Ułaskawienia Prezydenta Bieruta. Losy wniosków o ułaskawienie skazanych przez sądy wojskowe (1947-1952)

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

ułaskawienia
wnioski o ułaskawienie
Bolesław Bierut
skazani przez sądy wojskowe
1947-1952
pardons
petitions for pardon
persons convicted by courts mortial

Jak cytować

Wojciechowski, G. (1995). Ułaskawienia Prezydenta Bieruta. Losy wniosków o ułaskawienie skazanych przez sądy wojskowe (1947-1952). Archiwum Kryminologii, (XXI), 153–189. https://doi.org/10.7420/AK1995F

Abstrakt

The study deals with the procedure and practice of granting pardons by the President of Republic of Poland Bolesław Bierut to persons convicted ty mortial courts. Analyzed have been the years 1947–1952, that is President Bierut’s term in office. Before, in the years 1944–1947, he was President of the National People’s Council, and afterwards, from 1952 till his death in 1956 – President of the Council of State. The 1947–1952 period has been selected for analysis not only for the above formal reason of President Bierut’s term in office. Bierut had the powers to grant pardons also as President of the National People’s Council (1944–1947) and, later on, as President of the Council of State (1952–1956). Thus the years 1947–1952 have been chosen for substantive reasons, too, as they were the period of particularly intense penal repression applied by courts mortial in Poland. It was directed chiefly against political opponents – real and alleged alike – of the new regime. Finally, the archival resources of the Civil Chancellery of President of Republic of Poland, kept in the Archives of New Files in Warsaw, make it possible in principle to fully reconstruct the procedure and practice of granting pardons.

In the years 1947–1952, while holding the office of President of Republic of Poland, Bolesław Bierut was also leader (lst Secretary) of the ruling Colmmunist Party: first the Polish Workers’ Party and then, from December 1948 on, Polish United Workers’ Party.

The author discusses the particularly repressive nature of law as applied by courts mortial to which also common courts reported. He also points out that the law was infringed quite freely by the investigating agencies, public prosecutors, and finally by courts mortial. Severe penalties were therefore imposed not only on the real but also on alleged opponents of the new regime.

The investigating and prosecuting agencies concocted criminal cases of persons who were innocent under the law, and the courts sentenced those persons. This way, the Polish administration of justice was involved in political struggle. Its ideological justification was provided by Joseph Stalin’s theory of intensification of class struggle with progressing building of so-called “socialism” which found it legal expression in a theory, formulated by a Soviet politician and lawyer Andrei Vishinsky, on the defendant’s admission of guilt (forced by torture, of course) as the crown evidence in judicial proceedings.

The author stresses that in his capacity as leader of the ruling Party and at the same time Head  of State, Bolesław Bierut actually initiated many political trials based on faked investigation and often leading to the defendant being sentenced to death by a court mortial. According to the statutory procedure, such defendants then petitioned President Bierut for pardon which means that the case actually made a full circle. The author states that the middle level agencies of administration of justice notified the leaders of the ruling Party of glaring breaches of the law but the information never met with any response.

The author points to numerous formal defects in the application of the pardon procedure; for example, some decisions refusing pardon do not even bear the President’s signature. The petitions, filed by the convicted person or his family or examined ex officio were in most cases accompanied by a negative opinion of the Supreme Military Court and Chief Military Prosecutor’s Office. There were cases in which a person sentenced to death in summary proceedings was actually executed without the obligatory pardon procedure. In one case, pardon was probably refused after the actual execution. The opposite also happened: convicted persons were not executed despite the fact that pardon had been refused to them. The reason was that they were needed in other penal proceedings.

The duration of pardon proceedings – of special importance in the case of death sentences – was not regulated by law and ranged from three days to three months.

The author analyzes petitions for pardon filed by persons convicted by courts mortial. There were the total of 2,591 such petitions, including 1,813 (about 70%) filed by persons sentenced to capital punishment. The President of Republic of Poland pardoned 589 persons or 32% of all those sentenced to death. There were among them both common criminals and political offenders. It is most difficult to guess the motives of the President (or his closest associates) which guided his decisions on pardon. In some cases, he simply followed the opinion of persons with whom he reckoned. The President’s discretion – the essence of the right of pardon – can be supposed to have played the smallest part.

The procedure and practice of the exercise by President of Republic of Poland of his right of pardon was among the elements of the practice of lawbreaking in Poland in the years 1947–1952.

https://doi.org/10.7420/AK1995F
PDF

Bibliografia

AAN, Biuro Prezydialne KRN, Wydział Prawny, wnioski ułaskawieniowe.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta PR, sygn. 110.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP i Kancelaria Rady Państwa sygn. 684-89.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 247.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 684, nr sprawy 15/89/47.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 684, nr sprawy 17/7/47.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 715, nr sprawy 15/82/48.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 744, nr sprawy 13/30/49.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 744, nr sprawy 15/17/49.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 744, nr sprawy 15/30-31/49.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 744, nr sprawy 15/37/49.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 745, nr sprawy 15/14/49.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 829, nr sprawy 0237/52.

AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 829, nr sprawy 0269/52.

AAN, KC PZPR p. 129, t. 107.

AAN, KC PZPR p. 5, t. 23.

AAN, KC PZPR sygn. 237/II-2.

AAN, KC PZPR, p. 1, t. 2, s. 110.

AAN, KC PZPR, p. 129, t. 107.

AAN, KC PZPR, p. 224, t. 2/671.

AAN, KC PZPR, p. 5, t. 21.

AAN, KC PZPR, p. 5, t. 23.

AAN. Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, sygn. 685, nr sprawy 15/153/47.

Baccaria C., O przestępstwach i karach, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959.

Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. 4-111-615, k. 11.

Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, Dz.U. 1946 Nr 30 poz. 192.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro „C”, Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, Warszawa 1964.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Zakładów Karnych, Lista osób straconych w więzieniach polskich w latach 1944-1956, Warszawa, marzec 1990 r. (tekst powielony).

Murzynowski A., Ułaskawienie w Polsce Ludowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.

Notatka Prokuratora Generalnego PRL M. Rybickiego dla I Sekretarza KC PZPR E. Ochaba z 9 X 1956 r., AAN, KC PZPR p. 224 t. 2/671.

Pająk S., Straceni w więzieniach polskich 1944-1956, Wydawnictwo Retro, Lublin 1994.

Poksiński J., „TUN” Tatar-Utnik-Nowicki, Bellona, Warszawa 1992.

Referat na kwietniowym Plenum KC (1949), „Nowe Drogi” 1949, nr 2.

Referat na VI Plenum KC z 1951 r., „Nowe Drogi” 1951, nr 1.

Szerer M., Komisja do badania odpowiedzialności za łamanie praworządności w sądownictwie wojskowym, „Zeszyty Historyczne” 1979, nr 49

Turlejska M., Te pokolenia żałobami czarne. Skazani na śmierć i ich sędziowie, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.

Woźniczka Z., Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", Novum-Semex, Warszawa 1992.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.