Nowe technologie w komunikacji skazanych i tymczasowo aresztowanych ze światem zewnętrznym

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

pozbawienie wolności
skazany
tymczasowo aresztowany
komunikator internetowy
Skype
Covid-19
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
prawo do życia rodzinnego
prawo dostępu do informacji publicznej
prawo do informacji
jednostka penitencjarna
deprivation of liberty
prisoner
pre-trial detainee
penitentiary units
online communicator
right to family life
right to access public information
right to information

Jak cytować

Dawidziuk, E., & Kotowska, K. (2021). Nowe technologie w komunikacji skazanych i tymczasowo aresztowanych ze światem zewnętrznym: New technologies as the method of prisoners’ contact with the outside world. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 151–194. https://doi.org/10.7420/AK2021.31

Abstrakt

Artykuł opisuje wykorzystanie komunikatora internetowego Skype w podtrzymywaniu kontaktu osób pozbawionych wolności z bliskimi. Z analizy zgromadzonych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich danych wynika, że jednostki penitencjarne dysponują odpowiednimi możliwościami technicznymi do korzystania z tej formy komunikacji społecznej. Spotkania on-line osadzonych z rodziną nabrały szczególnego znaczenia w czasie pandemii Covid-19. W publikacji wskazano na możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej przez skazanych, jak i trudności w dostępie do tych form ze strony tymczasowo aresztowanych. Zwrócono również uwagę na generalny dostęp więźniów do stron internetowych.

 

The article describes the use of the Skype electronic communicator in maintaining contact between prisoners and their relatives. The data collected by the Office of the Polish Ombudsman shows that penitentiary units have appropriate the technical capabilities to use the discussed form of social communication. Online meetings of inmates with their families have gained particular importance during the ongoing COVID-19 pandemic. The publication indicates the possibility of using electronic means of communication by convicts, as well as the difficulties in accessing these tools by remand prisoners. Attention was also paid to general access to websites by prisoners.

https://doi.org/10.7420/AK2021.31
PDF

Bibliografia

Advice of the Subcommittee to States parties and national preventive mechanisms relating to the coronavirus disease COVID-19) pandemic, CAT/OP/10.

Bodnar A. (2018). Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny [Enforcement of judgments of the European Court of Human Rights in Poland. Institutional dimension]. Warszawa: Wolters Kluwer.

CE (2017). Poprawiony komentarz do zalecenia CM/REC(2006)2 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie Europejskich Reguł Więziennych i proponowane zmiany w tekście rekomendacji [Revised commentary to recommendation CM/REC(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules and suggested ensuing amendments to the text of the recommendation itself], Rm.coe.int. Dostęp online: https://rm.coe.int/revised-commentary-to-recommendation-cm-rec-2006-2-on-the-european-pri/168073f68e [13.06.2021].

CE (2018). Zmienione zasady i komentarz do zalecenia CM/REC(2006)2 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie Europejskich Reguł Więziennych [Revised Rules and commentary to recommendation CM/REC(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules], Rm.coe.int. Dostęp online: https://rm.coe.int/pc-cp-2018-15-e-rev-3-epr-2006-with-changes-and-commentary-08-10-18/16808e4ac1 [30.07.2021].

CE, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2010). Standardy CPT [CPT standards], Refworld.org. Dostęp online: https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf [04.07.2021].

CE, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2021). 30 Raport Generalny CPT [30th General Report of the CPT], Rm.coe.int. Dostęp online: https://rm.coe.int/1680a25e6b [05.07.2021].

CE, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2016). 25 Raport Generalny CPT [25th General Report of the CPT], Rm.coe.int. Dostęp online: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680696a9d [02.08.2021].

CE, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2017). 26 Raport Generalny CPT [26th General Report of the CPT], Rm.coe.int. Dostęp online: https://rm.coe.int/168070af7a [18.07.2021].

CE, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2001). Zmiany dotyczące standardów CPT w odniesieniu do kary pozbawienia wolności [Developments concerning CPT standards in respect of imprisonment], Rm.coe.int. Dostęp online: https://rm.coe.int/16806cd24c [30.07.2021].

Council of Europe (2015). Internet: Case-Law of the European Court of Human Rights, Echr.coe.int. Dostęp online: https://www.echr.coe.int/documents/research_report_internet_eng.pdf [13.11.2021].

Council of Europe (2021). Wizytacje CPT [CPT visits], Coe.int. Dostęp online: https://www.coe.int/pl/web/cpt/about-the-cpt [30.07.2021].

Dawidziuk E. (2013). Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych [Treatment of people deprived of liberty in contemporary Poland against the background of international standards]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dawidziuk E. (2020). ʻJednostki penitencjarne w dobie pandemii Covid-19ʼ [Penitentiary establishments in the time of the Covid-19 pandemic]. W D. Jagiełło, T. Gardocka (red.) Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela [The Covid-19 pandemic and the rights and freedoms of the citizen]. Warszawa: C.H. Beck, s. 137–156.

