‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

criminology
criminal populism
Hungary
social and criminal segregation of juveniles
school guard
criminalised homelessness
increasing prison population
kryminologia
populizm penalny
Węgry
społeczna i kryminalna segregacja nieletnich
ochrona w szkołach
kryminalizacja bezdomności
wzrost populacji więziennej

Jak cytować

Gönczöl, K. (2022). ‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary: „Niech zapanuje porządek!”: Rosnący populizm penalny na Węgrzech. Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 107–122. https://doi.org/10.7420/AK2021.06

Abstrakt

The article explains the birth and development of criminal populism in Hungary – a serious deficit of a young democracy since 2010. Ten years ago, the governing party Fidesz gained a two-thirds majority in the Parliament and immediately pushed penal policy reforms to the forefront of politics under the slogan ‘Order at last!’ The article describes the growing social and political tensions and the serious conflicts arising from the segregation of peripheries of society as a consequence of penal populism. Particular attention is paid to populist criminal policy regarding juveniles, which predominantly favours disciplinary measures. The scope of criminalised behaviour and punishable persons has been expanded; punishments are doled out and the prison population has increased considerably.

 

Artykuł wyjaśnia narodziny i rozwój populizmu penalnego na Węgrzech, stanowiącego poważny deficyt młodej demokracji po 2010 roku. Dziesięć lat temu rządząca partia Fidesz uzyskała w parlamencie większość 2/3 głosów i natychmiast przeforsowała reformę polityki karnej pod hasłem „Nareszcie porządek!”. Artykuł opisuje narastające napięcia społeczne i polityczne oraz poważne konflikty wynikające z segregacji niektórych grup społecznych, będących konsekwencją populizmu penalnego. Szczególna uwaga została zwrócona na populistyczną politykę penalną wobec nieletnich, która w przeważającej mierze zakłada stosowanie środków dyscyplinarnych. Rozszerzono zakres zachowań przestępczych, a także zakres osób podlegających karze. Wymierzane kary przyczyniają się także do znacznego wzrostu populacji więziennej.

https://doi.org/10.7420/AK2021.06
PDF (English)

Bibliografia

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről [Act No. CXC of 2011 on national public education] (2011).

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről [Act II of 2012 on misdemeanours, the misdemeanour procedure and the misdemeanour register system] (2012).

2020. évi LXXIV. törvény az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról [Act LXXIV of 2020 on amendments to the law necessary for the elimination and prevention of school violence] (2020).

A gazdasági válság kutatása a gyermekek jólétére a gazdag országokban [Research into the effects of the crisis on child welfare in rich states] (2011). Europeam Union Statistics on Income and Living Conditions.

Az UNICEF tiltakozik a 12 éves gyerekek büntethetősége ellen [UNICEF protests against the punishability of 12-year-olds] (2012), Galamus.hu. Available online: http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=146644 [27.06.2012].

Borbíró A. (2014). ʻA bűnözéskontroll piacaʼ [The market of crime control]. In A. Borbíró, É. Inzelt, K. Kerezsi, M. Lévay and L. Podoletz (eds.) A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére [Adhering to the limits of penal power: Punishment as a last resort. Studies in honor of Katalin Gönczöl]. Budapest: Eötvös, pp. 53–68.

Boros S., Csiszár E., Horn T. and Németh B. (eds.) (2014). A válság gyermekei. A gazdasági válság kutatása a gyermekek jólétére a gazdag országokban [Children of the crisis. Research into the effects of the crisis on child welfare in rich states]. Budapest: UNICEF. Available online: http://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Report-Card-12_2014_HUN.pdf. [14.03.2014].

Constitutional Court’s Decision (2012) No. 38/2012. [XI. 14.] AB annulled Section 178/B of the Act on misdemeanours, which enshrined the penalization of homelessness.

Constitutional Court’s Decision (2013). Decision No. 3142/2013. [VII. 16.] AB.

