multiple murder’. Homicide Study 8, s. 123–158.

Meyer C. i Oberman M. (2001). Mothers Who Kill Their Children: Understanding the Acts of Moms from Susan Smith to the “Prom Mom”. New York: New York University Press.

Moir A. i Jessel D. (1998). Zbrodnia rodzi się w mózgu [A mind to crime]. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Murrie D.C., Waren J.I., Kristiansson M. i Dietz P.E. (2002). ‘Asperger’s syndrome in forensic settings’. International Journal of Forensic Mental Health 1, s. 59–70.

Myers W.C. (2004). ‘Serial Murder by children and adolescents’. Behavioral Sciences and the Law 22(3), s. 357–374.

Myers W.C., Gooch E. i Meloy J.R. (2005). ‘The role of psychopathy and sexuality’. Journal of Forensic Science 50(3), s. 652–657.

Norris C.S. (2011). Psychopathy and Gender of Serial Killers: A Comparison Using the PCL-R. Tennessee: East Tennessee State University.

O’Keefe M. (1997). ʻIncarcerated battered women: A comparison of battered women who killed their abusers and those incarcerated for other offencesʼ. Journal of Family Violence 12(1), s. 1–19.

Olbrycht J. (1964). Medycyna sadowa w procesie karnym [Forensic medicine in a criminal trial]. Warszawa: PZWL.

Orłowska A., Mazur Z. i Łaguna M. (2017) ‘Systematyczny przegląd literatury. Na czym polega i czym się różni od innych przeglądów’ [Systematic literature review. What is it and how does it differ from other Reviews]. Ogrody Nauk i Sztuk 7, s. 350–363.

Ostrosky-Solis F., Velez-Garcia A., Santana-Vargas D., Perez M. i Ardila A. (2008). ‘A middle-aged female serial killer’. Journal of Forensic Science 5, s. 1223–1230.

Porter T. i Gavin H. (2010). ʻInfanticide and neonaticide: A review of 40 years of research literature on incidence and causes’. Trauma, Violence and Abuse 11(3), s. 99–112.

Pospiszyl I. (1999). Razem przeciwko przemocy [Together against violence]. Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.

Powledge T.M. (2016). Do the MAOA and CDH13 ‘Human Warrior Genes’ Make Violent Criminals – and What Should Society Do?, Geneticliteracyproject.org. Dostęp online: https://www.geneticliteracyproject.org/2016/07/29/does-the-human-warrior-gene-make-violent criminals-and-what-should-society-do/ [10.11.2021].

Raszeja S., Nasiłowski W. i Markiewicz J. (1993). Medycyna sądowa dla studentów [Forensic medicine for students]. Warszawa: PZWL.

Resnick P. (1970). ‘Murder of the newborn: A psychiatric review of neonaticide’. American Journal of Psychiatry 126, s. 1414–1420.

Roberts A.R. (1996). ‘Battered women who kill: A comparative study of incarcerated participants with a community sample of battered women’. Journal of Family Violence 11(3), s. 291–304.

Rose T.W. (2019). Black Widows, Sexual Predators, and the Reality of Female Serial Killers. Austin: The University of Texas.

Sansone R.A. i Sansone L.A. (2009). ʻBorderline personality and criminalityʼ. Psychiatry MMC 6(10), s. 16–20.

Scully R.P. (2019). Child Abuse May Change Brain Structure and Make Depression Worse, Newscientist.com. Dostęp online: https://www.newscientist.com/article/2197341-child-abuse-maychange-brain-structure-and-make-depression-worse/ [10.11.2021].

Serczyk W.A. (1982). Pamiętniki Księżny Daszkow [Diaries of Princess Daszkow]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Silva J.A., Leong G.B. i Ferrari M.M. (2004). ‘A neuropsychiatric developmental model of serial homicidal behaviour’. Behavioral Sciences and the Law 22, s. 787–799.

Stone M.H. (1998). ‘The personalities of murderers: The importance of psychopathy and sadism’. W E. Skodol (red.) Psychopathology and Violent Crime. Washington, DC: American Psychiatric Association, s. 29–52.

Stone M.H. (2001). ‘Serial sexual homicide: Biological, psychological, and sociological aspects’. Journal of Personal Disorder 15(1), s. 1–18.

Targuis N. (2006). ‘Neurobiological hypothesis relating to connections between psychopathy and childhood maltreatment’. Encephalography 32(3), s. 377–384.

Walker L. (1989). Terrifying Love: Why Battered Women Kill and How Society Responds. New York: Harper & Row.

Walker L.E. i Browne A. (1985). ‘Gender and victimization by intimates’. Journal of Personality 2, s. 179–195.

Wciórka J. (2008). Kryteria diagnostyczne według DSM–IV–TR [Diagnostic criteria according to DSM-IV-TR]. Arlington, VA: American Psychiatric Association.

Websdale N. (1999). Understanding Domestic Homicide. Boston: North Eastern University Press.

Werner H. (2005). Tyranki. Najokrutniejsze kobiety w historii [Tyrants. The cruelest women in history]. Warszawa: Wydawnictwo Jeden Świat.

Wisner K. i Stowe Z. (1997). ‘Psychobiology of postpartum mood disorders’. Seminars in Reproductive Medicine 15, s. 77–89.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.