Dawidziuk E., Niełaczna M. i Kosylo A. (2018). ʻWięźniowie dożywotni przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburguʼ [Life prisoners before the European Court of Human Rights in Strasbourg]. W M. Ejchart-Dubois, M. Niełaczna i A. Rzepliński (red.) Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara [Life imprisonment. The killer, his crime and the punishment]. Warszawa: C.H. Beck, s. 15–102.

European Committee on Crime Problems, European Committee on Crime Problems, Revised Commentary to Recommendation CM/Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules and suggested ensuing amendments to the text of the text of the recommendation itself, PC-CP (2017).

European Court of Human Rights [ECHR] (2021). Dostęp do Internetu i wolność otrzymywania i przekazywania informacji i pomysłów [Access to Internet and freedom to receive and impart information and ideas], Echr.coe.int. Dostęp online: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Access_Internet_ENG.pdf [02.08.2021].

European Prison Observatory, Covid-19: What Is Happening in European Prisons (2020), Prisonobservatory.org. Dostęp online: http://www.prisonobservatory.org/upload/05062020European_prisons_during_covid19n9.pdf [30.10.2021].

Gajdus D. i Gronowska B. (1998). Europejskie standardy traktowania więźniów (rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej). Zarys wykładu [European standards for the treatment of prisoners (reconstruction of standards and their significance for Polish penitentiary law and practice). Outline of the lecture]. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence (2015). United Nations: New York. Dostęp online: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. [Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483].

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on November 4, 1950, subsequently amended by Protocols No. 3, 5 and 8 and supplemented by Protocol No. 2, Journal of Laws of 1993, No. 61, item 284].

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 [Convention on the Rights of the Child, adopted by the United Nations General Assembly on 20 November 1989, Journal of Laws of 1991, No. 120, item 526].

Kuć M. (2007). Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności [Individualisation of the execution of the penalty of deprivation of liberty]. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kwieciński A. (2012). ʻSkazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmiʼ [Prisoners-parents. Legal situation of inmates who are caring for children]. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 28, s. 187–202.

Łuczak E. (2020). ʻWizja życia skazanych po opuszczeniu zakładu karnego i jej niektóre determinantyʼ [A vision of the life of convicts after leaving prison and some of its determinants]. W T. Bulenda i A. Nawój-Śleszyński (red.) Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości. VI Kongres Penitencjarny [Polish penitentiary system on the centenary of regaining independence. VI Penitentiary Congress]. Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej, s. 581–588.

Machel H. (2014). ʻRodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznejʼ [Family of a prisoner as a participant in his penitentiary social rehabilitation, re-adaptation and social reintegration]. Resocjalizacja Polska 7, s. 45–57.

Mamak K. (2021). Filozofia karania na nowo [The philosophy of punishment in a new view]. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej [CZSW] (2020). Statystyka miesięczna, marzec 2020 [Monthly statistic, March 2020], Sw.gov.pl. Dostęp online: https://sw.gov.pl/assets/31/23/50/552de28a4291f47e5fc9d6e9b3935487ef3a01e3.pdf [02.08.2021].

Niełaczna M. (2017). Mechanizm nie-doskonały. Dobra administracja więzienna – ustalenia i konkluzje badawcze [The imperfect mechanism. Good prison administration – research findings and conclusions]. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

ONZ (2015). Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (Reguły Mandeli), rezolucja Narodów Zjednoczonych A/RES/70/175 [United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), resolution adopted by the General Assembly A/RES/70/175], Bip.brpo.gov.pl. Dostęp online: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Reguly_Mandeli.pdf [18.07.2021].

OSCE (2018). Guidance document on the Nelson Mandela Rules implementing the United Nations revised Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Osce.org. Dostęp online: https://www.osce.org/files/f/documents/7/b/389912_0.pdf [25.07.2021].

OSCE, ODIHR (2020). Przewodnik. Monitorowanie miejsc pozbawienia wolności podczas pandemii COVID-19 [Guidance. Monitoring places of detention through the COVID-19 pandemic], Osce.org. Dostęp online: https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/453543.pdf [02.08.2021].

Penal Reform International [PRI] (2021). Światowe Trendy w więzieniach w 2021 r. [Global prison trends 2021], Penalreform.org. Dostęp online: https://www.penalreform.org/global-prison-trends-2021/ [30.07.2021].

Prawa osób pozbawionych wolności w dobie koronawirusa. Opracowanie HFPC [Rights of persons deprived of their liberty in the era of coronavirus. Prepared by HFPC] (2020), Hfhr.pl. Dostęp online: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/wi%C4%99zienia2.pdf [10.10.2021].