Csengel K. (2019). Több lett a szegény gyermek Magyarországon, a munka és a tisztes bér sok faluban még mindig csak álom [There are more poor children in Hungary, work and a proper wage is still a dream in many villages], Merce.hu. Available online: https://merce.hu/2019/10/04/tobb-lett-a-szegeny-gyermek-magyarorszagon-a-munka-es-a-tisztes-ber-sok-faluban-meg-mindig-csak-alom/ [13.06.2020].

Csepeli G. (2010). ʻA demokráciát felfalják gyermekeiʼ [Democracy is devoured by its children]. Mozgó Világ 1, pp. 53–59.

Elias N. (1987). A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások [The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations] Budapest: Gondolat.

Elzárás lehet a vége, ha valaki nem fizeti meg a bírságot – interjú a szabálysértési eljárás sajátosságairól [It can come to detention if one fails to pay the fine – interview about the specificities of the misdemeanour procedure] (2020), Birosag.hu. Available online: https://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/elzaras-lehet-vege-ha-valaki-nem-fizeti-meg-birsagot-interju-szabalysertesi [08.06.2020].

Embertelen döntést hozott az Alkotmánybíróság a hajléktalan emberek elzárásáról [The Constitutional Court has brought an inhumane decision on the confinement of homeless people] (n.d.), Utcajogasz.hu. Available online: https://utcajogasz.hu/szakmai-anyagok/szabalysertes/embertelen-dontest-hozott-az-alkotmanybirosag-a-hajlektalan-emberek-elzarasarol/ [22.06.2020].

Garland D. (2001). The culture of control. Crime and social order in contempory society. Oxford: Oxford University Press.

Goldstein D. (2020). ʻDo Police officers make schools safer or more dangerous?ʼ. The New York Times 13 June 2020, p. 20.

Gönczöl K. (2010). ʻKriminálpolitika és bűnözéskontroll Magyarországon. Reformok 2002-2009ʼ [Criminal policy and crime control in Hungary. Reforms 2002-2009]. Kriminológai Tanulmányok 47, pp. 72–86.

Gönczöl K. (2013). ʻA büntető populizmus és a társadalmi kirekesztettségʼ [Criminal populism and social exclusion]. Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae 50, pp. 155–166.

Gönczöl K. (2014). ʻPesszimista jelentés a posztmodern büntetőpolitika klimatikus viszonyairólʼ [Pessimistic report on the climatic conditions of postmodern penal policy]. Mozgó Világ 25(4), pp. 12–22.

Government decision No. 1744/2013. [X. 17.] on the National Crime Prevention Strategy [2013–2023] (2013).

Green D.A. (2009). ʻPunitativeness and cultureʼ. European Journal of Criminology 6(6), pp. 517–537.

Kerezsi K. and Borbíró A. (eds.) (2009). A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve [Handbook on criminal policy and social crime prevention]. Part I. Budapest: IRM, pp. 87–107.

Kiss L. and Lévay M. (2020). ʻMég egyszer a hajléktalanok büntethetőségérőlʼ [Once again on the criminalization of the homeless]. Közjogi Szemle 2, pp. 8–21.

Kornai J. (2010). ʻLiberté, égalité, fraternité. Gondolatok a szocialista rendszer összeomlását követő változásokrólʼ [Thoughts on the changes following the fall of the socialist system]. Mozgó Világ 1, pp. 5–18.

Lee M. (1999). ʻThe fear of crime and self-governance: Towards a genealogyʼ. The Australian and New Zealand Journal of Criminology 32(3), pp. 227–246.

Lévay M. (2006). ʻA társadalmi kirekesztődés és a bűnözés Közép- és Kelet-Európábanʼ [Social exclusion and crime in Central and Eastern Europe]. Jogtudományi Közlöny 9, pp. 87-107.

Lévay M. (2013). Dissenting opinion. Decision No. 3142/2013. [VII. 16.] AB of the Constitutional Court.

