Kryteria nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

nieprzystosowanie społeczne
dzieci
młodzież
social maladjustment
children
youth

Jak cytować

Ostrihanska, Z. (1972). Kryteria nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. Archiwum Kryminologii, (V), 15–31. https://doi.org/10.7420/AK1972A1
https://doi.org/10.7420/AK1972A1
PDF

Bibliografia

Bandura L., Przyczyny niepowodzeń szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1959, nr 3.

Batawia S., Młodociani i młodzi recydywiści, „Archiwum Kryminologii” 1965, t. III, s. 9-95, https://doi.org/10.7420/AK1965A.

Batawia S., Klimczak M., Kołakowska-Przełomiec H., Dzieci moralnie zaniedbane, „Państwo i Prawo” 1963, nr 12.

Baughmann E.E., Welsh G.S., Personality. A behavioral science, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall 1965.

Chazan M., Inconsequential behavior in school children, „British Journal of Educational Psychology” 1968, t. 38.

Davie R., The behavior and adjustment of 7-year old children, „British Journal of Educational Psychology” 1968, t. 38.

Grzywak-Kaczyńska M., Powodzenie szkolne a inteligencja, "Nasza Księgarnia", Warszawa 1935.

Izdebska H., Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci szkolnych i środowisko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

Kälvesten A.L., 222 Stockholms–pojkar, Uppsala 1964.

Konopnicki J., Co należy rozumieć przez niedostosowanie społeczne, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1969, nr 1.

Konopnicki J., Rozmiary i rodzaje niedostosowania społecznego, „Nowa Szkoła” 1969, nr 6.

Kupisiewicz C., Niepowodzenia dydaktyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.

Lang J.L., L’enfance inadaptée, Paris 1962.

Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B., Podstawy psychologii penitencjarnej [w:] A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Lindgren H.C., Psychologia wychowawcza w szkole, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962.

Lipkowski O., Wychowanie dzieci niedostosowanych społecznie, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.

Lopez-Rey M., Juvenile delinquency, maladjustment and maturity, „Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science” 1960, t. 51.

Lorr M., Jenkins R.L., Patterns of Maladjustment in children, „Journal of Clinical Psychology” 1953, t. 9.

Malanowski J., Stosunek dorosłych do picia alkoholu przez młodzież, „Problemy Alkoholizmu” 1964, nr 1/2.

Pawełczyńska A., Grupy nieletnich przestępców, „Archiwum Kryminologii” 1960, t. I, s. 113-163, https://doi.org/10.7420/AK1960C.

Pieter J., Poziom inteligencji i środowisko, "Instytut Pedagogiczny", Katowice 1938.

Przetacznikowa M., Susułowka M., Wybrane zagadnienia psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży [w:] A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.

Radlińska H. (red.), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1937.

Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1967/1969.

Specht F., Sozialpsychiatrische Gegenwartsprobleme der Jugendverwahrlosung, Enke, Stuttgart 1967.

Spionek H., Trudności w nauce czytania i pisania a zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka, „Materiały do Nauczania Psychologii” 1966, seria IV, t. 2.

Spionek H., Zaburzenia psychoruchowe rozwoju dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a ich trudności i niepowodzenia szkolne, referat wygłoszony na XXI Zjeździe PTP w 1970 r.

Stott D.H., The measure of maladjustment, “Medical Officer” 1963, t. 109.

Stott D.H., The social adjustment of children, University of London Press, London 1958.

Stott D.H., The studies of troublesome children, Glasgow 1966.

Strzembosz A., Nieletni przestępcy i ich środowiska rodzinne a zagadnienie alkoholizmu, „Walka z Alkoholizmem” 1965, nr 3/4.

Tyerman M.J., Truancy, University of London Press, London 1968.

Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.

Wall W.D., Wychowanie i zdrowie psychiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.

Yule W., Rutter M., Educational aspect of childhood maladjustment. Some epidemiological findings, „British Journal of Educational Psychology” 1968, t. 38.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.