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 29 października 2021 r. [Draft amendment to the Executive Penal Code of October 29, 2021] (2021), Legislacja.rcl.gov.pl. Dostęp online: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353001/katalog/12826472#12826472 [12.11.2021].

Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r., OPCAT, Dz.U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192 [Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the United Nations General Assembly in New York on 18 December 2002, Journal of Laws of 2007, No. 30, item 192].

Puolakka P. (2021). Towards Digitalisation of Prisons: Finland’s Smart Prison Project, Penalreform.org. Dostęp online: https://www.penalreform.org/blog/towards-digitalisation-of-prisons-finlands-smart-prison-project/ [30.10.2021].

Rekomendacja Rec(2003)23 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zarządzania przez administrację więzienną wyrokami dożywocia i innymi więźniami długoterminowymi, przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 9 października 2003 r. na 855. posiedzeniu Zastępców Ministrów [Recommendation Rec (2003)23 of the Committee of Ministers to member states on the administration by prison administration of life sentences and other long-term prisoners, adopted by the Committee of Ministers on October 9, 2003 at the 855th meeting of the Ministersʼ Ministers] (2003).

Rekomendacja Rec(2006)2-wersja Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu zastępców ministrów, zrewidowana i uzupełniona przez Komitet Ministrów w dniu 1 lipca 2020 r. na 1380 posiedzeniu Zastępców Ministrów [Recommendation Rec (2006)2-version of the Committee of Ministers to member states of the Council of Europe on the European Prison Rules, adopted by the Committee of Ministers on January 11, 2006 at the 952 meeting of the ministersʼ deputies, revised and supplemented by the Committee of Ministers on July 1, 2020 at the 1380th meeting of the Ministersʼ Deputies] (2006).

Riigikogu (2013). Ustawa dotycząca pozbawienia wolności uchwalona 14.06.2000 [Imprisonment Act, passed June 16, 2000], Riigiteataja.ee. Dostęp online: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504112013005/consolide [31.07.2021].

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz.U. z 2016 r., poz. 2231 [Ordinance of the Minister of Justice of December 21, 2016 on the organizational and order rules for the execution of the penalty of deprivation of liberty, Journal of Laws of 2016, item 2231].

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, Dz.U. z 2016 r., poz. 2290 [Ordinance of the Minister of Justice of 22 December 2016 on the organizational and order rules for the execution of pre-trial detention, Journal of Laws of 2016, item 2290].

Rzecznik Praw Obywatelskich [RPO] (2019). Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej [General motion of the Commissioner for Human Rights to the Director General of the Prison Service on 24 April 2019], Bip.brpo.gov.pl. Dostęp online: https://bip.brpo.gov.pl/sprawygeneralne/pdf//2019/4/IX.517.3125.2018/1632953.pdf [16.05.2021].

SPT (2020). Advice of the Subcommittee to States Parties and National Preventive Mechanisms Relating to the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic, CAT/OP/10, Undocs.org. Dostęp online: https://undocs.org/CAT/OP/10 [13.11.2021].

SPT (2021). Protocol for National Preventive Mechanisms Undertaking on-site Visits During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic, CAT/OP/11, Undocs.org. Online: https://undocs.org/CAT/OP/11 [13.11.2021].

Statystyka miesięczna [Monthly statistic] (b.d.), Sw.gov.pl. Dostęp online: https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [05.12.2021].

Statystyka roczna [Annual statistic] (b.d.), Sw.gov.pl. Dostęp online: https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [05.12.2021].

Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] (2020). Gotowość, zapobieganie i kontrola COVID-19 w więzieniach i innych miejscach odosobnienia. Zalecenia tymczasowe. 15 marca 2020 [Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention. Interim guidance. 15 March 2020], Euro.who.int. Dostęp online: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020-produced-by-whoeurope [02.08.2021].

Trociuk S. (2012). ʻRzecznik Praw Obywatelskich jako Krajowy Mechanizm Prewencjiʼ [Commissioner for Human Rights as the National Preventive Mechanism]. W P. Kardas, T. Sroka i W. Wróbel (red.) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I [State of law and criminal law. Jubilee book of Professor Andrzej Zoll. Volume I]. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 595–602.

Trociuk S. (red.) (2021). Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Nieludzkiego, Poniżającego Traktowania lub Karania w 2020 r. [Report of the Commissioner for Human Rights on the activities of the National Preventive Mechanism, in 2020]. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

UN, Human Rights Council (2011). Raport Specjalnego Sprawozdawcy Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych na temat promocji oraz ochrony prawa do wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi [Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue (A/HRC/17/27)], Documents-dds-ny.un.org. Dostęp online: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/132/01/pdf/G1113201.pdf?OpenElement [02.08.2021].