Ligeti K. (2006). ʻA fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvényének koncepciójaʼ [Concept of the act on juvenile criminal justice]. Büntetőjogi Kodifikáció 2, pp. 21–38. Available online: http://ujbtk.hu/buntetojogi-kodifikacio-2006-2/ [08.06.2020].

Mártonfi G. (ed.) (2015). 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és mellékhatásai [Fulfillment and side effects of raising the school attendance age limit to 18]. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet. Available online: http://mek.oszk.hu/12900/12982/12982.pdf [15.03.2015].

Nagy A. and Nagy G.M. (2018). A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai. Az új BTK [Specificities of the criminal procedure against juveniles. The new Criminal Code], Ujbtk.hu. Available online: https://ujbtk.hu/dr-nagy-alexandra-nagyne-dr-gal-monika-a-fiatalkoruak-elleni-buntetoeljaras-sajatossagai/#_ftn7 [08.06.2020].

Nagy F. (2013). ʻGondolatok a hosszú tartamú szabadságvesztésről és az európai börtönnépességrőlʼ [Thoughts on the long-term deprivation of liberty and the European prison population]. Börtönügyi Szemle 1, pp. 1–16.

Ombudsman’s Report. Ex post constitutional review was petitioned in respect of Section 14 para 2 of Act No. LXIX of 1999 on misdemeanours and Section 27 para 2 and Section 134 para 1 based on report No. AJB-2324/2012 of the Commissioner for Fundamental Rights (2012).

Parliamentary decision No. 115/2003. [X. 28.] on National Strategy for Social Crime Prevention (2003).

Parliamentary decision No. 86/2013. [X. 17.] on repealing (2013).

Pataki F. (2010). Rendszerváltók és bűnbakok [System changers and scape goats]. Budapest: Osiris.

Pinker S. (2011). The Better Angels of Our Nature. Decline of Violence in History and Its Causes. New York: Viking.

Pratt J. and Miao M. (2019). ʻThe end of penal populism, the rise of populist politicsʼ. Archiwum Kriminologii 41(2), pp. 15–40.

Recommendation 1355. Fighting social exclusion and strengthening social cohesion in Europe (1998), Assembly.coe.int. Available online: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16581&lang=en [20.06.2020].

Resolution A/RES/40/33. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") (1985), Undocs.org. Available online: https://undocs.org/en/A/RES/40/33 [20.06.2020].

Resolution A/RES/45/113. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (1990), Refworld.org. Available online: https://www.refworld.org/docid/3b00f18628.html [20.06.2020].

Rutkai K. and Sánta L. (2019). ʻBörtönstatisztikai Szemle – 2019. 1. Számʼ [Prison statistics overview – 2019. No. 1]. Börtönügyi Szemle 4, pp. 113–123. Available online: https://bv.gov.hu/sites/default/files/B%C3%B6rt%C3%B6n%C3%BCgyi%20Szemle%202019%204.pdf [08.06.2020].

Tanévnyitó 2014/2015 [The beginning of the 2014–15 school year] (2014), Police.hu. Available online: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/kampanyok/tanevnyito-2014/2015-fotokkal-frissitve [30.05.2020].

Tessza É. (2019). Utcajogász Egyesület a hajléktalanság büntetéséről. Túl a „hajléktalan törvényen”, a szegénység kriminalizációja Magyarországon [Street Lawyer Association on the penalization of homelessness. Beyond the „homeless act” – the criminalization of poverty in Hungary], Avarosmindenkie.blog.hu. Available online: https://avarosmindenkie.blog.hu/2019/03/13/tul_a_hajlektalantorvenyen_a_szegenyseg_kriminalizacioja_magyarorszagon [22.06.2020].

Tóth M. (2012). ʻEgy büntetőjogász gondolatai a „vox populi” oldalvizénʼ [Thoughts of a criminal lawyer on the backwash of „vox populi”]. Élet és Irodalom 8, p. 3.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.