Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.


ZASADY ZGŁASZANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI

 1. Propozycje artykułów naukowych można zgłaszać mailowo na adres studiaprawnicze@inp.pan.pl lub za pośrednictwem platformy ICI Publisher Panel http://www.studia-prawnicze.publisherspanel.com. Podpisaną własnoręcznie przez Autora wersję papierową tekstu należy przesłać na adres: kwartalnik „Studia Prawnicze”, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
 2. Przyjmowane będą jedynie materiały oryginalne, które nie były wcześniej nigdzie publikowane.
 3. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej, nie będą przyjmowane.
 4. Wszelkie wykryte naruszenia prawa autorskiego lub zasad etyki i rzetelności naukowej będą demaskowane i dokumentowane.
 5. Objętość tekstów nadsyłanych do kwartalnika „Studia Prawnicze” powinna wynosić od 20 000 do 80 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy).
 6. Nadsyłane materiały powinny uwzględniać szczegółowe zalecenia edytorskie, stosowane przez "Studia Prawnicze". Ułatwi i przyspieszy to prace redakcyjne.
 7. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (o objętości od 800 do 1200 znaków łącznie ze spacjami), abstrakt w języku polskim i angielskim (do 800 znaków ze spacjami), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 5 do 10 słów) oraz bibliografię załącznikową, uwzględniającą wszystkie pozycje wskazane w przypisach.
 8. Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o Autorze (w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres domowy), a także oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji "Studiów Prawniczych". Pracownicy naukowi proszeni są o wskazanie afiliacji oraz informacji o źródle finansowania badań.
 9. Tytuł opracowania należy ująć w formie najbardziej zwięzłej. Dopuszczalne są podtytuły.
 10. W tekście należy stosować przypisy dolne.
 11. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
 12. Prosimy Autorów o niekierowanie do Redakcji propozycji nawiązania stałej współpracy. Nie jest to możliwe.
 13. Wszystkie materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Autor otrzymuje tekst do korekty. W przypadku nieodesłania korekty autorskiej w terminie materiał jest kierowany do publikacji bez poprawek Autora.
 14. Autorzy, których teksty zostaną zaakceptowane do druku, będą zobowiązani podpisać umowę licencyjną (licencja nieodpłatna niewyłączna wraz z prawem do sublicencjonowania) ze zgodą na wydanie ich utworu w wersji papierowej oraz elektronicznej przez Redakcję „Studiów Prawniczych”.

 

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA EDYTORSKIE DLA AUTORÓW

 1. Tekst (łącznie z tabelami – jeśli są) należy przygotować wyłącznie w formie elektronicznej w programie Word, a tabele i wykresy w programie Excel.
 2. Tekst nadesłany do „Studiów Prawniczych” powinien mieć następujące parametry: czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm; justacja. Należy wprowadzić numerację stron.
 3. W tekście należy stosować przypisy dolne o następujących parametrach: czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia 1,0; brak wcięcia akapitowego; wyrównanie do lewego i prawego marginesu. Przypisy powinny być ponumerowane liczbami arabskimi. Stosuje się numerację ciągłą zaczynającą się od 1.
 4. W tekście nie należy stosować podkreśleń ani pogrubień. Wyróżnienie fragmentu tekstu jest wyjątkowo możliwe przez zwiększenie odstępu między znakami (tekst rozstrzelony). Zwroty obcojęzyczne (np. prima faciede lege lata) należy wyróżnić kursywą, natomiast cytaty - zapisać w cudzysłowach.
 5. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym tzw. francuskim (« ... »).
 6. W tekście ani w przypisach nie należy przytaczać pełnej treści przepisów prawnych, w tym przepisów z konwencji międzynarodowych (w języku polskim lub angielskim), chyba że jest to absolutnie niezbędne i będzie stosowane na zasadzie wyjątku.
  W przypadku odwoływania się w tekście do nazwisk innych autorów należy przytoczyć ich pełne imię oraz nazwisko.
 7. W przypisach bibliograficznych i bibliografii załącznikowej należy podawać pełne tytuły czasopism, bez dokonywania ich skrótów
 8. Redakcja prosi o przygotowanie przypisów bibliograficznych zgodnie z wskazówkami poniżej[j1] :

Monografie:

A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2000.

H.S. Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 

Artykuły w pracach zbiorowych:

A. Marek, Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym, w: K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70-tej rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

 

Czasopisma

D. Wójcik, Praca kuratora dla nieletnich w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów społecznych, „Archiwum Kryminologii” 1988, t. XV.

S. Opotow, Moral Exclusion and Injustice: An Introduction, „Journal of Social Issues” 1990, t. 46, nr 1.

 

Źródła internetowe

K. Iglicka, K. Gmaj, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends cross Europe. Country report: Poland, listopad 2008, http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/10/clandestino_report_poland_final_2.pdf [dostęp: 15.03.2011]

 

Dzienniki Ustaw:

do 2012 roku: Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107

po 2012 r. (bez podziału na numery): Dz.U. z 2016 r. poz. 2290

w przypadku odwoływania się do tekstu jednolitego, powyższe należy poprzedzić skrótem t.j.

 

Kolejne powołania:

A. Siemaszko, Granice tolerancji…, s. XX

 

 1. Należy rozróżniać numerację tomów (volumes) oraz zeszytów (issues) przy czasopismach obcojęzycznych.
 2. Jeśli tekst artykułu jest napisany w języku polskim, wszystkie elementy opisów bibliograficznych, nawet publikacji obcojęzycznych, powinny być w języku polskim.

 

Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.)Regulating Preventive Justice. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.

Rosenthal R., Jacobson L., Pygmalion in the classroom, „The Urban Review” 1968, t. 3, nr 1, s. 16–20.

 

 1. Przywoływane w przypisach i wykazywane w bibliografii teksty anglojęzyczne należy zapisywać następująco: małymi literami (poza nazwami własnymi) tytuły artykułów z czasopism oraz artykułów z prac zbiorowych, wielkimi literami (poza przyimkami i spójnikami) – tytuły monografii i prac zbiorowych, np.

 

Sykes G., Matza D., Techniques of neutralizationA theory of delinquency, „American Sociological Review”, 1957, t. 22, nr 6, s. 664–670.
Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.), Regulating Preventive Justice. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.
Pascoe P., What Comes Naturally. Miscegenation and the Making of Race in America, Oxford University Press, Oxford 2010.

 

 1. Dodatki do tytułów należy zapisywać po kropce, nie po dwukropku i nie po myślniku.
 2. W przypadku powoływania się na źródła internetowe po podaniu linku do źródła należy w nawiasie kwadratowym zamieścić datę dostępu w następujący sposób: [dostęp: 28.02.2019].
 3. Nazwy polskich aktów prawnych należy pisać od małej litery (z wyjątkiem Konstytucji RP). Nazwy konwencji międzynarodowych rozpoczynamy wielką literą, jednak nie zaznaczamy ich kursywą