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 [The Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, counteracting and combating of COVID-19, other infectious diseases and the emergencies caused by tchem, Journal of Laws of 2020, item 1842].

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 53 [The Act of June 6, 1997 Executive Penal Code, Journal of Laws of 2021, item 53].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie Lesław Wójcik przeciwko Polsce, 66424/09 [Wyrok ETPC 01.07.2021] [Judgment of the European Court of Human Rights from 1st July 2021in case Leslaw Wojcik v. Poland, 66424/09].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 października 2005 r. w sprawie Bagiński przeciwko Polsce, 37444/97 [Wyrok ETPC 11.10.2005] [Judgment of the European Court of Human Rights from 11th October 2005 in case Baginski v. Poland, 37444/97].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie Płoski przeciwko Polsce, 26761/95 [Wyrok ETPC 12.11.2002] [Judgment of the European Court of Human Rights from 12th November 2002 in case Ploski v. Poland, 26761/95].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie Horych przeciwko Polsce, 13621/08 [Wyrok ETPC 17.04.2012] [Judgment of the European Court of Human Rights from 17th April 2012 in case Horych v. Poland, 13621/08].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Jankovskis przeciwko Litwie, 21575/08 [Wyrok ETPC 17.01.2017] [Judgment of the European Court of Human Rights from 17th January 2017 in case Jankovskis v. Lithuania, 21575/08].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl przeciwko Turcji, 47121/06, 13988/07, 34750/07 [Wyrok ETPC 18.06.2019] [Judgment of the European Court of Human Rights from 18th June 2019 in case Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey, 47121/06, 13988/07, 34750/07].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie Kalda przeciwko Estonii, 17429/10 [Wyrok ETPC 19.01.2016] [Judgment of the European Court of Human Rights from 19th January 2016 in case Kalda v. Estonia, 17429/10].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Messina przeciwko Włochom, 25498/94 [Wyrok ETPC 28.09.2000] [Judgment of the European Court of Human Rights from 28th September 2000 in case Messina v. Italy, 25498/94].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Giszczak przeciwko Polsce, 40195/08 [Wyrok ETPC 29.11.2011] [Judgment of the European Court of Human Rights from 29th November 2011 in case Giszczak v. Poland, 40195/08].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 października 2005 r. w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 74025/01 [Wyrok ETPC 06.10.2005] [Judgment of the European Court of Human Rights from 6th October 2005 in case Hirst v. United Kingdom, 74025/01].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie Ramazan Demir przeciwko Turcji, 68550/17 [Wyrok ETPC 09.02.2021] [Judgment of the European Court of Human Rights from 9th February 2021 in case Ramazan Demir v. Turkey, 68550/17].

Wystąpienie RPO z dnia 8.02.2016 r. do Ministra Sprawiedliwości, nr sprawy KMP.571.4.2016 [General motion of the Commissioner for Human Rights of 8 February 2016 to the Minister of Justice, case no KMP.571.4.2016] (2016), Bip.brpo.gov.pl. Dostęp online: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/do-ms-ws-dostepu-wiezniow-do-informacji-publicznych-zawartych-w-bip [31.07.2021].

Zalecenie CM/Rec(2014)6 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie Przewodnika praw człowieka użytkowników Internetu, przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy 16 kwietnia 2014 r. na 1197 posiedzeniu Zastępców Ministrów [Recommendation CM/Rec(2014)6 of the Committee of Ministers to member States on a Guide to human rights for Internet users (Adopted by the Committee of Ministers on 16 April 2014 at the 1197th meeting of the Ministersʼ Deputies)] (2014), Rm.coe.int. Dostęp online: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d5b31 [02.08.2021].

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Kamińsku [Order of the Director of the Prison in Kaminsk of May 12, 2021 on the establishment of internal order in the Prison in Kaminsk] (2021), Bip.sw.gov.pl. Dostęp online: https://bip.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/ZK_Kaminsk/porzadek/PORZADEK%20R-1%20NOWY.pdf [20.07.2021].

Zarządzenie nr 74/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce z dnia 30.11.2020 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce [Order No. 74/2020 of the Director of the Pre-trial Detention Center in Warsaw-Białoleka of November 30, 2020 on the internal order of the Pre-trial Detention Center in Warsaw-Białoleka] (2020), Bip.sw.gov.pl. Dostęp online: https://bip.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/AS_Warszawa_Bialoleka/porz%C4%85dek%20wew.pdf [20.07.2021].

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Wołowie [Internal order No. 3/2020 of the Director of the Prison in Wolow of February 25, 2020 on the internal order in the Prison in Wolow] (2020), Bip.sw.gov.pl. Dostęp online: https://bip.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/ZK_Wolow/Zarz%C4%85dzenie%20Wewn%C4%99trzne%20Nr%203.2020.pdf [20.07.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.