Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 1919-1939

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

polityka penitencjarna
historia więziennictwa w Polsce
civil police
penal policy

Jak cytować

Sprengel, B. (2014). Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 1919-1939. Archiwum Kryminologii, (XXXVI), 227–257. https://doi.org/10.7420/AK2014G

Abstrakt

The circumstances in which the Civil Police assumed responsibility for convoy and protection duties on behalf of the justice system until 1939 (in practice, until now). The legal and financial aspects of performing convoy and isolation functions on behalf of the Department of Justice. The unsuccessful attempts to transfer these tasks to the Prison Guard. The methods and tactics deployed in performing convoy and protection duties towards criminal and political prisoners. Convoys on foot and by train and other means of transport. Chronic occurrences and extraordinary events during convoys. How fulfilling these duties effected the Police’s other statutory obligations. The role of isolation in Police arrests. The prevailing conditions. The rights and duties of prisoners. The supervision of prisoners. Extraordinary events and chronic occurrences. The function and purpose of police holding cells for juveniles. Their isolation and rehabilitation functions. The Civil Police in performing their duties in connection with municipal arrests. Police assistance to the Prison Guard in extraordinary situations, especially riots. Protecting prisoners from external attacks. Searching for escaped prisoners. Operational and evidentiary work. Operational and procedural activities against people attempting to communicate with prisoners. Civil Police operational work in prisons. Information exchange between the Civil Police and the Prison Guard. The practice of prison authorities informing the police about people released from prison and the legal basis for doing so. The attitude of politicians and the press to the Civil Police carrying out functions on behalf of the prison service.

https://doi.org/10.7420/AK2014G
PDF

Bibliografia

Andrusiewicz A., Stanisław Łańcucki, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.

Awantura w sądzie, „Kurier Warszawski” z 20.01.1933 r., nr 20.

Balcer J., Jak przestępca wyprowadził w pole policjanta, „Na posterunku” 1938, nr 47.

Doprowadzanie skazanych wyrokiem sądów do aresztów gminnych, „Na posterunku” 1930, nr 31.

„Dziennik” Płocki z 28.08.1928 r., nr 198 (notatka bez tytułu).

„Express Kujawski” z 25.03.1938 r., nr 69, s. 9 (notatka bez tytułu).

Fajer L., Jeszcze o sposobach porozumiewania się przestępców, „Na posterunku” 1936, nr 25.

Hankiewicz A., O eskortach, „Na posterunku” 1938, nr 41.

Jakubiec A., Wywiad w areszcie, „Na posterunku” 1938, nr 7.

Jakubiec J., Rejestr więźniów jako policyjny rejestr pomocniczy, „Na posterunku” 1931, nr 8.

Janowski S., Pies – towarzysz w służbie, „Na posterunku” 1938, nr 51.

Janowski S., Ucieczka, „Na posterunku” 1938, nr 30.

Krwawe zajście w sądzie, „Rzeczpospolita” z 5.04.1930 r., nr 94.

Kułan B.G., Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu w dniu 20 września 1925 roku, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013.

„Kurier Warszawski” z 24.08.1928 r., nr 234, s. 6 (notatka bez tytułu).

Laniewski A., Zbrodnia i łzy (dwanaście lat prokuratorskiej służby), Drukiem Artura Goldmana, Lwów 1936.

Leczyk M. (opr., wstęp i przypisy), Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.

Loos J., Więzienia w Polsce. Cyfry i fakty, Polska Liga Obrony Praw Człowieka, Przemyśl 1933.

Ładowanie broni w czasie eskorty, „Na posterunku” 1930, nr 22.

Ławnik J., Działalność Komunistycznej Partii Polski w województwie kieleckim w latach 1926-1938, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1994.

Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.

Mączyński M., Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania, Wyższa Szkoła Biznesu, Księgarnia Akademicka. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1997.

Migdał J., Polski system penitencjarny w latach 1918-1928, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2011.

Migdał J., Polski system penitencjarny w latach 1928-1939, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2012.

Mystkowski C., Ustalenie tożsamości i personaliów, „Na posterunku” 1938, nr 29.

O ułatwienie ucieczki szpiegowi, „Ziemia Michałowska” z 9.09.1934 r.

Ograniczenie wystawiania posterunków przy chorych więźniach w szpitalach, „Na posterunku” 1931, nr 12.

Orlikowski W., Tworzenie się systemu penitencjarnego w okresie międzywojennym [w:] M. Gordon (red.), Więzienie mokotowskie. Historia i teraźniejszość, Drukarnia Nr 1, Warszawa 2004.

Pawlak K., Więziennictwo Polskie w latach 1918-1939, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kielce 1995.

Pomiankiewicz J., Dzieje więzienia w Chełmie, Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełm 2011.

Ponoszenie kosztów eskorty osób zatrzymanych z polecenia sądów, „Na posterunku” 1931, nr 15.

Pragier A., Czas przeszły dokonany, B. Świderski, Londyn 1966.

Proces przeciw Dąbalowi, „Ilustrowany Kurier Codzienny” z 5.07.1922 r., nr 178.

Przewóz aresztantów kolejami pod konwojem policji państwowej, „Na posterunku” 1931, nr 8.

Skrobecki W., Odpowiedzi redakcji, „Na posterunku” 1930, nr 10.

„Słowo Kujawskie” z 10.10.1924 r., nr 232, s. 3 (notatka bez tytułu).

Sprengel B., Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

Sprengel B., Posterunkowy w roli listonosza i szofera, czyli o wykorzystywaniu przez administrację przedwojennych policjantów do zadań nie związanych z ochroną bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, „Bezpieczeństwo i Ochrona” 2009, nr 1-2.

Stadler K., Jakie uprawnienia daje policjantowi rozporządzenie o użyciu broni, „Na posterunku” 1930, nr 19.

Stadler K., O nakładaniu kajdanek, „Na posterunku” 1931, nr 6.

Stronczak C., Sposoby nakładania kajdanek, „Na posterunku” 1931, nr 10.

Szwedowski S., Nasilenie przestępczości w województwie śląskim, „Głos Prawników Śląskich” 1938, nr 1.

Tymczasowa instrukcja dla PP. Podręcznik dla szkolenia na posterunkach i w komisariatach, Warszawa 1930.

Ucieczka aresztanta, „Kurier Warszawski” z 14.11.1929 r., nr 313.

Uzupełnienie punktów etapowych, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” z 27.05.1922 r., nr 22.

W.M., Działalność Policji Państwowej w r. 1937, „Na posterunku” 1938, nr 12.

Wodziński W., Lekkomyślni eskortanci, „Na posterunku” 1937, nr 4.

Wójcik M., O tajemnem porozumiewaniu się przestępców, „Na posterunku” 1936, nr 3.

Z żałobnej karty, „Na posterunku” 1931, nr 36.

Zakrzewski J., Jak powstawało polskie więziennictwo [w:] Z. Bugajski et al. (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928, Związek Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1929.

Zakuwanie aresztantów, „Na posterunku” 1928, nr 20.

Zawiadamianie policji o przedterminowym zwolnieniu lub przerwie w wykonywaniu kar pozbawienia wolności, „Na posterunku” 1936, nr 6.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.